Genesis 34 in Boko

1 Lea nɛnↄɛ Dina pↄ́ a ì ń Yakↄbuo bↄ̀ bùsupi nↄɛↄ gwai.

2 Kɛ́ bùsupi kí Amↄↄ nɛ́ Sikɛũ, Ivi bui aà è, à kùsiwà, ↄ̃ à wùlɛaànↄ.

3 Aà pↄ dↄ wɛ̃́ndiapiwa, a yeaàzi, ↄ̃ à yã́ nana òɛ̀.

4 Ɔ̃ Sikɛũ ò a maeɛ: Nɛnↄɛna bee wɛɛlɛmɛɛ mà sɛ́.

5 Kɛ́ Yakↄbu mà wà a nɛnↄɛ kpɛbↄ̀, aà nɛ́ↄ ku sɛ̃u ń aà pↄ́ↄ, ↄ̃ à nìlɛ e aa sù.

6 Ɔ̃ Sikɛũ mae Amↄↄ gɛ̀ Yakↄbu lè à yã́pi oɛ̀.

7 Kɛ́ Yakↄbu nɛ́ↄ sù ń sɛ̃o gↄ̃̀ↄ, aa yã́pi mà, ↄ̃ an nↄ̀sɛ ↄ̃̀ↄkpà, an pↄ pà maamaa, kɛ́ Sikɛũ yãdↄↄsai kɛ̀ Isailiↄnɛ yã́i, à wùlɛ ń Yakↄbu nɛnↄɛo, à yã́ pↄ́ dɛ wà kɛo kɛ̀.

8 Ɔ̃ Amↄↄ ònɛ́ à mɛ̀: Ma nɛ́ Sikɛũ pↄ dↄ á nɛnↄɛwa. Á yã́ na. À aà kpawà nↄ ũ.

9 Wà lɛdoũkɛ, wíliↄ wá nɛnↄɛↄ kpã́sãkↄ̃wa.

10 Àↄ kúwanↄ, wá bùsu kú á pↄ́ ũɛ. À zↄ̃lɛu, íↄ laatau, íↄ tↄↄlɛ vĩ.

11 Ɔ̃ Sikɛũ ò Dina mae ń aà dãↄↄnɛ: Á yã́ na. Pↄ́ pↄ́ á ò mà kpáwá, má kpaɛ.

12 À ã̀nsueblebↄ lɛ́ damɛɛ zↄ̃ↄ ń gbaↄ dasidasi. Lá pↄ́ á ò, má kpaɛ. À nɛnↄɛpi kpaa.

13 Ɔ̃ Yakↄbu nɛ́ↄ wè Sikɛũ ń aà mae Amↄↄowa ń mↄafilio, kɛ́ Sikɛũ ń dãe kpɛbↄ̀ yã́i.

14 Aa ònɛ́: Wá fↄ̃ bee kɛo, wá fↄ̃ wá dãe kpa gyafↄↄdewao, asa beeá wíyãɛ wá kĩ́i.

15 Wá we á yã́io, mɛ́ i kɛ a gↄ̃ lán wápiↄwa, á gↄ̃ɛↄ tↄ̃zↄ̃̀ píi bàasio.

16 Tó a tↄ̃zↄ̃̀, wá wá nɛ́ↄ kpã́sãwá, wí á pↄ́ↄ sɛ nↄ ũ, wíↄ kúánↄ, wí gↄ̃ bui doũↄ ũ.

17 Ãma tó i we wá yã́io, mɛ́ i tↄ̃zↄ̃o, wá wá dãe sɛ taòɛ.

18 Yã́pi kɛ̀ Amↄↄ ń a nɛ́ Sikɛũoɛ na.

19 Ɛ̀waasopi yã́pi gↄ̃̀gↄ̃ kpakpa, kɛ́ Yakↄbu nɛnↄɛ yã́ kàaàgu yã́i, mɛ́ a bɛɛɛ vĩ dɛńla a mae bɛdeↄ guu.

20 Amↄↄ ń a nɛ́ Sikɛũo gɛ̀ ń wɛ̃́lɛ bĩ́ibↄlɛu, ↄ̃ aa yã'ò ń wɛ̃́lɛdeↄ aa mɛ̀:

21 Gbɛ̃́piↄ yãe vĩwanↄo. Wà to aaↄ kú wá bùsuu, aaↄ laatau, asa bùsupi zↄ̃ↄ, a mↄ́wá. Wá ń nɛnↄɛↄ sɛ́, wí wá pↄ́ↄ kpámá.

22 Gbɛ̃́piↄ sↄ̃ aa we wàↄ kúwanↄ kɛ́ wà gↄ̃ bui doũo, mɛ́ i kɛ wá gↄ̃ɛↄ wa tↄ̃zↄ̃̀ lá ampiↄwa wápii bàasio.

23 An pↄtuoↄ ń ń àizɛɛↄ ń ń zuↄ píi a gↄ̃ wá pↄ́ ũo lé? Wà weinɛ́, kɛ́ aaↄ kúwanↄ.

24 Wɛ̃́lɛpideↄ Amↄↄ ń a nɛ́ Sikɛũo yãmà, ↄ̃ gↄ̃ɛↄ tↄ̃zↄ̃̀ ḿpii.

25 A gↄↄ àaↄ̃de zĩ́, kɛ́ aa kú ń wãwão mɛ́ aa kú ń yãe làasoooo, Yakↄbu nɛ́ gbɛ̃ↄn plaↄ Simɛↄ ń Leviio, Dina vĩ̀iↄ, an baade a fɛ̃nda sɛ̀ aa sì wɛ̃́lɛu, aa gↄ̃ɛↄ dɛ̀dɛ píi.

26 Aa Amↄↄ ń a nɛ́ Sikɛũo dɛ̀dɛ, ↄ̃ aa Dina sɛ bↄ̀ò Sikɛũ kpɛ́u aa tàò.

27 Wɛ̃́lɛdeↄ dɛdɛa gbɛa Yakↄbu nɛ́ↄ mↄ̀ wɛ̃́lɛ pↄ́ↄ nàaa, kɛ́ wà widà ń dãewa yã́i.

28 Aa ń sãↄ ń ń bleↄ sɛ̀lɛ ń ń zuↄ ń ń zàa'ĩnaↄ, pↄ́ pↄ́ kú wɛ̃́lɛ guuↄ ń pↄ́ pↄ́ kú ń buaↄ píi.

29 Aa ń àizɛɛↄ sɛ̀lɛ píi ń ń nɛ́ↄ ń ń nↄɛↄ ń pↄ́ pↄ́ kú ń bɛↄ píi.

30 Ɔ̃ Yakↄbu ò Simɛↄɛ ń Leviio: A gu ↄ̃̀ↄkpàmɛɛ. Kanaaↄ ń Pɛliziↄ ń bùsu la buipãleↄ aaↄ ye ma gĩyãio. Lá wá dasio, tó aa lìawázi mɛ́ aa sìwágu, aa ma dɛ ń ma buiↄ píiɛ.

31 Ɔ̃ aa wèwà aa mɛ̀: Kɛ́ à wá dãe dìlɛ káalua ũ, bee maa yã̀?