Christmas

Birth of Jesus Christ

Midnight became midday

Santa Claus

Our Heavenly Father hung the most precious gift on the tree, Jesus

Word became flesh

John 1:14
அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி, கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய், நமக்குள்ளே வாசம்பண்ணினார்; அவருடைய மகிமையைக் கண்டோம்; அது பிதாவுக்கு ஒரே பேறானவருடைய மகிமைக்கு ஏற்ற மகிமையாகவே இருந்தது.

And the Word was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth.


Why Aaron became a high priest and not Moses?

Moses Vs Aaron

Because Aaron grew among the people of Israelites knowing their pain

Moses is a prophet but not High Priest

Jesus is a high priest but not the prophet

What is the difference between the high priest and prophet?

High Priest speaks for the people, Prophet speaks against people

The mind of Christ

The list of places Jesus got angry

Anger means Jesus didn’t like it

Jesus’ anger in the Temple

Jesus rebuked the crowd Law Spirit

Matthew 21:12
இயேசு தேவாலயத்தில் பிரவேசித்து, ஆலயத்திலே விற்கிறவர்களும் கொள்ளுகிறவர்களுமாகிய யாவரையும் வெளியிலே துரத்தி, காசுக்காரருடைய பலகைகளையும் புறா விற்கிறவர்களின் ஆசனங்களையும் கவிழ்த்து:

And Jesus went into the temple of God, and cast out all them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the moneychangers, and the seats of them that sold doves,


Matthew 21:13
என்னுடைய வீடு ஜெபவீடு என்னப்படும் என்று எழுதியிருக்கிறது; நீங்களோ அதைக் கள்ளர் குகையாக்கினீர்கள் என்றார்.

And said unto them, It is written, My house shall be called the house of prayer; but ye have made it a den of thieves.


What is the meaning of ” In Jesus Name”?

Jesus rebuking Disciples Elijah Spirit

Luke 9:54
அவருடைய சீஷராகிய யாக்கோபும் யோவானும் அதைக் கண்டபோது: ஆண்டவரே, எலியா செய்ததுபோல, வானத்திலிருந்து அக்கினி இறங்கி இவர்களை அழிக்கும்படி நாங்கள் கட்டளையிட உமக்குச் சித்தமா என்று கேட்டார்கள்.

And when his disciples James and John saw this, they said, Lord, wilt thou that we command fire to come down from heaven, and consume them, even as Elias did?


Luke 9:55
அவர் திரும்பிப்பார்த்து: நீங்கள் இன்ன ஆவியுள்ளவர்களென்பதை அறியீர்கள் என்று அதட்டி,

But he turned, and rebuked them, and said, Ye know not what manner of spirit ye are of.


Jesus rebuking Peter Moses Spirit

Matthew 17:25
அவன் வீட்டிற்குள் வந்தபோது, அவன் பேசுகிறதற்கு முன்னமே இயேசு அவனை நோக்கி: சீமோனே, உனக்கு எப்படித் தோன்றுகிறது? பூமியின் ராஜாக்கள் தீர்வையையும் வரியையும் தங்கள் பிள்ளைகளிடத்திலோ, அந்நியரிடத்திலோ, யாரிடத்தில் வாங்குகிறார்கள் என்று கேட்டார்.

He saith, Yes. And when he was come into the house, Jesus prevented him, saying, What thinkest thou, Simon? of whom do the kings of the earth take custom or tribute? of their own children, or of strangers?


Matthew 17:26
அதற்குப் பேதுரு: அந்நியரிடத்தில் வாங்குகிறார்கள் என்றான். இயேசு அவனை நோக்கி: அப்படியானால் பிள்ளைகள் அதைச் செலுத்தவேண்டுவதில்லையே.

Peter saith unto him, Of strangers. Jesus saith unto him, Then are the children free.


Grieving the Holy Spirit

Ephesians 4:29
கெட்ட வார்த்தை ஒன்றும் உங்கள் வாயிலிருந்து புறப்படவேண்டாம்; பக்திவிருத்திக்கு ஏதுவான நல்ல வார்த்தை உண்டானால் அதையே கேட்கிறவனுக்குப் பிரயோஜனமுண்டாகும்படி பேசுங்கள்.

Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers.


Ephesians 4:30
அன்றியும், நீங்கள் மீட்கப்படும்நாளுக்கென்று முத்திரையாகப் பெற்ற தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியைத் துக்கப்படுத்தாதிருங்கள்.

