1 Samuel 17 in Boko

1 Filitɛ̃ↄ ń zĩgↄ̃ↄ kã̀aa, aalɛ zĩ̀ sↄukɛ Soko, Yuda bùsuu, ↄ̃ aa bòokpà Ɛfɛdamiũ, Soko ń Azekao zãnguo.

2 Saulu ń Isailiↄ sↄ̃ aa kↄ̃ kã̀aa aa bòokpà Ela gusalalau, aalɛ sↄukɛ aa gɛ́ Filitɛ̃ↄwa zĩu.

3 Filitɛ̃ↄ ku sĩ̀sĩwa le, Isailiↄ ku sĩ̀sĩwa la, guzulɛ kú ń zãnguo.

4 Ɔ̃ Gata nɛgↄ̃na pↄ́ wì mɛ Goliati bↄ̀ Filitɛ̃ↄ bòou. Aà gbã̀a kà gã̀sĩsuu soolo.

5 A mↄgotɛ̃ fùa kpaa, mɛ́ a mↄgotɛ̃ ula pↄ́ dɛ lán kpↄ̀tɛɛwa daa, a gbia kiloo bàaↄ̃ɛ.

6 A mↄgotɛ̃ sòolo yea lↄ, mɛ́ a mↄgotɛ̃ sↄ̃mpɛpɛɛ looa a kpɛ.

7 A sↄ̃n sↄ̃́nɛ kũa, a pá dɛ lán zwã̀atãna àsaliwa. A wɛ́tɛ̃ gbia kiloo soplaɛ. Aà sɛ̀ngbaokũna bɛ aà aɛ.

8 Goliati zɛa, ↄ̃ à lɛzù Isaili zĩgↄ̃ↄzi à mɛ̀: Bↄ́yãi a bↄlɛ ń zĩoi? Á dↄ̃ Filitɛ̃n ma ũoa? Ápiↄ sↄ̃, Saulu zↄↄ. À gbɛ̃e wɛɛlɛ á guu aà pila mↄ ma kĩ́i.

9 Tó a fↄ̃ zĩkamanↄ, tó à ma dɛ, ma gbɛ̃́ↄ gↄ̃ á zↄↄ ũɛ. Tó mámɛ ma aà dɛ̀ sↄ̃, á gↄ̃ wá zↄↄ ũɛ, íↄ zↄblewɛ̃ɛ.

10 Ɔ̃ Filitɛ̃pi ɛ̀a mɛ̀: Málɛ kuabii Isaili zĩgↄ̃ↄwa gbã. À gbɛ̃́ wɛɛlɛmɛɛ wà zĩka ń kↄ̃o.

11 Kɛ́ Saulu ń Isailiↄ píi aa aà yã́pi mà, aa bílikɛ̀, sↄ̃ kɛ̃̀ńgu.

12 Davidiá Ɛflata gbɛ̃́ Yɛse nɛ́ɛ. Yɛsepiá Bɛtɛlɛũ pↄ́ kú Yuda bùsuu gbɛ̃́ɛ. À nɛgↄ̃ɛↄ ì gbɛ̃ↄn swaaↄ̃ɛ, mɛ́ Saulu gↄↄ à maezↄ̃ↄkũ̀, à zikũ̀ táotao.

13 Aà nɛ́ gbãa gbɛ̃ↄn àaↄ̃ↄ ku zĩlau ń Sauluo. Aà nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́ia tↄ́n Ɛliabu, a plaade tↄ́n Abinadabu, a àaↄ̃de tↄ́n Sãma.

14 Davidi mɛ́ Yɛse nɛ́ gↄ̃zãna ũ. Aà vĩ̀ipiↄ tɛ Sauluzi,

15 ↄ̃ aàpi ì gɛ Saulu kĩ́i, ì ɛa su Bɛtɛlɛũ a mae sãↄ dã́i.

