1 Corinthians 15 in Boko

1 Gbɛ̃́ↄ, baona pↄ́ má kpàɛ́ á sì a zɛò ↄ̃ má ye mà ɛa dↄágu.

2 Baonapi mɛ́ a á suaba, tó á waaso pↄ́ má kpàɛ́pi kũa. Tó màa no, á Yesu náaikɛa kɛ̀ pãɛ.

3 Yã́ gbia pↄ́ má mà má dàɛ́n kɛ: Kilisi gà wá duuna yã́i lá a kɛ̃a Luayãtaalauwa.

4 Wà aà vĩ̀, ↄ̃ à vù a gↄↄ àaↄ̃de zĩ́ lá a kɛ̃a Luayãtaalauwa.

5 À azĩa ↄ̀lↄ Piɛɛɛ, ↄ̃ à azĩa ↄ̀lↄ a ìwa gbɛ̃ↄn kuɛplaↄnɛ lↄ.

6 Bee gbɛa à azĩa ↄ̀lↄ wá gbɛ̃́ↄnɛ kɛ́ aa kãaaa gudoũ, aa dɛ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa pla ń basↄoola (500). An daside ku e tia, ãma an gbɛ̃eↄ ã́nuatò.

7 Bee gbɛa à azĩa ↄ̀lↄ Zaakiɛ, ↄ̃ à azĩa ↄ̀lↄ zĩnaↄnɛ píi.

8 Ampii gbɛa à bↄ̀ mↄ̀a, ma gↄ̃ kↄ̃nsɛ ũ.

9 Asa zĩnaↄ guu mámɛ má kpɛɛ, mi ka wà omɛɛ zĩnao, asa ma ĩadà Lua gãlideↄwa.

10 Gbɛ̃kɛ pↄ́ Lua kɛ̀mɛɛ yã́ mɛ́ tò má dɛ kɛ́wa gbã, mɛ́ gbɛ̃kɛ pↄ́ a kɛ̀mɛɛpi i kɛ pão, asa ma dɛ̃ɛkà dɛńla píi. Mámɛ má kɛ̀o, gba pↄ́ Lua dàmɛɛ mɛ́ tò má kɛ̀.

11 Ayãmɛto à bↄ̀ ma kĩ́i ge an kĩ́in nò, yã́ pↄ́ wálɛ a waasokɛ á sìn we.

12 Lá wálɛ Kilisi bↄa gau waasokɛ, àkɛa á gbɛ̃eↄ lɛ́ o gɛↄ vuo ni?

13 Tó gɛↄ vuo, dↄ̃ Kilisi i vuo.

14 Tó Kilisi i vuoɛ, dↄ̃ wá waasokɛa gia, mɛ́ á Kilisi náaikɛa gia,

15 wí gↄ̃ Lua seelade ɛgɛnaↄ ũ, kɛ́ wá ò à Kilisi vù yã́i. Asa tó gɛↄ vuo, dↄ̃ i aà vuo.

16 Tó Lua lí gɛ vuo, Kilisi i vuo.

17 Tó Kilisi i vuo, á Kilisi náaikɛaá pãɛ, á kú á duuna guuɛ e tia,

18 mɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ ã́nuatò naa Kilisiwaↄ kàalɛɛ.

19 Tó wá kuaɛ bee yã́i ↄ̃ wá wɛ́ dↄi Kilisizi ado, wɛ̃nadeↄn wá ũ dɛ gbɛ̃́piia.

20 Sĩana guu Kilisi bↄ̀ gau, ↄ̃mɛ dↄ̀aa vù sɛ̃́ia gbɛ̃́ pↄ́ gàↄnɛ.

21 Lá gbɛ̃e mɛ́ tò ga mↄ̀, màa lↄ gbɛ̃e tò gɛↄ vua mↄ̀.

22 Kua Adamu bui ũ tò ga lì gbɛ̃́piia. Màa lↄ gbɛ̃́ pↄ́ naa Kilisiwaↄ wɛ̃ni e ḿpii.

23 Baade ń a dↄ̀ↄoɛ. Kilisi mɛ́ dↄ̀aa vù sɛ̃́ia, a gbɛa aà gbɛ̃́ↄ vu aà mↄgↄↄ.

24 Ɔ̃ dṹnia a láa, Kilisi i kíakɛ midɛ píi ń ikoↄ ń gbãaↄ, i a kpala kpa Mae Luawa.

25 Asa à kũ̀ Kilisi àↄ kibleɛ e Lua gɛ̀ aà ibɛɛↄ kɛɛ̀ aà gbadibↄ ũ.

26 Ibɛɛ pↄ́ a a midɛ gbɛzã mɛ́ ga ũ,

27 asa Lua pↄ́pii nà Kilisiɛ a ↄzĩɛ. Kɛ́ à mɛ̀ pↄ́pii kú aà ↄzĩ, wá dↄ̃ kɛ́ Lua pↄ́ pↄ́pii nàɛ̀ a ↄzĩpi bàasi.

28 Tó à pↄ́pii nàɛ̀ a ↄzĩ, aàpi ↄ̃ aà Nɛ́ pↄ́ à pↄ́pii nàɛ a ↄzĩpi a misiilɛɛ̀, Luapi iↄ dɛ apii ũ pↄ́piiɛ.

29 Gbɛ̃́ pↄ́ aaì da'ilɛkɛ gɛↄ gɛ̃ɛ ũ sↄ̃ bɛ? Tó gɛↄ vu sĩanao, bↄ́yãi wì da'ilɛkɛ an gɛ̃ɛ ũi?

30 Wápiↄ sↄ̃, bↄ́yãi wiↄ ku kai guu gↄↄpiii?

31 Ń ĩ́ana pↄ́ mi dã́ á yã́ musu naa Kilisi Yesu wá Diiwao, miↄ ku ga lɛ́zĩ lá gu lɛ́ dↄɛ.