And grieve not the holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption.


The law and the prophets

Luke 24:27
மோசே முதலிய சகல தீர்க்கதரிசிகளும் எழுதின வேதவாக்கியங்களெல்லாவற்றிலும் தம்மைக்குறித்துச் சொல்லியவைகளை அவர்களுக்கு விவரித்துக் காண்பித்தார்.

And beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself.


Romans 3:21
இப்படியிருக்க, நியாயப்பிரமாணமில்லாமல் தேவநீதி வெளியாக்கப்பட்டிருக்கிறது; அதைக்குறித்து நியாயப்பிரமாணமும் தீர்க்கதரிசனங்களும் சாட்சியிடுகிறது.

But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets;


Father rebuking Peter at the Mount of transfiguration

Matthew 17:5
அவன் பேசுகையில், இதோ, ஒளியுள்ள ஒரு மேகம் அவர்கள்மேல் நிழலிட்டது. இவர் என்னுடைய நேச குமாரன், இவரில் பிரியமாயிருக்கிறேன், இவருக்குச் செவிகொடுங்கள் என்று அந்த மேகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று.

While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them: and behold a voice out of the cloud, which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased; hear ye him.


Who are you in Christ?

What is the meaning of “In Christ Jesus”?

Children of God

John 1:12
அவருடைய நாமத்தின்மேல் விசுவாசமுள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனைபேர்களோ, அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி, அவர்களுக்கு அதிகாரங்கொடுத்தார்.

But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name:


Difference between slave and Children

Moses is a Servant, Jesus is a Son

Hebrews 3:5
சொல்லப்படப்போகிற காரியங்களுக்குச் சாட்சியாக, மோசே பணிவிடைக்காரனாய், அவருடைய வீட்டில் எங்கும் உண்மையுள்ளவனாயிருந்தான்.

And Moses verily was faithful in all his house, as a servant, for a testimony of those things which were to be spoken after;


Hebrews 3:6
கிறிஸ்துவோ அவருடைய வீட்டிற்கு மேற்பட்டவரான குமாரனாக உண்மையுள்ளவராயிருக்கிறார்; நம்பிக்கையினாலே உண்டாகும் தைரியத்தையும் மேன்மைபாராட்டலையும் முடிவுபரியந்தம் உறுதியாய்ப் பற்றிக்கொண்டிருப்போமாகில் நாமே அவருடைய வீடாயிருப்போம்.

But Christ as a son over his own house; whose house are we, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end.


We are son’s of God

John 8:35
அடிமையானவன் என்றைக்கும் வீட்டிலே நிலைத்திரான்; குமாரன் என்றைக்கும் நிலைத்திருக்கிறார்.

And the servant abideth not in the house for ever: but the Son abideth ever.


John 8:36
ஆகையால் குமாரன் உங்களை விடுதலையாக்கினால் மெய்யாகவே விடுதலையாவீர்கள்,

If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed.


Prodigal Son

Luke 15:12
அவர்களில் இளையவன் தன் தகப்பனை நோக்கி: தகப்பனே, ஆஸ்தியில் எனக்கு வரும் பங்கை எனக்குத் தரவேண்டும் என்றான். அந்தப்படி அவன் அவர்களுக்குத் தன் ஆஸ்தியைப் பங்கிட்டுக்கொடுத்தான்.

And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living.


Isaac and Jacob

Jacob while blessing Ephraim and Manasseh

Genesis 48:14
அப்பொழுது இஸ்ரவேல், மனமறிய, தன் வலதுகையை நீட்டி, இளையவனாகிய எப்பிராயீமுடைய தலையின்மேலும், மனாசே மூத்தவனாயிருந்தும், தன் இடதுகையை மனாசேயுடைய தலையின்மேலும் வைத்தான்.

And Israel stretched out his right hand, and laid it upon Ephraim's head, who was the younger, and his left hand upon Manasseh's head, guiding his hands wittingly; for Manasseh was the firstborn.


I Can’t curse what God has blessed

Numbers 23:8
தேவன் சபிக்காதவனை நான் சபிப்பதெப்படி? கர்த்தர் வெறுக்காதவனை நான் வெறுப்பதெப்படி?

How shall I curse, whom God hath not cursed? or how shall I defy, whom the LORD hath not defied?


