2 Corinthians 11 in Tacana

1 Edue cuana, paciencia mepuque ema neje, yama daja micuana equisainia putsu. Paciencia neje quema quisa cuana meid'abaque. Be ema mimi aida, tseitsi nime mebaji.

2 Diusu ja ema micuana ebia su ibuneda ebametani Echua Puji Jesucristo jepuiti. Tsada quema micuaneda da Cristo sa puji bahui mepuque puji. Cuaja yahueti nimebutsepi, saida emenajatiatani mesa yahue epu peje su nime, daja yama micuana nimebutsepi, saida Cristo peje su menajatiaja yainia.

3 Daja biame, cuaja Ishahua ja Eva jucha a putsu, baseataidha nime, cuapuitime daja tuahueda micuaneda di baseata cua quema piba. Ahua micuana baseata cua su, micuaneda seta cua Echua Puji Jesucristo.

4 Beju tipeida micuaneda pamapa ai papu su jei epuani yama ebainia. Ahua aidhe micuana peje su Jesucristo jepuiti ai bid'umimi quisaquisa epuani su, tipeida micuaneda jei epuani. Micuaneda Espíritu Santo batsuana biame, quebata pia espíritu madhada tipeida micuaneda ebatsuinia. Daja huecha pia cuaja d'eji su epu puji ai jabuetsuati cuana su di micuaneda tipeida jei epuani.

5 Tueda ai bid'umimi quisaquisa puji cuana da aimue ema ebia su ta mahue.

6 Ema ebia su saida quisaquisa eputani huecuana biame, ema mu Diusu sa ene quita quisa saida cuana eshanapaeninia. Beju pamapa tueda Diusu sa quisa saida cuana micuana yama butsepi quisapeana.

7 Ema micuana peje su Diusu sa ai quisa saida cuana quisaquisa puana su, aimue yama micuana chipilu bajana mahue quema ai dia taji cuana ebajati puji. Daja yama yainia micuana sa saida puji, quema puji mu tadada puana biame. Daja ema mehua ai eni mahue jaatiana micuaneda aida epu puji. ¿Cuaja jia da ahua yama madhada hue ana, daja yainia je?

8 Pia dharejiji cuana jenetia yama chipilu inatsuana quema ai dia taji cuana ebajati puji, micuana peje su Diusu sa quisa saida cuana quisaquisa epu puji.

9 Ema micuana neje anina su, quema ai cuana pishihue epuani su, aimue yama micuana sa jatsahuati cuana bajana mahue. Macedonia yahua su aniji edue cuana mu ema tsahuatana, ema peje su cuinati putsu. Da tiempo su aimue yama micuana sa jabajati cuana bajaja ana mahue micuana sa atadhada mahue puji. Beju daja hue ema jiahue teje epibaderati.

10 Yama pamapa Acaya yahua su aniji edue cuana butsepi equisapeti uja: Aimue ema Diusu sa quisa saida cuana quisaquisa epuani chipilu einatsu puji.

11 ¿Cuaja su jia ema daja jubida emimiani? ¿Aimue jia maida yama micuana ibuneda ebainia mahue? Beju Diusu bahue yama micuana ebia su ibuneda ebainia.

12 Daja hue yama pamapa butsepi equisaderati, “Pablo quisaquisa epuani chipilu einatsu puji”, pamimita mahue huecuana puji. Tuneda yama Diusu emebajainia nime, Diusu emebajatani eputani huecuana biame, aimue daja yatani huecuana mahue.

13 Aimue ene quita Diusu sa quisaquisa puji quitaita eputani huecuana mahue. Bid'umimi puji, jabaseatiji ta huecuana. Micuana duju su ene quita Cristo sa quisaquisa puji cuana nime jabametitana huecuana. Beju aimue daja ta mahue.

14 Beju aimue bid'umimi mahue. Ishahua quitaita Diusu sa quisaquisa puji nime cristiano cuana duju su ebametiani.

15 Daja huecha Ishahua emebajatani deja cuana Diusu sa quisaquisa puji cuana nime ebametitani Diusu sa dharejiji cuana ebasea puji. Beju Diusu ja ematsetayu huecuana cuati castigo su mecuana ai madhada ajiji cuana jepuiti.

