1 Corinthians 14 in Boko

1 À to yeakↄ̃i yã́ dↄaaɛ́, í wɛbii Lua Nisĩna gbaↄwa, atɛ̃sa ãnabikɛkɛa.

2 Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ yãebui'o lɛ́ yã'o gbɛ̃́ↄnɛo, sema Lua, asa gbɛ̃e lɛ́ mao, àlɛ asiiyã'ò ń Lua Nisĩna gbãaoɛ.

3 Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ ãnabikɛkɛ lɛ́ yã'o gbɛ̃́ↄnɛɛ, àlɛ ń zɛdↄɛ, àlɛ lɛdamáɛ, àlɛ ń nↄ̀sɛ nininɛ́ɛ.

4 Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ yãebui'o lɛ́ azĩa kã́fĩɛ, gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ ãnabikɛkɛ lɛ́ Lua gãlideↄ kã́fĩɛ.

5 Má ye à yãebui'o ápii, ãma má ye à ãnabikɛkɛ dɛ beea. Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ ãnabikɛkɛ dɛ yãebui'onala, sema wàlɛ a bↄↄlɛkɛ kɛ́ gãlidepiↄ e kã́fĩ a musu bàasio.

6 Gbɛ̃́ↄ, tó ma mↄ á kĩ́i mɛ́ ma yãebui'òɛ́, bↄ́ ài a vĩɛ́i? Sema ma yã'oa àↄ dɛ yã́wɛwɛ̃a ũ ge dↄ̃a ge ãnabikɛkɛa ge yãdaanɛ́.

7 Màa a dɛ ń pↄ́'ↄbↄnaↄ lↄ. Kulɛ ge mↄↄnan nò, tó àlɛ ↄbↄ súsuo, kpelewa wa fↄ̃ dↄ̃ lá àlɛ oi?

8 Tó mↄ ↄbↄ̀ yayaa, sosaↄ zĩ̀ sↄukɛo.

9 Màa ápiↄ sↄ̃, tó álɛ yãebui'o, wàlɛ mao, kpelewa wa yã́ pↄ́ álɛ o gbadↄ̃i? Á yã́ a gɛ̃ ń ĩ́anaoɛ.

10 Yã́ↄ bui dasi dṹnia guu, an kee bↄↄlɛsai sↄ̃o.

11 Tó wàlɛ bui pↄ́ mili a yãmao o, máↄ dɛ a ònaɛ nibↄ ũɛ, mɛ́ aↄ dɛmɛɛ nibↄ ũɛ.

12 Màa ápiↄ sↄ̃, lá á ãiavĩ ń Lua Nisĩna gbaↄ, à ãiakɛ àↄ gɛò aɛ, kɛ́ Yesudeↄ e zɛdↄ.

13 Ayãmɛto yãebui'ona wabikɛ aà e a bↄↄlɛkɛ.

14 Tó ma wabikɛ̀ ń yãebui'oao, ma nisĩna mɛ́ kɛ̀, ma làasoo dↄaaamɛɛo.

15 Too, yã́pi dɛai? Má wabikɛ ń nisĩnao, mí kɛ ń laaio lↄ. Má lɛsi ń nisĩnao, mí sí ń laaio lↄ.

16 Tó n Lua tↄnasì ń nisĩnao, kpelewa gbɛ̃́ dafu pↄ́ kú we a o, ãmi, sáau pↄ́ ń kpà yã́ musui? Asa i yã́ pↄ́ ń ò dↄ̃o.

17 Baa tó n sáaukpà a zɛ́wa, i to n gbɛ̃do zɛ̀dↄo.

18 Ma Lua sáaukɛ̀, kɛ́ mi yãebui'o dɛála píi,

19 ãma gãli guu tó ma yã́ mɛ̀n sↄo ò ń laaio ma yãdàonɛ́, a maamɛɛ dɛ mà yã́ mɛ̀n ũma'ũma o ń yãebui'oaola.