Numbers 23:20
இதோ, ஆசீர்வதிக்கக் கட்டளைபெற்றேன்; அவர் ஆசீர்வதிக்கிறார், அதை நான் திருப்பக் கூடாது.

Behold, I have received commandment to bless: and he hath blessed; and I cannot reverse it.


Everlasting Righteousness

Daniel 9:24
மீறுதலைத் தவிர்க்கிறதற்கும், பாவங்களைத் தொலைக்கிறதற்கும், அக்கிரமத்தை நிவிர்த்திபண்ணுகிறதற்கும், நித்திய நீதியை வருவிக்கிறதற்கும், தரிசனத்தையும் தீர்க்கதரிசனத்தையும் முத்திரிக்கிறதற்கும், மகா பரிசுத்தமுள்ளவரை அபிஷேகம்பண்ணுகிறதற்கும், உன் ஜனத்தின்மேலும் உன் பரிசுத்த நகரத்தின்மேலும் எழுபதுவாரங்கள் செல்லும்படி குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

Seventy weeks are determined upon thy people and upon thy holy city, to finish the transgression, and to make an end of sins, and to make reconciliation for iniquity, and to bring in everlasting righteousness, and to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most Holy.


No one can snatch me out of my Father’s hand

John 10:28
நான் அவைகளுக்கு நித்தியஜீவனைக் கொடுக்கிறேன்; அவைகள் ஒருக்காலும் கெட்டுப்போவதில்லை, ஒருவனும் அவைகளை என் கையிலிருந்து பறித்துக்கொள்வதுமில்லை.

And I give unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand.


Sealed by the Holy Spirit

Ephesians 1:13
நீங்களும் உங்கள் இரட்சிப்பின் சுவிசேஷமாகிய சத்திய வசனத்தைக் கேட்டு, விசுவாசிகளானபோது, வாக்குத்தத்தம்பண்ணப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியால் அவருக்குள் முத்திரைபோடப்பட்டீர்கள்.

In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation: in whom also after that ye believed, ye were sealed with that holy Spirit of promise,


No anger

Psalm 103:9
அவர் எப்பொழுதும் கடிந்துகொள்ளார்; என்றைக்கும் கோபங்கொண்டிரார்.

He will not always chide: neither will he keep his anger for ever.


Isaiah 54:9
இது எனக்கு நோவாவின் காலத்திலுண்டான வெள்ளம்போலிருக்கும்; நோவாவின் காலத்திலுண்டான வெள்ளம் இனி பூமியின்மேல் புரண்டுவருவதில்லை என்று நான் ஆணையிட்டதுபோல, உன்மேல் நான் கோபங்கொள்வதில்லையென்றும், உன்னை நான் கடிந்துகொள்வதில்லையென்றும் ஆணையிட்டேன்.

For this is as the waters of Noah unto me: for as I have sworn that the waters of Noah should no more go over the earth; so have I sworn that I would not be wroth with thee, nor rebuke thee.


The Truth

Psalm 103:10
அவர் நம்முடைய பாவங்களுக்குத்தக்கதாக நமக்குச் செய்யாமலும், நம்முடைய அக்கிரமங்களுக்குத் தக்கதாக நமக்குச் சரிக்கட்டாமலும் இருக்கிறார்.

He hath not dealt with us after our sins; nor rewarded us according to our iniquities.


Fault in the Old Covenant

Hebrews 8:7
அந்த முதலாம் உடன்படிக்கை பிழைத்திருந்ததானால், இரண்டாம் உடன்படிக்கைக்கு இடம் தேடவேண்டுவதில்லையே.

For if that first covenant had been faultless, then should no place have been sought for the second.


How shall He not with Him freely give us all things

Romans 8:32
தம்முடைய சொந்தக்குமாரனென்றும் பாராமல் நம்மெல்லாருக்காகவும் அவரை ஒப்புக்கொடுத்தவர், அவரோகூட மற்ற எல்லாவற்றையும் நமக்கு அருளாதிருப்பதெப்படி?

He that spared not his own Son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things?


Jesus both Child and Son

Jesus both Child and Son

Deity of Christ

 • Human Beings are born as Child
 • But Jesus, Son of the Father in Heaven.

Shows, Jesus was both Human and God

Prophesy of Isaiah

Isaiah 9:6
New King James Version (NKJV)

For unto us a Child is born,
Unto us a Son is given;
And the government will be upon His shoulder.
And His name will be called
Wonderful, Counselor, Mighty God,
Everlasting Father, Prince of Peace.

