Revelation 13 in Piratapuyo

1 Pajiri ma dʉhtʉ cahapʉ ducugʉ, nʉcʉ cjʉ̃nore ti mapʉ ijiriquirore wahcã pahagʉ̃ ihñaʉ. Tiquiro pehe siete dapu paca, diez sahari waro cʉoriquiro ijiri. Tiquiro sahari pʉhtoa pesaye behtori borore pesari. Sa yero tiquiro dapu pacare tiquiro wamene ojoa ohõri dapu paca ijiri. Ti wame tiquiro ñano wame tigʉ̃ ihña yabiri Cohãcjʉ̃.

2 Sa yero tiquiro nʉcʉ cjʉ̃no yairo dohroriquiro yero saha bajuri. Sa yero mie yero saha dahpocãri tiriquiro ijiri. Sa yero yairo sohãriquiro pajiriquirodu yero saha dʉsero tiriquiro ijiri. Sa yero pinono pehe tiquiro tutuayere ohori nʉcʉ cjʉ̃nore. Sa ohoro tiquirore pʉhtoro dujiropʉ cũno tiquiro yero saha peyequina masare dutigʉ̃ yeri pinono nʉcʉ cjʉ̃nore.

3 Ihcã dapu nʉcʉ cjʉ̃no dapu tiquina wejẽbo cureriquiro dapu yero saha bajuri. Sa bajuepegʉ̃ta tiquiro camino pehe yatia wahari. Ti dapu catigʉ̃ ihñañe, ihña maria wahari ijipihtiyequina ahri yehpa cjẽna. Sa ihña maria wahaye, nʉcʉ cjʉ̃nore ño peori. Sa ye tiquiro yequina wahari masa.

4 Sa ye nʉcʉ cjʉ̃nore pinono tiquiro tutuayere tiquiro ohogʉ̃ ihñañe masa pehe tiquirore pinonore dʉsepe curi mehna quehe sa, ño peori. Sa ye nʉcʉ cjʉ̃no gʉ̃hʉre dʉsepe curi mehna quehe sa, tiquirore ño peori. Sa ño peoye ohõ saha nidi: —‍Ne apequiro mʉhʉ yero saha tutuariquiro mariedare. Apequiro mʉhʉre ne yʉhdʉdʉca masiedare, ni ño peori masa nʉcʉ cjʉ̃nore.

5 Sa yero tiquiro nʉcʉ cjʉ̃no “Tutua yʉhdʉdʉcagʉ ijiaja”, tiquiro niepegʉ̃ta Cohãcjʉ̃re tiquiro ñano yahuducuepegʉ̃ta sa tʉhotu cãrĩdi Cohãcjʉ̃ pehe. Sa yero cuarenta y dos asʉ̃ri waro tiquiro nʉcʉ cjʉ̃no masare dutinimedi. To punota tiquiro pʉhtoro ijigʉ̃ cahmedi Cohãcjʉ̃.

6 Sa yero tiquiro Cohãcjʉ̃re ñano yahuducuri. Tiquiro wamene, tiquiro ya wʉhʉre, ʉhmʉsepʉ tiquiro ijiro cjẽna gʉ̃hʉre ñano yahuducuri nʉcʉ cjʉ̃no.

7 Sa yero Cohãcjʉ̃ yequinare cahme wejẽno tiquinare yʉhdʉdʉcari. Tiquiro sa yepegʉ̃ta sa ihña cãrĩdi Cohãcjʉ̃. Cohãcjʉ̃ tiquiro sa ye dutieragʉ̃ yeraboya. Sa yero ijipihtiyequina ahri yehpa cjẽna bui pʉhtoro ijinimedi nʉcʉ cjʉ̃no. Ijipihtiye cururi cjẽna bui, ijipihtiyequina macari cjẽna bui, yehpari cjẽna bui, ijipihtiye yahuducuyere yahuducuyequina bui pʉhtoro ijinimedi tiquiro.

