Christmas

Birth of Jesus Christ

Midnight became midday

Santa Claus

Our Heavenly Father hung the most precious gift on the tree, Jesus

Word became flesh

John 1:14
அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி, கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய், நமக்குள்ளே வாசம்பண்ணினார்; அவருடைய மகிமையைக் கண்டோம்; அது பிதாவுக்கு ஒரே பேறானவருடைய மகிமைக்கு ஏற்ற மகிமையாகவே இருந்தது.

And the Word was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth.


Why Aaron became a high priest and not Moses?

Moses Vs Aaron

Because Aaron grew among the people of Israelites knowing their pain

Moses is a prophet but not High Priest

Jesus is a high priest but not the prophet

What is the difference between the high priest and prophet?

High Priest speaks for the people, Prophet speaks against people

The mind of Christ

The list of places Jesus got angry

Anger means Jesus didn’t like it

Jesus’ anger in the Temple

Jesus rebuked the crowd Law Spirit

Matthew 21:12
இயேசு தேவாலயத்தில் பிரவேசித்து, ஆலயத்திலே விற்கிறவர்களும் கொள்ளுகிறவர்களுமாகிய யாவரையும் வெளியிலே துரத்தி, காசுக்காரருடைய பலகைகளையும் புறா விற்கிறவர்களின் ஆசனங்களையும் கவிழ்த்து:

And Jesus went into the temple of God, and cast out all them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the moneychangers, and the seats of them that sold doves,


Matthew 21:13
என்னுடைய வீடு ஜெபவீடு என்னப்படும் என்று எழுதியிருக்கிறது; நீங்களோ அதைக் கள்ளர் குகையாக்கினீர்கள் என்றார்.

And said unto them, It is written, My house shall be called the house of prayer; but ye have made it a den of thieves.


What is the meaning of ” In Jesus Name”?

Jesus rebuking Disciples Elijah Spirit

Luke 9:54
அவருடைய சீஷராகிய யாக்கோபும் யோவானும் அதைக் கண்டபோது: ஆண்டவரே, எலியா செய்ததுபோல, வானத்திலிருந்து அக்கினி இறங்கி இவர்களை அழிக்கும்படி நாங்கள் கட்டளையிட உமக்குச் சித்தமா என்று கேட்டார்கள்.

And when his disciples James and John saw this, they said, Lord, wilt thou that we command fire to come down from heaven, and consume them, even as Elias did?


Luke 9:55
அவர் திரும்பிப்பார்த்து: நீங்கள் இன்ன ஆவியுள்ளவர்களென்பதை அறியீர்கள் என்று அதட்டி,

But he turned, and rebuked them, and said, Ye know not what manner of spirit ye are of.


Jesus rebuking Peter Moses Spirit

Matthew 17:25
அவன் வீட்டிற்குள் வந்தபோது, அவன் பேசுகிறதற்கு முன்னமே இயேசு அவனை நோக்கி: சீமோனே, உனக்கு எப்படித் தோன்றுகிறது? பூமியின் ராஜாக்கள் தீர்வையையும் வரியையும் தங்கள் பிள்ளைகளிடத்திலோ, அந்நியரிடத்திலோ, யாரிடத்தில் வாங்குகிறார்கள் என்று கேட்டார்.

He saith, Yes. And when he was come into the house, Jesus prevented him, saying, What thinkest thou, Simon? of whom do the kings of the earth take custom or tribute? of their own children, or of strangers?


Matthew 17:26
அதற்குப் பேதுரு: அந்நியரிடத்தில் வாங்குகிறார்கள் என்றான். இயேசு அவனை நோக்கி: அப்படியானால் பிள்ளைகள் அதைச் செலுத்தவேண்டுவதில்லையே.

Peter saith unto him, Of strangers. Jesus saith unto him, Then are the children free.


Grieving the Holy Spirit

Ephesians 4:29
கெட்ட வார்த்தை ஒன்றும் உங்கள் வாயிலிருந்து புறப்படவேண்டாம்; பக்திவிருத்திக்கு ஏதுவான நல்ல வார்த்தை உண்டானால் அதையே கேட்கிறவனுக்குப் பிரயோஜனமுண்டாகும்படி பேசுங்கள்.

Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers.


Ephesians 4:30
அன்றியும், நீங்கள் மீட்கப்படும்நாளுக்கென்று முத்திரையாகப் பெற்ற தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியைத் துக்கப்படுத்தாதிருங்கள்.

And grieve not the holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption.


The law and the prophets

Luke 24:27
மோசே முதலிய சகல தீர்க்கதரிசிகளும் எழுதின வேதவாக்கியங்களெல்லாவற்றிலும் தம்மைக்குறித்துச் சொல்லியவைகளை அவர்களுக்கு விவரித்துக் காண்பித்தார்.

And beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself.


Romans 3:21
இப்படியிருக்க, நியாயப்பிரமாணமில்லாமல் தேவநீதி வெளியாக்கப்பட்டிருக்கிறது; அதைக்குறித்து நியாயப்பிரமாணமும் தீர்க்கதரிசனங்களும் சாட்சியிடுகிறது.

But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets;


Father rebuking Peter at the Mount of transfiguration

Matthew 17:5
அவன் பேசுகையில், இதோ, ஒளியுள்ள ஒரு மேகம் அவர்கள்மேல் நிழலிட்டது. இவர் என்னுடைய நேச குமாரன், இவரில் பிரியமாயிருக்கிறேன், இவருக்குச் செவிகொடுங்கள் என்று அந்த மேகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று.

While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them: and behold a voice out of the cloud, which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased; hear ye him.


Who are you in Christ?

What is the meaning of “In Christ Jesus”?

Children of God

John 1:12
அவருடைய நாமத்தின்மேல் விசுவாசமுள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனைபேர்களோ, அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி, அவர்களுக்கு அதிகாரங்கொடுத்தார்.

But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name:


Difference between slave and Children

Moses is a Servant, Jesus is a Son

Hebrews 3:5
சொல்லப்படப்போகிற காரியங்களுக்குச் சாட்சியாக, மோசே பணிவிடைக்காரனாய், அவருடைய வீட்டில் எங்கும் உண்மையுள்ளவனாயிருந்தான்.

And Moses verily was faithful in all his house, as a servant, for a testimony of those things which were to be spoken after;


Hebrews 3:6
கிறிஸ்துவோ அவருடைய வீட்டிற்கு மேற்பட்டவரான குமாரனாக உண்மையுள்ளவராயிருக்கிறார்; நம்பிக்கையினாலே உண்டாகும் தைரியத்தையும் மேன்மைபாராட்டலையும் முடிவுபரியந்தம் உறுதியாய்ப் பற்றிக்கொண்டிருப்போமாகில் நாமே அவருடைய வீடாயிருப்போம்.

But Christ as a son over his own house; whose house are we, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end.


We are son’s of God

John 8:35
அடிமையானவன் என்றைக்கும் வீட்டிலே நிலைத்திரான்; குமாரன் என்றைக்கும் நிலைத்திருக்கிறார்.

And the servant abideth not in the house for ever: but the Son abideth ever.


John 8:36
ஆகையால் குமாரன் உங்களை விடுதலையாக்கினால் மெய்யாகவே விடுதலையாவீர்கள்,

If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed.


Prodigal Son

Luke 15:12
அவர்களில் இளையவன் தன் தகப்பனை நோக்கி: தகப்பனே, ஆஸ்தியில் எனக்கு வரும் பங்கை எனக்குத் தரவேண்டும் என்றான். அந்தப்படி அவன் அவர்களுக்குத் தன் ஆஸ்தியைப் பங்கிட்டுக்கொடுத்தான்.

And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living.


Isaac and Jacob

Jacob while blessing Ephraim and Manasseh

Genesis 48:14
அப்பொழுது இஸ்ரவேல், மனமறிய, தன் வலதுகையை நீட்டி, இளையவனாகிய எப்பிராயீமுடைய தலையின்மேலும், மனாசே மூத்தவனாயிருந்தும், தன் இடதுகையை மனாசேயுடைய தலையின்மேலும் வைத்தான்.