16 Filitɛ̃pi ì bↄ à azĩa ↄlↄnɛ́ kↄↄ ń oosio e gↄↄ bla.

17 Zĩewa Yɛse ò a nɛ́ Davidiɛ: Ése kpasaa pɛ̃n doɛ́ ń pɛ̃ɛ mɛ̀n kwiɛ́ↄ sɛ ǹ gɛò kpakpa n vĩ̀iↄnɛ ń bòou.

18 Gàse mɛ̀n kwiɛ́ↄ sɛ ǹ kpá ń gãli gbɛ̃zↄ̃ↄwa. Gɛ ǹ ń gwa tó aa aafia, ní su ń ń aafia seelao.

19 Aa kú ń Sauluo ń Isailiↄ píi Ela gusalalau, aalɛ zĩka ń Filitɛ̃ↄ.

20 Davidi fɛ̀lɛ kↄↄ káaukaau, à a sãↄ tò ń sãdãn pãleo. À a aso sɛ̀, ↄ̃ à dàzɛu lá Yɛse dìlɛɛwa. Kɛ́ à kà zĩgↄ̃ↄ bòou, à mↄ lè aalɛ gɛ́ zĩlau, aalɛ wii gbãa lɛ́.

21 Isailiↄ ń Filitɛ̃ↄ lɛ́ sↄukɛ, aa aɛdↄkↄ̃wa.

22 Ɔ̃ Davidi a aso nà pↄ́ↄ dↄ̃̀anaɛ aà ↄzĩ, ↄ̃ à bàalɛ̀ gɛ̀ zĩlau. À a vĩ̀iↄ lè we, ↄ̃ à fↄkpàmá.

23 Kɛ́ àlɛ yã'ońnↄ, Filitɛ̃ↄ nɛgↄ̃na Goliati, Gata gbɛ̃́ bↄ̀ Filitɛ̃ zĩgↄ̃ↄ guu, à ɛ̀a fɛ̀lɛ ń a yã́pio. Davidi yã́pi mà.

24 Kɛ́ Isailiↄ aà è, sↄ̃ kɛ̃̀ńgu lↄ, aa lɛ̀kↄ̃wa ḿpii.

25 Aalɛ okↄ̃ɛ aa mɛ̀: I gↄ̃ɛpi e à bↄ̀o lé? Tó à bↄ̀, ì kuabiiwáɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ aà dɛ̀, kía a ade gba àizɛɛ zↄ̃ↄ, i aà gba a nɛnↄɛ lↄ nↄ ũ, mɛ́ aà bɛdeↄ wɛ̃̀'ↄ̃a kpá lↄo.

26 Ɔ̃ Davidi gbɛ̃́ pↄ́ zɛa a saɛↄ là à mɛ̀: Bↄ́ wa kɛ gbɛ̃́ pↄ́ Filitɛ̃pi dɛ̀ à Isailiↄ bↄ̀ wíuɛi? Dén Filitɛ̃ gyafↄↄdepi ũ, à gbàsa lɛ́ kuabiibii Lua bɛ̃́ɛ zĩgↄ̃ↄwai?

27 Ɔ̃ wa òɛ̀ lá gbɛ̃́ↄ lɛ́ okↄ̃ɛwa wà mɛ̀: Màa wa kɛ gbɛ̃́ pↄ́ aà dɛ̀ɛ.

28 Kɛ́ aà vĩ̀i zↄ̃ↄde Ɛliabu mà Davidi lɛ́ yã'o ń gbɛ̃́ↄ, aà pↄ pàaàzi à mɛ̀: Àkɛa n mↄ lai? Dé n sã yↄↄnaↄ gↄ̃̀ɛ̀ zĩ gbáaui? Má ń kàamai ń n nↄ̀sɛvãio dↄ̃. N mↄ zĩ gwaiɛ.

29 Davidi mɛ̀: Bↄ́ má kɛ̀i? Baa yã́ má ooa?

30 Ɔ̃ à kpɛlìɛ̀ à gɛ̀ yã́ doũpi là gbɛ̃pãlewa. Lá gbɛ̃́ káau òɛ̀, màa wa òɛ̀ lↄ.

