Revelation 7 in Noone

1 Ɛjim jodvu, ɛ me n'yɛn bonceendaa bo Nyo' le bonɛw ɛ bó leemene ɛbuw ɛ woŋ yo ɛna le, baaŋke fwefwe wvù buyte ɛbuw yodvu le fo wvú efele yî nshɛ le kɛnɛɛ yî joo yi baay e, naa noo yî bite le.

2 Ɛ me mbvuu n'yɛn nceendaa Nyo' mvu le, ɛ wvú buyte jò diuu sane, kɛŋke fiɛɛ fi Nyo' wvù kɛŋke nshii le fì wvú ciise bonyii bew dvú ɛbo. Ɛ wvú mum tee bonceendaa bo Nyo' le bo bonɛw ba bô diɛw yì tɛmyi. Bonceendaa ban nu bò bó to nyaɛ mvuŋgay ɛ̂ bó, lɛ bó ebefe bô nshɛ noo joo yi baay.

3 Ɛ wvú tee gay lɛ, “Fo ben ebefe bô nshɛ kɛnɛɛ joo yi baay kɛnɛɛ bite sɛ bese ɛ ge bonciise yî monshim mo bonyii bo lemme le bo Nyo' wese le kɛ.”

4 Ɛ me n'yuw lɛ bonyii bò bó to ciisɛɛ nu bontfuke gbwee kecow mbaanyɛ ncow bonɛw (144,000), ɛ bó buy ɛ̂ dikfuu di Islael e dicii.

5 Bó to nu ɛ ciise bonyii ɛ̂ kfuu di Juda le, bontfuke ncow bofɛɛ yuufe le, ɛ̂ kfuu di Leubɛn e, bontfuke ncow bofɛɛ yuufe le, ɛ̂ kfuu di Gad e, bontfuke ncow bofɛɛ yuufe le,

6 ɛ̂ kfuu di Ashɛl e, bontfuke ncow bofɛɛ yuufe le, ɛ̂ kfuu di Naftali le, bontfuke ncow bofɛɛ yuufe le, ɛ̂ kfuu di Manase le, bontfuke ncow bofɛɛ yuufe le,

7 ɛ̂ kfuu di Semeon e, bontfuke ncow bofɛɛ yuufe le, ɛ̂ kfuu di Lɛwe le, bontfuke ncow bofɛɛ yuufe le, ɛ̂ kfuu di Isaka le, bontfuke ncow bofɛɛ yuufe le,

8 ɛ̂ kfuu di Sɛbulun e, bontfuke ncow bofɛɛ yuufe le, ɛ̂ kfuu di Yosɛw e, bontfuke ncow bofɛɛ yuufe le, ɛ̂ kfuu di Bɛnjamen e, ɛ bó ciise bontfuke ncow bofɛɛ yuufe le.

9 Ɛjim jodvu, ɛ me ntaa nɛ n'yɛn kebombom ke bonyii le nɛn mamamama ɛ wee yaa nulo etaŋ kɛ. Ɛ bó buy bitum e bicii, bô dikfuu le dicii noo bonyii bocii bô díɛw yicii, ɛ bó leeme fwe dvu kawla noo Waa Njee, ɛ bó ɛ jise ndvú yì baa kɛŋke bidaayɛɛ can yibole.

10 Bó to wvuuyi foweɛwe gayte lɛ, “Mboyma nɛn'yi ɛ ɛ̀ nu fô Nyo' wese wvù nu ɛ shii yî kawla le noo fô Waa Njee le.”

11 Ɛ bonceendaa bo Nyo' le bocii leem gem kɛɛkɛɛ kawla bô bocɛ' bo bonyii le ba noo mwɛɛm mvu mvuyuum mvu mvunɛm mwɛ, no gbwee tumte monshim fokuse fwe dvu kawla, nyaa mbense wvu baay ɛ̂ Nyo'.

12 Bó to gee nonɛn, gayte lɛ, “Fí enù nonɛn! Mbense bô bvukukɛ noo bvufee bvu baay nu ɛ ɛ̀ kɛŋke Nyo' wese. Beene enyaà keyoone ɛ̂ wvú. Ɛ̀ kɛŋke wvú n'wvum bô mvuŋgay, ɛ wvú tɛmyi sekecii sɛ ŋka! Fí enù nonɛn.”

13 Ɛ cɛ' mvu bocɛ' ba le, bife ɛ̂ me lɛ, “Ban nu baa bò nu ɛ jise ndvú yì baa? Bó buy fɛɛ?”

14 Ɛ me ntfuse ɛ̂ wvú lɛ, “Cee ɛkolɛ, ɛ̀ kee kɛ wo.” Ɛ wvú gay ɛ̂ me lɛ, “Ban nu bonyii bò boy yî kefew ke ŋgɛw wvu baay e. Bó nu ɛ cukɛ ndvú yibo ɛ̂ ɛlɛmɛ ke Waa Njee le, yí ɛ no baa,

15 bó ɛ mum ɛ no nu fwe dvu kawla Nyo', lemte wvú le ɛntaŋ bô ɛmvunsheeŋ yew ye ncese le. Wvú wvudvu wvù nu ɛ shii yî kawla le nu ke enu bô bó nu kebaw kebole.

16 Kɛ jeŋ bɛɛ ke eyuu bó kɛ, ɛ kɛ kendoŋ bɛɛ ke eyumte naa lo bó kɛ. Kɛ mvum bɛɛ ke esuuŋke bó, ɛ kɛ keŋkfum bɛɛ ke eyvuuke bó kɛ.

17 Fí nu ke enu nonɛn, njefo Waa Njee wvù nu ɛntelɛŋ jo kawla nu ke ecɛyte bó diɛwɛ ncɛynjee le, joo bó gɛne bô bó fô joo yì nyaa nshii nu le. Ɛ Nyo' tɛn nu ke esho misɛm yicii ɛjisɛ ɛbole.”