1 Samuel 1 in Boko

1 Gↄ̃ɛe ku Lama, Ɛflaiũ bùsu gusĩsĩdeu. Zufi buiɛ, aà tↄ́n Ɛlikana, Yeloaũ nɛ́ɛ. Ɛflaiũ bui pↄ́ wì mɛ Zufipi mɛ́ Tou ì, ↄ̃ Tou Ɛlihu ì, ↄ̃ Ɛlihu Yeloaũpi ì.

2 Ɛlikana nↄ vĩ mɛ̀n plaɛ, a sɛ̃́ia tↄ́n Ãna, a plaade Penina. Penina mɛ́ nɛade ũ, Ãna sↄ̃ fĩiɛ.

3 Wɛ̃ ń wɛ̃o gↄ̃ɛpi ì bↄ a wɛ̃́lɛu à gɛ́ Silo Dii Zĩgↄ̃de sísii, ↄ̃ ì sa'owà. Ɛli nɛgↄ̃ɛ mɛ̀n plaↄ Ɔfini ń Finɛasio ku we Dii gbàgbanaↄ ũ.

4 Gↄↄ pↄ́ Ɛlikana sa'ò, ì a nↄ̀ↄ kpa a na Peninawa ń a nɛgↄ̃ɛↄ ń a nɛnↄɛↄ píi,

5 ↄ̃ ì a lɛɛ pla kpa Ãnawa, asa a yeaàziɛ, baa kɛ́ Dii aà kɛ̀ fĩi ũ.

6 Aà gↄ̃api sↄ̃ ìↄ aà kɛ pↄ́ↄpↄↄ aà fĩikɛ yã́i, kɛ́ aà nↄ̀sɛ e fɛlɛ.

7 Màa ìↄ kɛɛ̀ wɛ̃ ń wɛ̃o. Tó Ãna gɛ̀ Dii kpɛ́u, aà gↄ̃api ì aà kɛ pↄ́ↄpↄↄ, ↄ̃ ì ↄ́ↄlↄ à fua pↄble.

8 Ɔ̃ aà zã́ ì aà lá: Bↄ́mɛ n le, ńlɛ ↄ́ↄlↄ, ni pↄbleo ni? Àkɛa n nↄ̀sɛ ↄ̃̀ↄkpài? Má dɛnɛ nɛgↄ̃ɛ mɛ̀n kwiao lé?

9 Zĩewa kɛ́ aa ku Silo, aa pↄblè aa làa, sa'ona Ɛli zↄ̃lɛa kìlau Dii kpɛ́ kpɛɛlɛ, ↄ̃ Ãna fɛ̀lɛ

10 ń nↄ̀sɛyaa zↄ̃ↄo, à wabikɛ̀ Diiwa ń ↄↄlↄo maamaa.

11 Ɔ̃ à lɛkɛ̀ Diiwa à mɛ̀: Dii Zĩgↄ̃de, to mapi n zↄ̀blena yã́ dↄngu! Ma wɛ̃nagwa! Tó ma yã́ i sãnguo, mɛ́ n ma gba nɛgↄ̃ɛ, má aà kpama n pↄ́ ũɛ e aà wɛ̃ni lɛ́u, gɛ̃ a táa'o aà miwa bauo.

12 Kɛ́ aà wabikɛa Diiwapi lɛ́ láao, ↄ̃ Ɛli lɛ́ aà gwa soee.

13 Ãna lɛ́ yã́pi o a sↄ̃uɛ, aà lɛ́ mɛ́ lɛ́ kɛ úi'ui, i yã'o à bↄ̀ a lɛ́wa gbɛ̃e mào. Ɛli lɛ́ e vɛ̃ɛ lɛ́ aà dɛɛ,

14 ↄ̃ a òɛ̀: Ńyↄ̃ↄ vɛ̃ɛdɛ kɛ e bↄɛ ni? Mikɛ̃ vɛ̃ɛwa.

15 Ɔ̃ Ãna wèwà à mɛ̀: I kɛ màa no Baa! Nↄɛ pↄsiaden ma ũ, mi vɛ̃ɛ ge í gbãae mio. Málɛ a yã'ↄ̃maↄ siu Diiɛɛ.

16 Ńsu mapi n zↄ̀blena dilɛ nↄɛ pã ũo. Ma nↄ̀sɛ ↄ̃̀ↄkpaa ń ma kua bíli guuo mɛ́ tò málɛ wabikɛ la e tia.

17 Ɔ̃ Ɛli òɛ̀: Ta niɛ musu. Isailiↄ Lua n gba pↄ́ pↄ́ n a wabikɛ̀wa.

18 Ɔ̃ Ãna mɛ̀: To mapi n zↄ̀blena yã́ kángu. Ɔ̃ à tà à pↄblè, aà oosisi làa.

19 Kɛ́ gu dↄ̀, aa fɛ̀lɛ káaukaau aa gɛ̀ kùlɛ Diiɛ. Ɔ̃ aa ɛ̀a tà ń bɛ wɛ̃́lɛu Lama. Kɛ́ Ɛlikana wùlɛ ń a na Ãnapio, aà yã́ dↄ̀ Diigu.

20 Wɛ̃ bee ↄ̃ à nↄsì à nɛ'ì gↄ̃ɛ ũ, ↄ̃ à tↄkpàɛ̀ Samuɛli, asa à mɛ̀: Ma aà wabikɛ̀ Diiwaɛ.

21 Ɔ̃ Ɛlikana fɛ̀lɛ ń a bɛdeↄ píi, aa ɛ̀a gɛ̀ sa pↄ́ wì o wɛ̃ ń wɛ̃o oi Diiwa, aai lɛ́ pↄ́ wa kɛ̀wà fĩabo.

22 Ãma Ãna i gɛo. A ò a zã́ɛ: Tó nɛ́pi kɛ̃̀, ↄ̃ má gɛ́ aà ↄlↄi Diiɛ, i gↄ̃ àↄ ku we gↄↄpii.

23 Ɔ̃ aà zã́ òɛ̀: Lá à kɛ̀nɛ maa kɛ. Kã́ma bo e aà kɛ̃́. Dii to yã́pi kɛnɛ. Ɔ̃ nↄɛpi a nɛ gwà e à gɛ̀ kɛ̃̀.

24 Kɛ́ à kɛ̃̀, ↄ̃ à aà sɛ̀ gɛ̀ò Lua kpɛ́u Silo ń zugaae wɛ̃̀ àaↄ̃o ń pɛ̃ɛtio koko do ń vɛ̃ɛo tùu do. Nɛ́pi kɛ̀ gↄ̃gbãana ũ.

25 Aa gáaepi kòlokpa, ↄ̃ aa gɛ̀ ń nɛ́pio Ɛli kĩ́i.

26 Ɔ̃ Ãna òɛ̀: Baa, gáafaakɛmɛɛ! Ń n kuao, mámɛ má nↄɛ pↄ́ zɛ lɛ́ wabikɛ Diiwa ń wáa la ũ.

27 Nɛ́ɛ bee wabi má kɛ̀ Diiwa, ↄ̃ à ma gba pↄ́ pↄ́ má gbɛ̀awapi.

28 A yã́i ma mↄ aà kpái Diiwa, aàↄ ku aà pↄ́ ũ e a wɛ̃ni lɛ́u. Ɔ̃ aa kùlɛ Diiɛ we.