And Israel stretched out his right hand, and laid it upon Ephraim's head, who was the younger, and his left hand upon Manasseh's head, guiding his hands wittingly; for Manasseh was the firstborn.


I Can’t curse what God has blessed

Numbers 23:8
தேவன் சபிக்காதவனை நான் சபிப்பதெப்படி? கர்த்தர் வெறுக்காதவனை நான் வெறுப்பதெப்படி?

How shall I curse, whom God hath not cursed? or how shall I defy, whom the LORD hath not defied?


Numbers 23:20
இதோ, ஆசீர்வதிக்கக் கட்டளைபெற்றேன்; அவர் ஆசீர்வதிக்கிறார், அதை நான் திருப்பக் கூடாது.

Behold, I have received commandment to bless: and he hath blessed; and I cannot reverse it.


Everlasting Righteousness

Daniel 9:24
மீறுதலைத் தவிர்க்கிறதற்கும், பாவங்களைத் தொலைக்கிறதற்கும், அக்கிரமத்தை நிவிர்த்திபண்ணுகிறதற்கும், நித்திய நீதியை வருவிக்கிறதற்கும், தரிசனத்தையும் தீர்க்கதரிசனத்தையும் முத்திரிக்கிறதற்கும், மகா பரிசுத்தமுள்ளவரை அபிஷேகம்பண்ணுகிறதற்கும், உன் ஜனத்தின்மேலும் உன் பரிசுத்த நகரத்தின்மேலும் எழுபதுவாரங்கள் செல்லும்படி குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

Seventy weeks are determined upon thy people and upon thy holy city, to finish the transgression, and to make an end of sins, and to make reconciliation for iniquity, and to bring in everlasting righteousness, and to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most Holy.


No one can snatch me out of my Father’s hand

John 10:28
நான் அவைகளுக்கு நித்தியஜீவனைக் கொடுக்கிறேன்; அவைகள் ஒருக்காலும் கெட்டுப்போவதில்லை, ஒருவனும் அவைகளை என் கையிலிருந்து பறித்துக்கொள்வதுமில்லை.

And I give unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand.


Sealed by the Holy Spirit

Ephesians 1:13
நீங்களும் உங்கள் இரட்சிப்பின் சுவிசேஷமாகிய சத்திய வசனத்தைக் கேட்டு, விசுவாசிகளானபோது, வாக்குத்தத்தம்பண்ணப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியால் அவருக்குள் முத்திரைபோடப்பட்டீர்கள்.

In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation: in whom also after that ye believed, ye were sealed with that holy Spirit of promise,


No anger

Psalm 103:9
அவர் எப்பொழுதும் கடிந்துகொள்ளார்; என்றைக்கும் கோபங்கொண்டிரார்.

He will not always chide: neither will he keep his anger for ever.


Isaiah 54:9
இது எனக்கு நோவாவின் காலத்திலுண்டான வெள்ளம்போலிருக்கும்; நோவாவின் காலத்திலுண்டான வெள்ளம் இனி பூமியின்மேல் புரண்டுவருவதில்லை என்று நான் ஆணையிட்டதுபோல, உன்மேல் நான் கோபங்கொள்வதில்லையென்றும், உன்னை நான் கடிந்துகொள்வதில்லையென்றும் ஆணையிட்டேன்.

For this is as the waters of Noah unto me: for as I have sworn that the waters of Noah should no more go over the earth; so have I sworn that I would not be wroth with thee, nor rebuke thee.


The Truth

Psalm 103:10
அவர் நம்முடைய பாவங்களுக்குத்தக்கதாக நமக்குச் செய்யாமலும், நம்முடைய அக்கிரமங்களுக்குத் தக்கதாக நமக்குச் சரிக்கட்டாமலும் இருக்கிறார்.

He hath not dealt with us after our sins; nor rewarded us according to our iniquities.


Fault in the Old Covenant

Hebrews 8:7
அந்த முதலாம் உடன்படிக்கை பிழைத்திருந்ததானால், இரண்டாம் உடன்படிக்கைக்கு இடம் தேடவேண்டுவதில்லையே.