31 Wà yã́ pↄ́ Davidi òpi sɛ̀lɛ sìu Sauluɛ, ↄ̃ à aà sìsi.

32 Kɛ́ Davidi mↄ̀, a ò Sauluɛ: Gbɛ̃e su to sↄ̃ kɛ̃agu Filitɛ̃pi yã́ musuo. Mapi n zↄ̀blena, má gɛ́ zĩkaiaànↄɛ.

33 Ɔ̃ Saulu òɛ̀: Ńyↄ̃ fↄ̃ gɛ́ zĩkai ń Filitɛ̃pioo. Nɛbↄlↄnan n ũ. Gↄ̃ɛpi sↄ̃, zĩgↄ̃ɛ za a ɛ̀waasogↄↄ.

34 Ɔ̃ Davidi òɛ̀: Mapi n zↄ̀blena, mámɛ miↄ ma mae sãↄ dã́. Tó nↄ̀ↄmusu ge mai mↄ̀ sã kũ̀ kpàsau,

35 mi a gbɛsɛlɛ mà gbɛ̃ mà sãpi bↄ a lɛ́zĩɛ. Tó à lìaamanↄ, ↄ̃ mi kũ a lɛtãwa mà gbɛ̃ mà dɛ.

36 Mapi n zↄ̀blena, ma nↄ̀ↄmusu ń maio dɛ̀ píi, mɛ́ Filitɛ̃ gyafↄↄdepi a gↄ̃ lán pↄ́piↄwaɛ, asa àlɛ kuabiibii Lua bɛ̃́ɛ zĩgↄ̃ↄwaɛ.

37 Davidi ɛ̀a mɛ̀: Lá Dii ma bↄ nↄ̀ↄmusu ń maio lɛ́zĩ, màa a ma bↄ Filitɛ̃pi ↄzĩ. Ɔ̃ Saulu òɛ̀: Gɛ́! Dii kunnↄ.

38 Saulu a zĩka'ula dàɛ̀, à a mↄgotɛ̃ fùa kpàɛ̀, ↄ̃ à a mↄ̀ ula dàɛ̀.

39 Davidi Saulu fɛ̃nda lòo zĩka'ulapiwa. Kɛ́ à yↄ̃̀ táwa, ↄ̃ à fùa, asa a a dↄ́ɛ dↄ̃o. Ɔ̃ a ò Sauluɛ: Má fↄ̃ gɛ́ ń pↄ́piↄo, asa má a dↄ́ɛ dↄ̃o. Ɔ̃ à pↄ́piↄ bↄ̀lɛ píi a kàlɛ.

40 À a gopana sɛ̀, ↄ̃ à gɛ̀ gbɛ̀ boolona sɛ̀lɛ swa'ɛu mɛ̀n sↄo, a kà a dã́dãkɛbↄↄu. Ɔ̃ àlɛ sↄ̃ Filitɛ̃pizi, a a gbɛma kũa.

41 Ɔ̃ Filitɛ̃pi lɛ́ sↄ̃ Davidizi, aà sɛ̀ngbaokũna bɛ aà aɛ.

42 Kɛ́ à Davidi gwà, a è nɛ́ bↄlↄ tɛ̃a kɛfɛnaɛ, ↄ̃ à dↄ̀ɛwà.

43 A òɛ̀: Gbɛ̃n ma ũ, ↄ̃ n gbasa ńlɛ mↄa ń gooa? Ɔ̃ à aà kà ń a tã́a tↄ́o.

44 Ɔ̃ à ɛ̀a mɛ̀: Sↄ̃mazi, bãↄ n ble, wàiↄ i n só.

