Revelation 5 in Tacana

1 Beju bana yama quirica eina bubetana derejiji pidudiajiji aniude aida bia su aniji sa bai eni bene eme su. Quirica sa siete huini sello cuana anina.

2 Da su beju yama bana piada ángel tucheda. Etsui jubida neje tuahueda quisabatana uja: —¿Aiya ni da ye huini sello cuana jemita cua?

3 Mue aidhe biame ani cua cielo, yahua su quirica pirara putsu, emimiame puji.

4 Da su ema jubida pana, mue aidhe biame ani putsu.

5 Ema epani cama, piada edhi ja ema uja atana: —Be paji. Chamaque tueda Judá sa familia, David chenu sa familia jenetia. Duqueji iba nime tuchedame. Pamapa ai cuana su epishitiame puana. Beju epishitiameji putsu, tuahueda quirica pirarata cua. Siete huini sello cuana jemita cua.

6 Beju daja hue yama baniame yainia. Aniude aida butse su edhi cuana, pushi ai eid'e cuana duju su manuamejiji Huisha Janana Nime eid'e eneti bana. Mesa siete edana, siete etua anina. Tueda siete etua cuana da Espíritu Santo pu cua nime puina. Diusu ja tueda Espíritu Santo pamapa yahua je beitutana.

7 Da su Huisha Janana Nime aniude aida su putiana. Aniude bia su aniji ja mesa bai eni bene eme neje Huisha Janana Nime quirica tiatana.

8 Huisha Janana Nime ja quirica einatsutani cama, pushi ai eid'e, edhi cuana tu butse su tururutana. Pamapa su harpaji cama putaina. Pamapa su incienso meji cuana oro jenetia mecuana sa anitaina. Tueda incienso puida cuana da Diusu sa dharejiji cuana sa jabajati cuana pu cua nime.

9 Da su beju pamapa su satsu eichacua satsupirutana uja: Miada bahui quirica inatsu putsu, huini sello cuana jemi cua. Miada bahui jemi cua, mida manuametana huecuana putsu. Mique ami jad'uichatiana putsu, miada ecuanaju Diusu peje su nimebutsepiana. Tsapiapiati yana su mimiji cuana peje jenetia, pamapa ejude jenetia miada ecuanaju d'eji su ana.

10 Miada ecuanaju sacerdote nime ana Diusu emebaja puji. Mi neje tupupai ecuanaju ecuatsasia epu.

11 Da su beju yama id'abana jubida esatsutani. Ebia su dueji saida ángel cuana aniude pehue je, esatsutani bana. Tuna neje pushi ai eid'e, edhi cuana Huisha Janana Nime peje su esatsutani yama bana.

12 Jubida satsutana huecuana uja: ¡Gloria Huisha Janana Nime! Mida manuametana huecuana biame, eid'e. Mida bahui pamapa pia cuana ebia su tucheda. Mida da pamapa ai cuana emetse. Mida bahui pamapa pia cuana ebia su bahue eni. Pamapa ja mida saida bataque. Daja huecha mitsutsuaenitaque huecuana.

13 Da su beju yama pamapa Diusu ja atana ai eid'e cuana cielo, yahua, yahua tipa, ena su emimitani id'abana. Uja putana huecuana: ¡Gloria aniude bia su aniji sa puji! ¡Gloria Huisha Janana Nime sa puji! Pamapa cristiano cuana ja iyuda neje pabata tse. Tucheda eni papueni tse.

14 —Daja papu —putana pushi ai eid'e cuana. Da su edhi cuana da tuatse butse su tururutana emitsutsua puji.