16 Neicha yama micuana equisainia, be ema tseitsi nime mebaji, ema daja mimiana putsu. Tseitsi nime ema mebaque papu biame, meid'abaque ema. Cuaja tueda bid'umimi quisaquisa puji deja madhada cuana tuneseda puji ebia su saida emimitani nime, daja ya di ema jepuiti huai chidi cama micuana neje quema puji saida mimija. Aimue tuna jepuiti quitaita butsepi emimiani mahue. Ema mu saida, butsepi emimiani quema puji.

17 Aimue Echua Puji Jesucristo ema micuana neje daja quema puji saida emimiametani mahue. Da mu ema jenetia bahui.

18 Tueda bid'umimi quisaquisa puji deja madhada cuana aida, bahue eni micuana peje su ebia su ebametitani putsu, ya di butsepi neje micuana peje su quema puji saida mimija.

19 Micuaneda bahue eni ebatiani biame, mimi aida, bid'umimi quisaquisa puji deja cuana eid'abainia.

20 Tuneda micuana jubida neje mebajame putsu, micuana emetsenetani huecuana. Micuana sa chipilu bahui mecuana sa tsada. Micuana ai eni mahue nime ebatani huecuana. Micuana ecastigatani huecuana. Beju daja ai madhada cuana micuana yatani huecuana biame, micuaneda jei camacama tuna peje su epuani.

21 Aimue ema mu nimetadada mahue daja micuana yame puji. Tueda ai madhada cuana aimue yama a bue mahue. Ahua tuneseda puji micuana peje su ebia su saida emimita huecuana su, ya di quema puji saida emimi, micuaneda ema mimi aida, tseitsi nime ebainia biame.

22 Ebia su aida ebatitani huecuana judío deja cuana putsu. Daja huecha ema. Ebia su aida ebatitani huecuana, Israel yahua jenetia putsu. Daja huecha ema. Ebia su aida ebatitani huecuana, Abraham chenu sa familia jenetia putsu. Daja huecha ema.

23 “Ecuanaju da Cristo sa emebajaji cuana”, eputani huecuana biame, yama tuna ebia su saida quita Cristo emebajainia. Beju daja ema micuana peje su quema puji saida emimiani biame, quema tsada mahue, saida mahue jepuiti saida emimi puji putsu. Tuna ebia su ema mudumuduana Diusu sa puji. Pia hora su ema jateriametiana, jaichemetiana tuna ebia su. Pia hora su ema manu su hue puana tuna ebia su.

24 Pishica nuati judío cuana ja ema quimisha tunca nueve ejaitiana ebai ichetana.

25 Quimisha nuati ema aquiriji neje ichetana huecuana. Piada nuati tumu neje ema maracatana huecuana. Quimisha nuati quema barco jabusiapatiana. Mar su ema piada tsine, piada dhidha bed'asana, jabarcobusiapati putsu.

26 Pamapa ejude, yahua je ema puniunetina. Ena iyuda cuana je ema puniunetina. Tsi puji, judío, judío mahue iyuda cuana duju je puniunetina. Ejude, ejije, mar iyuda cuana su puniunetina. Edue bid'umimi puji iyuda cuana duju su di ema puniunetina. Pamapa tueda ai iyuda cuana su ema puniunetina.

27 Beju ebia su ema sufri puana. Jubida mudumudu bahue. Piada piada hora su ema mue tahui. Edhemanu, jaid'itija, ayuna, huiname, jud'uji mahue pu bahue puina.

28 Tueda ai cuana ebia su dharejiji cuana jepuiti ema epibapibani.

29 Nimepishihue edue cuana jepuiti ema ebia su epibapibani. Ahua quebata ja edue jucha yameta su, tu neje ema enimepuani.

30 Ahua quema puji ema mimi taji epu su, da su quema Cristo jepuiti ai sufrimiento cuana jepuiti bahui ema emimi. Quema ai saida jaati cuana jepuiti mimija mahue.

31 Echua Puji Jesucristo sa Tata Diusu bahue ema butsepi emimiani. Beju pamapa su tueda pamitsutsuaenita.

32 Ema Damasco ejude su anina su, tueda ejude sa huaraji aida ja ejude sa esacuinaji su soldado cuana ichatana ema ina putsu, eteriicha puji, dapia yahua sa echua puji Aretas ja daja cuatsasiatana putsu.

33 Beju tueda ejude su aniji edue cuana ja ema d'iti aida su nubiame putsu, ejude tumu pirica barereajiji baqui bauda jenetia butemetana huecuana. Da jepuiti ema huaraji sa eme jenetia d'eji su puana.