32 Tó mazĩa yã́i ma dɛ̃ɛkài ń wàiↄ Ɛfɛsɛ, bↄ́ ài a vĩmɛɛi? Tó gɛↄ vuo, wà pↄble, wà imi, asa wá ga ziaɛ.

33 Ásu to à sã́são, gbɛ̃na vãi ì dàa maa ↄ̃̀ↄkpaɛ.

34 À su á laaiwa súsu, ásu duunakɛ lↄo, asa á gbɛ̃eↄ Lua dↄ̃o. Ma bee ò kɛ́ à á wípi dↄ̃ yã́iɛ.

35 Gbɛ̃e a mɛ kpelewa gɛↄ vui? Mɛ kpele aaↄ vĩi?

36 Sↄũ yã́ɛ! Wìli pↄ́tↄ̃ à bↄ̀lɛ fↄ̃mbasikɛsaio.

37 Tó wà pↄtↄ̃̀, mase ge pↄpãlen nò, ìli bↄlɛ pↄ́ wɛ́tɛ̃ ũo.

38 Lua ì to à bↄlɛ lá a dìlɛwaɛ, ampii ń a buio.

39 Pↄ́ wɛ̃nideↄ píi mɛ̀ doũo. Gbɛ̃nazĩnaↄ pↄ́ ńdo, nↄ̀bↄↄ pↄ́ ńdo, bãↄ pↄ́ ńdo, kpↄↄ pↄ́ ńdo.

40 Luabɛ pↄ́ↄ ku, dṹnia pↄ́ↄ ku. Luabɛ pↄ́ↄ gawi ńdo, dṹnia pↄ́ↄ gawi ńdo.

41 Ĩatɛ̃ gawi ado, mↄvua pↄ́ ado, saanaↄ pↄ́ ńdo. Baa saanapiↄ gawi dodo kↄ̃ɛɛ.

42 Màa àↄ dɛ gɛↄ vugↄↄzĩ. Wì gɛ vĩ à yaikɛ, a vu yaikɛsai.

43 Wì gɛ vĩ bɛɛɛsai, a vu ń gawio. Wì gɛ vĩ gbãasai, a vu gbã́ugbãu.

44 Wì gɛ vĩ ń dṹnia mɛo, a vu ń àizãna mɛo. Lá dṹnia mɛ ku, àizãna mɛ ku lↄɛ.

45 A kɛ̃a Lua taalau wà mɛ̀, gbɛ̃́ sɛ̃́ia Adamu gↄ̃̀ gbɛ̃́ bɛ̃́ɛ ũ, ãma Adamu gbɛzã gↄ̃̀ Nisĩn wɛ̃nikpamade ũ.

46 I kɛ àizãna mɛ mɛ́ lí dↄaao, dṹnia mɛ mɛ́ ì dↄaa, a gbɛa sa àizãna mɛ.

47 Gbɛ̃nazĩn sɛ̃́ia bↄ̀ bùsutiuɛ, a plaade bↄ̀ luabɛɛ.

48 Gbɛ̃́ pↄ́ dɛ tↄↄlɛ gbɛ̃́ ũↄ bↄ̀ gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ tↄↄlɛuwa. Gbɛ̃́ pↄ́ dɛ luabɛ gbɛ̃́ ũↄ bↄ̀ gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ luabɛwa.

49 Lá wá dɛ gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ tↄↄlɛu taa ũ, màa lↄ wáↄ dɛ gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ luabɛ taa ũ.

50 Yã́ pↄ́ má òn kɛ gbɛ̃́ↄ. Tó kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i bↄ̀ gupuau, wá e ble ń wá mɛoo. Wá e wàↄ ku guyaikɛsai guu ń wá mɛ pↄ́ ì yaikɛoo.

51 À ma, má asiiyã'òɛ́. Wá ga píio, ãma wá li píi

52 kã́ndo lán wɛdɛawa kã̀ae gbɛzã pɛ́zĩ. Asa kã̀ae a ↄbↄ, gɛↄ i vu yaikɛsai, wápiↄ sↄ̃ wí li.

53 Sema wá mɛ pↄ́ ì yaikɛɛ bee gɛ̃ a yaikɛsai guu. Sema wá mɛ̀ gɛɛ bee gɛ̃ a gasai guu.

54 Tó wá mɛ pↄ́ ì yaikɛ gɛ̃̀ a yaikɛsai guu, mɛ́ wá mɛ̀ gɛ gɛ̃̀ a gasai guu, ↄ̃ yã́ pↄ́ kɛ̃a láuɛ bee a pa wà mɛ̀: Wà zĩblè gawa, à mìdɛ.

55 Ga, n zĩblea tↄ́n lái? Ga, n sɛwɛ kú máɛ?

56 Duuna mɛ́ ga sɛwɛ ũ, mɛ́ duuna gbãa ì bↄ ikoyã guuɛ.

57 Wà Lua sáaukpa, kɛ́ ì to wà zĩble ń wá Dii Yesu Kilisi gbãao.

58 Ayãmɛto ma gbɛ̃́ yenzideↄ, à zɛ gbãa gíũgiũ bↄzãsai, í wɛtã Dii zĩwa gↄↄpii, asa á dↄ̃ kɛ́ zĩ pↄ́ álɛ kɛ Diiɛ pão.