8 Sa ye ijipihtiyequina ahri yehpa cjẽna tiquiro nʉcʉ cjʉ̃no poto dʉsepe curi mehna quehe sa tiquirore ño peori. Ahri yehpare Cohãcjʉ̃ tiquiro bajumehneato pano tiquiro yequina ijiatiquinare, sa ijiducuatiquinare tiquina wamene ojoa ohõ tuhasahye. Ti tju tiquiro sa ojoa ohõri tju Cordero tiquina wejẽdiquiro ya tju ijire. Ti tjupʉ tiquina wamene ojoa ohõnohedariquina dihita nʉcʉ cjʉ̃nore ño peori.

9 Cahmo tina ijire mʉsa. Sa yena tʉhoya.

10 Ijipihtiyequina masare peresu yenohatiquinare came tiquinare peresu yeeta. Ijipihtiyequina masa ñose wejẽnohatiquinare tiquinare ñose wejẽeta. Tire masina mari Cohãcjʉ̃ yequina ñano yʉhdʉepenata tiquirore cohãedacʉ̃hna. Sa yena tiquirore wacũ tutuʉhna.

11 Came apequiro nʉcʉ cjʉ̃nore ihñaʉ tja. Yehpa puhiapʉ ijiriquiro wijiagʉ̃ ihñaʉ. Pʉa saharo oveja sahari yero saha bajuye sahari sahari tiriquiro ijiri. Sa yero pinono yero saha yahuducuri.

12 Sa yero nʉcʉ cjʉ̃no iji mʉhtariquiro pehe came ijiriquiro pehere pʉhtoro sõri. Tiquiro sa pʉhtoro sõnohriquiro pehe ijipihtiye yehpari cjẽnare iji mʉhtariquirore ño peogʉ̃ yeri. Iji mʉhtariquiro nʉcʉ cjʉ̃no tiquina wejẽbo cureriquiro camino yatiriquiro ijiri.

13 Sa yero came ijiriquiro nʉcʉ cjʉ̃no tutuaye mehna ye ihñori masa tiquina ihña mariatore. Sa yero masa tiquina ihñonopʉ peca pajiri peca ʉhmʉsepʉ bora dijia tagʉ̃ yeri.

14 Sa yero iji mʉhtariquiro ihñonopʉ apequiro nʉcʉ cjʉ̃no pehe tutuaye mehna masare mehori “Ahriquiro mʉsa ño peoatiquiro ijire”, nino. Sa yero tiquiro masare mehono, iji mʉhtariquiro queoyere masare ye dutiri. Tiquiro iji mʉhtariquiro ñoseni pjĩ mehna tiquina ñosediquiro ijieperota catiriquiro ijiri. Tiquiro yero saha bajuye queoye ye dutiri apequiro nʉcʉ cjʉ̃no masare. Tiquina sa yegʉ̃ Cohãcjʉ̃ yabieperota sa ihña cãrĩahye.

15 Sa yero came ijiriquiro nʉcʉ cjʉ̃no pehe iji mʉhtariquiro queoyere catigʉ̃ yeri masare ti queoye dutiato saha. Sa yero ti queoyere ño peoeyequinare wejẽ dutiri masare queoye pehe.

16 Sa yero ijipihtiyequinare tiquina omocari poto pehe, tiquina wʉhdoa paca gʉ̃hʉre ojoa ohõ dutiri nʉcʉ cjʉ̃no came ijiriquiro. Ihyo ijiyequinare, pʉhtoare, doeri cjẽ opanare, pejecʉoyequinare, tiquina cahacjẽnare, cahacjẽna ijieyequinare, ijipihtiyequinare tiquina omocarine tiquina wʉhdoa paca gʉ̃hʉre ojoa ohõ dutiri.

17 Tiquiro iji mʉhtariquiro nʉcʉ cjʉ̃no tiquiro wamene, tiquiro ya numerore ojoa ohõeñequinare ne dú dutierari. Sa yero tiquinare dua dutierari.

18 Tire quehnoano wacũ masiña mʉsa. Tʉho masina ijina nʉcʉ cjʉ̃no tiquiro ya numerore quehnoano ihña masiña. Ti numero ʉmʉno wame yero saha ijire. Ti numero seis cientos sesenta y seis ijire.