Jeremiah 21 in Boko

1 Dii yã'ò Zelemiiɛ gↄↄ pↄ́ kí Zedekia Malakia nɛ́ Pasuu ń sa'ona Zefania, Maasea nɛ́o zĩ̀wà. Aa mɛ̀:

2 Yãgbɛawɛ̃ɛ Diiwa, asa Babɛli kí Nɛbukanɛza lɛ́ zĩkawanↄɛ. Wìliↄ dↄ̃o tó Dii a dabudabue kɛwɛ̃ɛ lán yãawa, i aà yáwɛ̃ɛ.

3 Ɔ̃ Zelemii ònɛ́ aa gɛ o Zedekiaɛ:

4 Dii Isailiↄ Lua mɛ̀: N zĩgↄ̃ pↄ́ aa gↄ̃kɛbↄↄ kũa, aalɛ zĩkaò bĩ́i kpɛ ń Babɛli kíao ń Babiloni bùsude pↄ́ koezↄ̃̀áziↄ, má tó n zĩgↄ̃piↄ kpɛkpaɛ, wi ń gↄ̃kɛbↄpiↄ sɛ́lɛ sioázi wɛ̃́lɛu la.

5 Mámɛ má a gã̀sĩ poo, mí zĩkaánↄ ń ma gã̀sa gbãao ń pↄfɛ̃o ń kyã̀wãao ń pↄkũma zↄ̃ↄo.

6 Má gagyã pãsĩ ká wɛ̃́lɛɛbeedepiↄgu aa gagaɛ, gbɛ̃nazĩnaↄ ń pↄtuoↄ píi.

7 Ma Dii ma mɛ̀, bee gbɛa mí Yudaↄ kí Zedekia ń a ìwaↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ aa bↄ̀ gagyã ń zĩo ń nↄanao guuↄ na Babɛli kí Nɛbukanɛzaɛ a ↄzĩ ń ń ibɛɛ pↄ́ aalɛ ń wɛↄ, aai ń dɛdɛ ń fɛ̃ndao. Aa sùuukɛńnↄo, aa ń gbɛ̃e too, aa ń wɛ̃nagwao.

8 O gbɛ̃́ kĩniↄnɛ sↄ̃ ma Dii ma mɛ̀, wɛ̃ni zɛ́ ń ga zɛ́o ↄ̃ málɛ ↄlↄnɛ́.

9 Gbɛ̃́ pↄ́ gↄ̃̀ wɛ̃́lɛɛ beepiuↄ gaga zĩu ń nↄanao ń gagyãoɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ aa bↄ̀ gɛ̀ nà Babiloni bùsude pↄ́ koezↄ̃̀ńziↄwaↄ sↄ̃ aaↄ kuɛ, adeↄ mɛ́ aa bↄ.

10 Ma zɛò mà vãikɛ wɛ̃́lɛɛ beepiɛ, i kɛ maa no. Ma Dii mámɛ má ò. Má wɛ̃́lɛpi na Babɛli kíaɛ a ↄzĩɛ, i tɛsↄ̃wà.

11 O Yudaↄ kí bɛdeↄnɛ aa Dii yã́ɛ bee ma.

12 Davidi bɛdeↄ, ma Dii ma mɛ̀, àliↄ yãkɛ a zɛ́wa lá gu lɛ́ dↄ, í gbɛ̃́ pↄ́ wàlɛ gbãamↄnɛ́ↄ bↄ ń wɛtãnaↄ ↄzĩ. Tó i kɛ màa sↄ̃o, má pↄfɛ̃bↄbↄwá lán tɛ́wa á vãikɛaↄ yã́iɛ, iↄ kṹwá, gbɛ̃e a fↄ̃ dɛo.

13 Yelusalɛũdeↄ, má bↄ á kpɛɛ. Ma Dii mámɛ má ò. Á kú gbɛ̀ sàlala musu guzulɛ saɛ, ↄ̃ i mɛ: Démɛ a fↄ̃ lɛ́lɛwái? Démɛ a e siwázi wá tòoui?

14 Má ĩadawá á yãkɛaↄ lɛ́uɛ. Ma Dii mámɛ má ò. Má tɛsↄ̃ á líkpɛ kpɛ́waɛ, tɛ́pi i kṹ pↄ́ pↄ́ liaaiↄwa píi.