Exodus 17 in Boko

1 Isailiↄ fɛ̀lɛ Sini guwaiwaiu ḿpii, aalɛ bòokpakpa lá Dii ònɛ́wa, ↄ̃ aa gɛ̀ bòokpà Lefidiũ. Aai í e we wa mìo,

2 ↄ̃ aa zↄadↄ̀ Mↄiziwa aa mɛ̀: Wá gba í wà mi. A ònɛ́: Bↄ́yãi álɛ zↄadↄai? Àkɛa álɛ Dii lɛ́wɛi?

3 Kɛ́ imi lɛ́ ń dɛ, ↄ̃ aa zↄadↄ̀ Mↄiziwa aa mɛ̀: Bↄ́yãi n wá bↄ́lɛ Egipii? Ń ye ǹ wá dɛdɛ ń imio ń wá nɛ́ↄ ń wá pↄtuoↄ yã̀?

4 Ɔ̃ Mↄizi wiilɛ̀ Diiwa à mɛ̀: Kpelewa má kɛ ń gbɛ̃́piↄi? À gↄ̃̀ yↄↄ aa ma pápa ń gbɛo wà ma dɛɛ.

5 Dii òɛ̀: Isaili gbɛ̃zↄ̃ↄↄ sɛ́lɛ, í dↄaa gbɛ̃́piↄnɛ. Ǹ n go pↄ́ n Niili lɛ̀ò sɛ lↄ.

6 Máↄ zɛa n aɛ Olebu gbɛwa we. Gbɛpi lɛ́, í i bↄ, aai mi. Ɔ̃ Mↄizĩkɛ̀ màa Isaili gbɛ̃zↄ̃ↄↄ wáa.

7 Ɔ̃ wà tↄkpà gupiɛ Masa, asa we aa Dii lɛ́wɛ̀u aa mɛ̀: Dii kúwanↄɛ wee? Wà tↄkpàɛ̀ Mɛliba lↄ, kɛ́ Isailiↄ zↄakà we yã́i.

8 Amalɛkiↄ mↄ̀ zĩkai ń Isailiↄ Lefidiũ.

9 Ɔ̃ Mↄizi ò Yozueeɛ: Gbɛ̃́ↄ plɛwɛ̃ɛ, í gɛ zĩka ń Amalɛkiↄ. Zia máↄ zɛa sĩ̀sĩɛ bee misonawa ń Lua goo kũa.

10 Yozuee kɛ̀ lá Mↄizi òɛwa, à gɛ̀ zĩkai ń Amalɛkiↄ. Ɔ̃ Mↄizi ń Aalonao ń Huluo dɛ̀dɛ sĩ̀sĩpi misonawa.

11 Tó Mↄizi a ↄↄ sɛ̀, Isailiↄ ìↄ Amalɛkiↄ fuɛ, ãma tó à a ↄↄ sìilɛ sↄ̃, Amalɛkiↄ ìↄ Isailiↄ fuɛ.

12 Kɛ́ Mↄizi ↄↄ wã̀, ↄ̃ wà gbɛ sɛ dìlɛ aà zíɛ, à zↄ̃̀lɛwà, ↄ̃ Aalona ń Huluo aa aà ↄↄ kṹkũa, gbɛ̃do ↄplaai, gbɛ̃do ↄzɛɛi, ↄ̃ aà ↄↄ gↄ̃̀ zɛa e ĩatɛ̃ gɛ̀ gɛ̃̀ kpɛ́u.

13 Ɔ̃ Yozuee zĩblè Amalɛkiↄwa, à ń dɛdɛ ń fɛ̃ndao.

14 Dii ò Mↄiziɛ: Bee kɛ̃ lá guu àↄ dɛ dↄngubↄ ũ, ní o Yozueeɛ, asa má Amalɛkiↄ midɛ dṹnia guu píiɛ.

15 Mↄizi gbagbakĩi bò, ↄ̃ à tↄkpàɛ̀ Diimadalapoo

16 à mɛ̀: À Dii dàlapoo dↄ musu, Dii iↄ zĩka ń Amalɛkiↄ gↄↄpiiɛ.