For if that first covenant had been faultless, then should no place have been sought for the second.


How shall He not with Him freely give us all things

Romans 8:32
தம்முடைய சொந்தக்குமாரனென்றும் பாராமல் நம்மெல்லாருக்காகவும் அவரை ஒப்புக்கொடுத்தவர், அவரோகூட மற்ற எல்லாவற்றையும் நமக்கு அருளாதிருப்பதெப்படி?

He that spared not his own Son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things?


Law of Faith

Romans 3:27

World English Bible (WEB)

27 Where then is the boasting? It is excluded. By what kind of law? Of works? No, but by a law of faith.

Paul Preaching Gospel in Antioch

Paul in Antioch

Acts 13:38-39
New King James Version (NKJV)

38 Therefore let it be known to you, brethren, that through this Man is preached to you the forgiveness of sins; 39 and by Him everyone who believes is justified from all things from which you could not be justified by the law of Moses.

 • Paul didn’t use the word repent
 • Many of those People wanted to hear the message again, Obviously people have repented.

Peter didn’t use “Repent” in Cornelius House

Peter didn’t use “Repent” in Cornelius House

Repentance to Life

 • In this below passage Repentance was not used

Acts 10:43-44
New King James Version (NKJV)

43 To Him all the prophets witness that, through His name, whoever believes in Him will receive remission of sins.”

44 While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell upon all those who heard the word.

Peter in Jerusalem regarding reaching to Gentiles

Acts 11:1-4
New King James Version (NKJV)

11 Now the apostles and brethren who were in Judea heard that the Gentiles had also received the word of God. And when Peter came up to Jerusalem, those of the circumcision contended with him, saying, “You went in to uncircumcised men and ate with them!”

But Peter explained it to them in order from the beginning, saying:

Acts 11:15-18
New King James Version (NKJV)

15 And as I began to speak, the Holy Spirit fell upon them, as upon us at the beginning. 16 Then I remembered the word of the Lord, how He said, ‘John indeed baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit.’ 17 If therefore God gave them the same gift as He gave us when we believed on the Lord Jesus Christ, who was I that I could withstand God?”

18 When they heard these things they became silent; and they glorified God, saying, “Then God has also granted to the Gentiles repentance to life.”

Many times in Gospel the word “Repentance” is not there. 

Does that means Repentance is not happening? 

 • Repentance means Metanoia, which means Change of Mind
 • Changing of Mind is still happening.

New Covenant Curse

New Covenant Curse

Double Curse

Galatians 1:6-9
New King James Version (NKJV)

I marvel that you are turning away so soon from Him who called you in the grace of Christ, to a different gospel, which is not another; but there are some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ. But even if we, or an angel from heaven, preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. As we have said before, so now I say again, if anyone preaches any other gospel to you than what you have received, let him be accursed.

Because

 • God love the People
 • And the curse will stop them from Preaching another Gospel

The whole counsel of God

The whole counsel of God

Acts 20:24-27
New King James Version (NKJV)

24 But none of these things move me; nor do I count my life dear to myself,[a]so that I may finish my race with joy, and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God.

25 “And indeed, now I know that you all, among whom I have gone preaching the kingdom of God, will see my face no more. 26 Therefore I testify to you this day that I am innocent of the blood of all men. 27 For I have not shunned to declare to you the whole counsel of God.

Preaching of Paul in the Synagogue

Preaching of Paul in the Synagogue

Acts 13:38-44
New King James Version (NKJV)

Unconditional Gospel

38 Therefore let it be known to you, brethren, that through this Man is preached to you the forgiveness of sins; 39 and by Him everyone who believes is justified from all things from which you could not be justified by the law of Moses.40 Beware therefore, lest what has been spoken in the prophets come upon you:

41 ‘Behold, you despisers,
Marvel and perish!
For I work a work in your days,
A work which you will by no means believe,
Though one were to declare it to you.’