20 Gbɛ̃́ↄ, á làasoo su àↄ dɛ lán nɛ́ↄwao. Àↄ dɛ nɛbↄlↄnaↄwa vãi yã́ musu, ãma á làasoo àↄ dɛ gbɛ̃zↄ̃ↄ pↄ́ ũ.

21 Mↄizi ikoyã láu Dii mɛ̀: Má yãebui'o gbɛ̃́piↄnɛ nibↄↄ lɛ́u, ń beeo aa swã́sɛ ma yã́io.

22 Ayãmɛto yãebui'oa dɛ seela ũ Yesudeↄnɛo, sema Yesusaideↄ. Màa lↄ ãnabikɛkɛa dɛ seela ũ Yesusaideↄnɛo, sema Yesudeↄ.

23 Tó gãlideↄ kã̀aa píi, mɛ́ aalɛ yãebui'o ḿpii, tó gbɛ̃́ dafuↄ ge Yesusaideↄ mↄ̀ we, aa mɛ ĩ́ana kàmáɛo lé?

24 Tó gbɛ̃́pii lɛ́ ãnabikɛkɛ sↄ̃, mɛ́ Yesusaide ge gbɛ̃́ dafu mↄ̀ we, ampii yã́ a aà da làasoou a aà wɛ́ kɛ̃́,

25 asiiyã pↄ́ kú aà nↄ̀sɛu i bↄ gupuau, i wúlɛ a gbɛɛu à misiilɛ Luaɛ, i gbasa mɛ Lua kú á guu sĩanaɛ.

26 A dɛai gbɛ̃́ↄ? Tó a kãaa, á baade líↄ lɛ ge yãdaanɛ́ ge yã́wɛwɛ̃a ge yãebui'oa ge yãe buipi bↄↄlɛkɛa vĩ. À apii kɛ kɛ́ gbɛ̃́ↄ e zɛdↄ.

27 Tó wàlɛ yãebui'o, gbɛ̃ↄn pla ge àaↄ̃, asuli dɛ beeao. Aa kↄ̃ gba zɛ́, gbɛ̃́ mɛ̀ndo i a bↄↄlɛkɛ.

28 Tó a bↄↄlɛkɛna kuo, aà kã́mabo gãli guu, i a pↄ́ o ado ń Luao.

29 Ãnabiↄ gbɛ̃ↄn pla ge àaↄ̃ yã'o, gbɛ̃́ kĩniↄ i làasookɛ an yã́wa.

30 Tó Lua yã'ò gbɛ̃pãleɛ, gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ yã'o nílɛ.

31 Ápii á fↄ̃ ãnabikɛkɛ dodo, í yãdadakↄ̃ɛ ápii, í kↄ̃ sɛ lɛsĩ.

32 Ãnabiↄ fↄ̃ ń ãnabikɛkɛa zùukɛ,

33 asa Lua ye yãyaaaio, sema a zɛde. Lá Lua gbɛ̃́ↄ ì kɛ wɛ̃́lɛ ń wɛ̃́lɛo píiwa,

34 nↄɛↄ lɛ́ líↄ kpaaũa gãli guu, asa aa yã'oa zɛ́ vĩo. Aa misiilɛ lá wa ò Mↄizi ikoyã guuwa.

35 Tó aa ye yãe dↄ̃, aa ń zã́ gbɛai bɛ, asa nↄɛ yã'oa gãli guuá wíɛ.

36 Á kĩ́i Lua yã́ dàalɛua? Ge á mɛ̀ndo yã́i à mↄ̀ia?

37 Tó gbɛ̃́ lɛ́ e á dɛ ãnabi ge gbɛ̃́ pↄ́ Lua Nisĩna dↄaaaɛ̀ ũ, aàↄ dↄ̃ kɛ́ yã́ pↄ́ má kɛ̃̀ɛ́piá Dii yãdilɛaɛ.

38 Tó gbɛ̃́ pãkpài, à pãkpaaàziɛ.

39 Ayãmɛto ma gbɛ̃́ↄ, à wɛbii ãnabikɛkɛawa, ãma ásu gi yãebui'oaio.

40 À yã́pii kɛ a zɛ́wa súsu.