45 Davidi òɛ̀: Fɛ̃nda ń sↄ̃mpɛpɛɛo ń sↄ̃n sↄ̃́nɛo ↄ̃ ńlɛ mↄoa. Mapi sↄ̃, Dii Zĩgↄ̃de Isailiↄ Lua pↄ́ ńlɛ kuabiibiiwà tↄ́ ↄ̃ málɛ mↄoma.

46 Dii a n namɛɛ ma ↄzĩ gbãɛ. Má n nɛɛ, mí n mi zↄ̃, mí Filitɛ̃ zĩgↄ̃ↄ gɛↄ kpa bãↄ ń wàiↄwa gbã aa só, dṹnia i dↄ̃ kɛ́ Lua kú ń Isailiↄ.

47 Gbɛ̃́ pↄ́ kãaaa laↄ i dↄ̃ kɛ́ Dii lí zĩble ń fɛ̃nda ge ń sↄ̃naoo. Dii mɛ́ zĩ̀ gbãa vĩ, a á nawɛ̃ɛ wá ↄzĩɛ.

48 Gↄↄ pↄ́ Filitɛ̃pi lɛ́ sↄ̃ Davidizi, àlɛ mↄ́ aà wíwii, ↄ̃ Davidi bàalɛ̀ lɛ́ suwà gu pↄ́ wa zĩkau.

49 Ɔ̃ à ↄgɛ̃̀ a bↄ̀ↄu, à gbɛ bↄ dà a gbɛmau. Kɛ́ à Filitɛ̃pi gbã̀ò, ↄ̃ à aà pà a mi'aɛwa. Gbɛpi vĩ̀lɛ aà mi'aɛpiu, ↄ̃ à lɛ̀lɛ a gbɛɛu.

50 Gbɛma ↄ̃ Davidi zĩblèò Filitɛ̃piwa. À aà pà a nɛ̀, baa fɛ̃nda a kũao.

51 Ɔ̃ à bàalɛ̀ gɛ̀ lòoaàla, à aà fɛ̃nda wò aà kpɛ, à aà dɛ̀ à aà mi zↄ̃̀ò. Kɛ́ Filitɛ̃ↄ è ń nɛgↄ̃napi gà, aa lɛ̀kↄ̃wa.

52 Ɔ̃ Isailiↄ ń Yudaↄ pɛ̀má ń wiio, aa ń yá e Gata bↄlɛu ń Ɛkɛloni bĩ́ibↄlɛo. Gbɛ̃́ pↄ́ aa ń dɛdɛↄ gɛↄ gↄ̃̀ kálɛa sɛa za Saalaiũ zɛ́u e Gata ń Ɛkɛlonio.

53 Kɛ́ aa sù ń Filitɛ̃ↄ yaao, ↄ̃ aa ń bòo pↄ́ↄ nàaa.

54 Davidi Filitɛ̃pi mi sɛ̀ à gɛ̀ò Yelusalɛũ, à aà gↄ̃kɛbↄↄ kàlɛ a kpɛ́u.

55 Gↄↄ pↄ́ Davidi lɛ́ sↄ̃ Filitɛ̃pizi, Saulu lɛ́ aà gwa, ↄ̃ à a zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ Abinɛɛ là à mɛ̀: Dé nɛ́n nɛgↄ̃ɛnapi ũi? A wèwà à mɛ̀: Kí, ń n kuao, má dↄ̃o.

56 Ɔ̃ kía mɛ̀: Gbɛa ǹ ma gbɛ̃́ pↄ́ a nɛ́n ɛ̀waasopi ũ.

57 Kɛ́ Davidi sù ń Filitɛ̃pi dɛao, Abinɛɛ aà sɛ̀ gɛ̀ò Saulu kĩ́i, a Filitɛ̃pi mi kũa.

58 Ɔ̃ Saulu aà là à mɛ̀: Nɛ́, dé nɛ́n n ũi? A wèwà à mɛ̀: N zↄ̀blena Yɛse, Bɛtɛlɛũ gbɛ̃́ nɛ́n ma ũ.