Jeremiah 22 in Boko

1 Yã́ pↄ́ Dii òn kɛ: Gɛ́ Yudaↄ kí bɛ, ní yã́ɛ bee oɛ̀.

2 Yudaↄ kía pↄ́ zↄ̃lɛa Davidi kpalau, Dii yãma, mpi ń n ìwaↄ ń n gbɛ̃́ pↄ́ aaì gɛ̃ bↄlɛɛ beeuↄ.

3 Dii mɛ̀, àli yãmaakɛ a zɛ́wa. Àli gbɛ̃́ pↄ́ wàlɛ gbãamↄɛ̀ bↄ aà wɛtãna ↄzĩ. Ásuli gbãamↄ bↄ̀mↄɛo ge tonɛ ge gyaa. Ásuli ń taiinkɛo. Ásuli yãesaide dɛ guɛ beeu lↄo.

4 Asa tó álɛ zĩkɛ yã́piwa, kía pↄ́ zↄ̃lɛa Davidi kpalauↄ gɛ̃ bɛɛ bee bↄlɛpiu kua sↄ̃́goↄ guu ń dia sↄ̃́ↄ kpɛo ń ń ìwaↄ ń ń gbɛ̃́ↄɛ.

5 Tó álɛ zĩkɛ yã́piↄwa sↄ̃o, ma Dii má sì ń mazĩao, bɛɛ beepi a gↄ̃ bɛzia ũɛ.

6 Yã́ pↄ́ ma Dii má ò Yudaↄ kí bɛ musun kɛ: Ń dɛmɛɛ lán Galada bùsuwa, lán Libã bùsu gbɛ̀sĩsĩ misonawa. Ń beeo má tó ǹ gↄ̃ gbáa ũɛ, wɛ̃́lɛ pↄ́ gbɛ̃e ku a guuo ũ,

7 mí bùsudɛnaↄ gbaɛma, an baade iↄ a gↄ̃kɛbↄↄ kũa, aai á sɛdɛ lí maaↄ zↄ̃zↄ̃ kátɛu.

8 Buiↄ aaↄ dↄ wɛ̃́lɛɛ beepizi dasi, aai kↄ̃ lala aa mɛ: Bↄ́yãi Dii kɛ̀ mɛɛwiaɛ beeɛ kɛ́wai?

9 Wi onɛ́, kɛ́ aa Dii ń Lua bàakuańnↄ yã́ tò we, aa gɛ̀ kùlɛ dii pãleↄnɛ aa zↄblènɛ́ yã́iɛ.

10 Ásu ↄ́ↄlↄ gbɛ̃́ pↄ́ gà yã́ musuo, ásu waiyookɛɛ̀o. À ↄ́ↄlↄ gbɛ̃́ pↄ́ wà tàaànↄ yã́ musu, asa a sua vĩ lↄo, a wɛsi a bɛ bùsulɛ lↄo.

11 Yã́ pↄ́ Dii ò Yudaↄ kí Saluũ pↄ́ zↄ̃̀lɛ a mae Yosia gbɛu yã́ musun kɛ, à mɛ̀: À bↄ̀ lakĩi, mɛ́ a su la lↄo.

12 A ga gu pↄ́ wà tàuaànↄ zĩ̀zↄ ũɛ, a wɛsi bùsuɛ beepilɛ lↄo.

13 Waiyoo kía pↄ́ bɛkpà, i a yãkɛkɛ a zɛ́wao, a tò a gbɛ̃́ↄ zĩkɛ̀ɛ pã. Waiyoo kía pↄ́ kpɛ́ↄ dìdikↄ̃a, i a yã́gↄ̃gↄ̃ a zɛ́wao, i fĩabo a zĩkɛnaↄnɛo.

14 À mɛ̀ á ua tìisi kpa azĩaɛ ń kpɛ́ zↄ̃ↄ didiakↄ̃aↄ, á fɛnɛnti yaasanaↄ bↄbↄ, í sɛdɛ líↄ kpa a gĩↄwa kpɛ́kpɛ, í pↄ́ tɛ̃a lɛwà.