Blessing and Conflict at Antioch

42 So when the Jews went out of the synagogue, the Gentiles begged that these words might be preached to them the next Sabbath. 43 Now when the congregation had broken up, many of the Jews and devout proselytes followed Paul and Barnabas, who, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God.

44 On the next Sabbath almost the whole city came together to hear the word of God.

The Grace of Christ is the THE Gospel

Galatians 1:6-9
New King James Version (NKJV)

I marvel that you are turning away so soon from Him who called you in the grace of Christ, to a different gospel, which is not another; but there are some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ. But even if we, or an angel from heaven, preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. As we have said before, so now I say again, if anyone preaches any other gospel to you than what you have received, let him be accursed.

The whole counsel of God

Acts 20:24-27
New King James Version (NKJV)

24 But none of these things move me; nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy, and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God.

25 “And indeed, now I know that you all, among whom I have gone preaching the kingdom of God, will see my face no more. 26 Therefore I testify to you this day that I am innocent of the blood of all men. 27 For I have not shunned to declare to you the whole counsel of God.

I am not Ashamed of The Gospel

I am not Ashamed of The Gospel

THE power of God to salvation

 • THE power : THE Means It is the ONLY power : THE ( Definite Article )
 • Power : Dunamis in Greek

Romans 1:16
New King James Version (NKJV)

16 For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek.

The righteousness of God is Revealed

Romans 1:17
New King James Version (NKJV)

17 For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith; as it is written, “The just shall live by faith.”[a]

Footnotes:

 1. Romans 1:17 Habakkuk 2:4

Witnessed by the Law and the Prophets

Romans 3:21
New King James Version (NKJV)

God’s Righteousness Through Faith
21 But now the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the Law and the Prophets,

In the Mount of Transfiguration

 • Moses : Represents The Law
 • Elijah : Represents The Prophets
 • Jesus : The righteousness of God apart from the law is revealed

Hear Him

 • Him ( Singular ) : Jesus ONLY
 • NOT THEM

Luke 9:35
New King James Version (NKJV)

35 And a voice came out of the cloud, saying, “This is My beloved Son. Hear Him!”

The Present Truth

The Present Truth

Various Times

The Present Truth is different at each Time

 • Time in the Garden of Eden
 • Time when 10 Commandments was given
 • Time after Jesus Resurrection ( CURRENT )

2 Peter 1:1-4
New King James Version (NKJV)

Simon Peter, a bondservant and apostle of Jesus Christ,

To those who have obtained like precious faith with us by the righteousness of our God and Savior Jesus Christ:

Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord,as His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of Him who called us by glory and virtue, by which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through these you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust.

 • knowledge : epignósis –> Feeds your heart and makes you humble
 • Other words of Knowledge used in bible : gnósis, ginóskó
 • Peace : Shalom in Hebrew , eiréné in Greek
 • Grace : checed in Hebrew, Charis in Greek

2 Peter 1:12
New King James Version (NKJV)

12 For this reason I will not be negligent to remind you always of these things, though you know and are established in the present truth.

Time in the Garden of Eden

The Present truth at the Garden of Eden is

 • Not to eat the fruit from the Tree of Knowledge of Good and Evil

Time when 10 Commandments was Given

The Present truth when 10 commandments was given

 • To follow all 10 commandments
  • Even if you miss 1 of those 10 Commandments, you will be cursed

Time after Jesus Resurrection ( CURRENT )

The Present truth after Jesus Resurrection is

 • whoever believes in JESUS should not perish but have everlasting life

John 3:16
New King James Version (NKJV)

16 For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life.

 

Gospel is THE power

Gospel is THE power

THE power

 • “THE” means definite article
 • ONLY power, NO OTHER power
 • Power in Greek means Dunamis, from which the word “Dynamite” comes from

Redemption and Provision

 • THE power to redeem us from sickness
 • THE power to redeem us from poverty
 • THE power to redeem us from lack
 • THE power to give us health
 • THE power to give us wealth
 • THE power to make us prosperous
 • Gospel is THE power, which reveals the Righteousness of God as a gift unto us.
 • It does not reveal the sinfulness of man revealed.
 • Biggest problem in the Church is the sin consciousness