1 Corinthians 16 in Boko

1 Lua gbɛ̃́ↄ kámasakaa yã́ musu, lá má ò Galati bùsu Yesudeↄnɛ, à kɛ màa sↄ̃.

2 Ãsↄ̃anɛna ń ãsↄ̃anɛnao á baade lí ↄ̃a pↄ́ a è a gbãa lɛ́u bↄ adoa, iↄ kãaa, kɛ́ ásu kámasapi wɛɛlɛ gↄↄ pↄ́ ma mↄo.

3 Tó ma mↄ, má gbɛ̃́ pↄ́ a ń dílɛ aa gɛ́ↄ zĩ Yelusalɛũ ń taalao ń kámasa pↄ́ á kàpio.

4 Tó à kũ̀ mà gɛɛ sↄ̃, aai gɛ́ ma kpái.

5 Tó ma bↄlɛ ń Masedonio, má mↄ́ á kĩ́i, asa má bↄlɛ ń Masedonioɛ.

6 Málɛ e má gↄↄplakɛánↄ, baa buziɛ se máↄ ye bleánↄ, í gɛ́ zɛimɛɛ gu pↄ́ má gɛ́u.

7 Tia kɛ́wa má ye mà gɛ̃ála bàlalao, málɛ e má gↄↄplakɛánↄ, tó Dii wèi.

8 Má gↄ̃ Ɛfɛsɛ e Pãteko dikpɛ zĩ́ɛ,

9 asa Lua zɛpòomɛɛ maamaa mà zĩ maa kɛ, mɛ́ ibɛɛↄ dasi.

10 Tó Timↄtee sù mↄ̀, ásu kɛɛ̀ bùubuu aà vĩakɛɛ́o, asa àlɛ zĩkɛ Diiɛ lamawaɛ.

11 Á gbɛ̃e su sakaaàguo. À kũ̀sũakɛɛ̀ aà e ka ma kĩ́i aafia, asa mapi ń ma gbɛ̃́ↄ wá wɛ́ dↄaàzi.

12 Wá gbɛ̃do Apoloo sↄ̃, miↄ naɛwà mↄ̀ↄmↄↄ aà mↄ á gwai ń wá gbɛ̃́ kĩniↄ. A ye mↄai gĩao. Tó a zɛkɛ̀, a mↄ́.

13 À itɛ̃kɛ, íↄ zɛa Yesu náaikɛa guu. À gbɛ̃zↄ̃ↄ yã́ kɛ, íↄ gbãa.

14 À yã́pii kɛ ń yekↄ̃io.

15 Á Sefana bɛdeↄ dↄ̃, kɛ́ aa dɛ Yesude sɛ̃́iaↄ ũ Gɛlɛsi bùsuu mɛ́ aa dìlɛ wàↄ dɛ Lua gbɛ̃́ↄ dↄnlɛdeↄ ũ. Gbɛ̃́ↄ, ma wabikɛ̀wáɛ,

16 à misiilɛ gbɛ̃́ bee taaↄnɛ ń gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ kↄaikɛ kua zĩ doũpi guuↄ píi.

17 Ma pↄ kɛ̀na Sefana ń Fↄↄtunatuo ń Akaikuo mↄawa, asa aa gↄ̃̀mɛɛ á gɛ̃ɛ ũɛ.

18 Aa tò ma nↄ̀sɛ dàdoũ ń á pↄ́o. À gbɛ̃́ bee taaↄ kpɛla.

19 Azi bùsu Yesudeↄ fↄkpàwá. Akilasi ń Pisiio ń gãlide pↄ́ aaì kãaa ń bɛↄ fↄkpàwá maamaa naa Diiwa guu.

20 Wá gbɛ̃́ pↄ́ wá sãnuↄ fↄkpàwá ápii. À fↄkpakↄ̃wa ń Lua gbɛ̃́ↄ lɛ́pɛakↄ̃wao.

21 Ma Pↄlu, fↄɛ beeá ma ↄgbɛɛ.

22 Tó gbɛ̃e ye Diizio, Lua láaikɛwà. Wá Dii lɛ́ mↄ́.

23 Dii Yesu gbɛ̃kɛkɛɛ́.

24 Má yeázi píi naa Kilisi Yesuwa.