15 N kíakɛá sɛdɛ lí dasi yã́ yã̀? N mae i pↄble à imìo lò? À yãmaakɛ̀ a zɛ́wa, ↄ̃ aà yã́ bↄ̀ maa.

16 À zɛ̀ ń taasideↄ ń wɛ̃nadeↄ, ↄ̃ yã́ bↄ̀ɛ̀ maa. Kɛ́ a ma dↄ̃ yã́in weo lò? Ma Dii mámɛ má ò.

17 Ń tò ↄvãi n wɛ́ ń n sↄ̃o blè ń yãesaidedɛao ń gbãamↄanɛ́o ń gbɛ̃́ↄ bↄ́ↄ'imiao.

18 Ayãmɛto Dii yã́ɛ bee ò Yudaↄ kí Yosia nɛ́ Yoakiũ musu. Wa aà gɛ ↄ́ↄlↄ wà mɛ waiyoo gↄ̃ɛ, waiyoo nↄɛo. Wà aà gɛ ↄ́ↄlↄ wà mɛ, waiyoo ma dii, waiyoo ma kíao.

19 Wa kɛ aà gɛɛ lá wì kɛ zàa'ĩn gɛɛwaɛ. Wa aà gɛ gálɛ bↄò Yelusalɛũ wà vũaa wɛ̃́nkpɛɛ.

20 À gɛ wii pãlɛ Libã bùsuu, í búbuapɛ Basana bùsuu, í wiilɛ Abaliũ gbɛ musu, asa bui pↄ́ a yãyèńnↄↄ fùaɛ.

21 Kɛ́ álɛ namable, má òɛ́, ↄ̃ a mɛ̀ á mao. Zɛ́ pↄ́ á bɛu za á ɛ̀waasogↄↄn we, íli swã́sɛ ma yã́io.

22 Ĩana a á dↄaanaↄ sɛ́lɛ píiɛ, wi bui pↄ́ a yãyèńnↄↄ kṹkũ táńnↄ, á gɛɛ i gↄ̃ kpá á wɛ́i, wí i á kṹ á vãikɛaↄ yã́i.

23 Á gbɛ̃́ pↄ́ á kú kpɛ́ pↄ́ wa dↄ̀ ń Libã líↄ guu, a sakpɛdà sɛdɛ lípiↄ musu, wãwã a mↄ́wá lán nɛ'iwãwãwaɛ, í aaukɛ à pelembo.

24 Ma Dii má ò Yudaↄ kí Yɛkↄnia Yoakiũ nɛ́ɛ, baa kɛ́ ń dɛ tãana ũ ma ↄplaa ↄnɛwa, ń ma kuao má n bↄ ma ↄpiwaɛ.

25 Mí n na gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ n wɛↄnɛ ń ↄzĩ, gbɛ̃́ pↄ́ ńlɛ vĩakɛnɛ́ↄ, Babɛli kí Nɛbukanɛza ń Babiloniↄ.

26 Mpi ń n da'iao, má á zu bùsu pãleuɛ, bùsu pↄ́ wi á iuo. We á gagau.

27 Á e su bùsu pↄ́ áↄ a bɛɛkɛuo.

28 Yɛkↄnia gbɛ̃́ bee dɛ oo pↄ́ wì wà sakàu ge pↄ́ pↄ́ gbɛ̃e yeio ũ yã̀? Bↄ́yãi wa aà zu ń a nɛ́ↄ bùsu pↄ́ aa dↄ̃o guui?

29 Bùsude, bùsude, bùsudeↄ, à Dii yãma.

30 Dii mɛ̀ gbɛ̃́pi tↄ́ dalau nɛ́sai, gbɛ̃́ pↄ́ a bↄ maa e a wɛ̃ni lɛ́uopi, asa aà nɛ́e a bↄ maao, an gbɛ̃e a e Yudaↄ kía ble à zↄ̃lɛ Davidi kpalauo.