Jesus is The Born King

Jesus is The Born King
 • When a child is born for a King, he will be named as Prince.
 • But Jesus was named as King even from His Birth

Wise Men from the East

Matthew 2:1-2
New King James Version (NKJV)

Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the East came to Jerusalem, saying, “Where is He who has been born King of the Jews? For we have seen His star in the East and have come to worship Him.”

The Birth of Christ

The Birth of Christ

Father’s love to the ONLY Son, Jesus

John 17:24
New King James Version (NKJV)

24 “Father, I desire that they also whom You gave Me may be with Me where I am, that they may behold My glory which You have given Me; for You loved Me before the foundation of the world.

Proverbs 8:30
New King James Version (NKJV)

30 Then I was beside Him as a master craftsman;
And I was daily His delight,
Rejoicing always before Him,

Fresh reason for the Father to Love the Son

John 10:17
New King James Version (NKJV)

17 “Therefore My Father loves Me, because I lay down My life that I may take it again.

How much it could have caused God

We might not know how much it caused God the Father to send His Son

 • Pain of the One giving, the Pain of the One loving the Beloved

I don’t believe God is emotionless

 • We are made in Gods image and we have emotions, so God will have emotions, so God can be Grieved, God can be delighted, God can be Happy

Jesus to Nicodemus

 • Nicodemus who knows all about Old Testament and a Leader
 • Jesus told him to be born again

John 3:16
New King James Version (NKJV)

16 For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life.

 • Jesus was born to die
 • Whoever means not only Jews, WHOEVER. That’s why Nicodemus was shocked.

God’s Heart is not to Perish

 • Should not Perish

Luke 2:11
New King James Version (NKJV)

11 For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord.

 • Not a law giver like Moses
 • Jesus, Yeshua in Hebrew means Savior
  • Saving us from our sins
  • Saving us from our guilt
  • Saving us from our temporal needs
  • Saving us from our addictions
  • Saving us from the separation from God
  • Saving us from our situations

God’s love first

 • God send Jesus because of God’s love for us
  • God’s love first.
  • Death of Christ is the effect of God’s love
  • God Loved us long before He send Jesus
  • God send Jesus because of God’s love
 • Its WRONG to think “Death of Jesus Christ on the Cross is the cause for God loving us”

God didn’t send Jesus to Condemn

John 3:17
New King James Version (NKJV)

17 For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved.

Who can be against us?

 • One who is Omniscient : All knowing
 • One who is Omnipotent : All Powerful

Romans 8:31-32
New King James Version (NKJV)

31 What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? 32 He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things?

 • Who can be against us?
 • What can be against us?
 • What is enemy against us?
 • What is satan against us?
 • What is diseases against us?
 • What is problems against us?
 • Even God was for us when the man was against Him

Blood

 • Blood of One Man (Jesus) has to be shed because of Another man’s (Adam’s) disobedience.
 • God made all mankind of one blood
 • Diseases can be seen in the blood, that’s why we go for blood test for testing
 • Sin starts in the blood
 • After a person dies, the first place it gets decaying is their blood
  • That’s why the Embalming Chemicals will be injected to a dead body in their blood stream to stop decomposition/decaying
 • Bible says “The life of the flesh is in the Blood”
 • That’s the necessity of the Virgin Birth
  • Research says Blood is not transmitted from Mother (Placenta ) to the Fetus
  • Woman’s ovum does not have the capacity to create its own blood
  • Only after the introduction of male sperm, the fetus in itself starts developing Capillaries and Blood Streams
  • Saying this reverently “The Holy Spirit Provided the Seed”
  • He Conceived in the Virgin’s womb, Christ.

Unasked

 • God loved us, unasked
 • God send His Son, unasked

Freely give us All things

Romans 8:32
New King James Version (NKJV)

32 He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things?

Biggest Blessing : Jesus : Eternal Blessing : Best thing the heaven had

How not with Him also freely give us all things?

 • Healing
 • Health
 • Provision
 • Protection
 • Blessings

Matthew 6:30
New King James Version (NKJV)

30 Now if God so clothes the grass of the field, which today is, and tomorrow is thrown into the oven, will He not much more clothe you, O you of little faith?

Matthew 7:11
New King James Version (NKJV)

11 If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him!

He gave you an unasked Biggest Gift, Jesus, How much more if you ask