1 Corinthians 13 in Boko

1 Tó ma yãebui'ò, gbɛ̃nazĩna ge malaika pↄ́, tó miliↄ ye gbɛ̃́eo, ma kↄ̃fĩkɛ̀ lán mↄlɛa ge sɛ̃́sɛ̃napaawaɛ.

2 Tó ma ãnabikɛkɛgba è, tó ma yã́pii asii mà mɛ́ má dↄ̃a píi vĩ, tó ma luanaaikɛa kà mà gbɛ̀sĩsĩ sↄ̃, tó miliↄ ye gbɛ̃eo, pↄen ma ũo.

3 Tó ma pↄ́ pↄ́ má vĩↄ kpaalɛ̀nɛ́ píi, tó má tò wà ma kpasa, tó miliↄ ye gbɛ̃eo, a ài vĩmɛɛo.

4 Gbɛ̃́ pↄ́ ìↄ yeńzi ìↄ mɛna vĩ, a gbɛ̃kɛ vĩ. Ìli wɛdↄnɛ́o, ìli káadao, ìli yↄ̃̀ↄkɛo.

5 Ìli widamáo, ìli azĩa maa wɛɛlɛo, ìli fɛ̃ńzio, ìliↄ yã́kũańnↄo.

6 Ìli yãvãi yáalↄo, ì pↄnakɛ ń sĩanao.

7 Gbɛ̃́ pↄ́ ìↄ yeńzi ì yã́pii fↄ̃́, ì yã́pii náaikɛ, ì wɛdↄ yã́pii bↄa maai, ì mɛnakɛ ń yã́piio.

8 Yeakↄ̃i láaa vĩo. Ãnabikɛkɛa a midɛ, yãebui'oa lɛ́ a ká, dↄ̃a a gɛ̃zɛa.

9 Asa wá dↄ̃a ń wá ãnabikɛkɛao i pao.

10 Tó pↄ́ lɛ́so mↄ̀, pↄ́ pↄ́ i pao a gɛ̃zɛaɛ.

11 Kɛ́ má dɛ nɛbↄlↄna ũ, mi nɛ́ yã'o lan nɛbↄlↄnawa, mi làasookɛ lán nɛbↄlↄnawa, mi yã́ gwa lán nɛbↄlↄnawa. Kɛ́ ma ka gbɛ̃nazĩna ũ, ma ↄkpà nɛbↄlↄn yã́i.

12 Tia kɛ́wa wálɛ gu'e díi guu dùuduu, zĩ́ bee wá wɛsi Lualɛ. Tia kɛ́wa ma dↄ̃a i pao, zĩ́ bee má yã́ dↄ̃ wásawasa lá Lua ma dↄ̃wa.

13 Tiasa yã́ mɛ̀n àaↄ̃ɛ beeↄ mɛ́ gↄ̃̀: Luanaaikɛa ń wɛdↄaaàzio ń yeakↄ̃io, ãma yeakↄ̃i mɛ́ dɛńla.