Colossians 3 in Noone

1 No Nyo' to nu ɛ bvuse wase ben ɛ bo Klistu yî kpwe le, ben emum egomte mwɛɛm ɛ ɛ̀ nu mvu fowe fô Klistu nu ɛ Nyo' ɛ shike wvú ɛ̂ ɛbo kew ke ɛcɛɛy e.

2 Ben egɛɛ bvufee bvunɛn yî mwɛɛm mvu fowe le. Fo ben egɛɛ yî mvu fokuse le kɛ,

3 njefo ben to nu ɛ kpwe wase, ɛ nshii wene nu keseen ɛ Nyo' ɛ nyilɛ yî Klistu le wvù nu bô wvú.

4 Seke Klistu wvù nu nshii wene ɛ ke ɛ buynɛn bô bvukukɛ bwew, ɛ́ ben tɛn emum ebuynɛn ɛnte jo bvukukɛ bvudvu.

5 Fí ɛ mum ɛ no nu lɛ, ben elɛse lo mwɛɛm diɛwɛ mvun e mvù nyam ye shieele. Ɛ̀ nu keejaaŋke kenjaŋ bô keekpwawci mwɛɛm ɛkumɛ kenjaŋ, noo ye yì ŋɛyɛɛn, noo keeshieele keegee mwɛɛm mvù befe, noo keebvuushi ɛjisɛ yî mwɛɛm e. Wee wvù bvuushi ɛjisɛ yî mwɛɛm e nu ɛ mwɛɛm mvun ɛ tu wase nyo' mvu fô wvú le.

6 Ɛ̀ nu kfuu mvumvun mwɛɛm mvù nu ke ege ɛ́ Nyo' eton'yɛ shém elaŋ ŋgɛw yî bonyii bò gee mvú le.

7 Ɛ̀ to nu fwele ɛ ben gee kfuu mvumwɛ mwɛɛm seke ben to bɛɛ cee nce bii no nyam ye shieele.

8 Geenɛn keseen, ben kɛŋke keecinɛ mvú le mvunciim. Ben ecinɛ shém yì ton'yɛɛn bô mvuntelem mvù sɛsene noo mvuntelem mvù befe le. Fo wee ebeetè bô diee di wee le kɛ. Fo njeme wvù samte ebuytè diuw wee le kɛ.

9 Fo wee elɛɛlè waa bwee kɛ. Ben ekeè lɛ ben nu ɛ baa wase ye yi yvum bô gee diew,

10 ɛ jo wase ɛ ɛ̀ nu yi fiɛ. Yiyin nu ɛ Nyo' seysee sekecii kumene ɛ yí tuu diɛwɛ ye le, wvu lɛ ben elooci kee wvú.

11 Fofɛn nu ɛ wee mvu yaa bvuu nu jɛɛy fô mvu le kɛ. Kɛ wee mvu bvuu nu dvú lɛ ɛ̀ nu wee Juu ɛ mvu nu wee Glek kɛ. Kɛ wee mvu nu dvú lɛ bó nu ɛ tfuse yew ɛ mvu nu ntffuse kɛ. Kɛ wee mvu nu dvú lɛ ɛ̀ nu wvu ɛntfun kɛ. Ɛ kɛ wee mvu nu dvú lɛ ɛ̀ nu nyam yi ŋkpwaante kɛ. Kɛ wee mvu nu dvú lɛ ɛ̀ nu nfwa ɛ mvu nu waa yew kɛ. Klistu nu fiɛɛ ficii fô bó le, ɛ wvú nu yî bó le bocii.

12 No Nyo' nu ɛ caw wase ben, ben ɛ no nu bonyii bew, ɛ wvú kooŋke ben, ben emum ejo keŋge ke lɛŋ kè lɛ: wee ecamtè shen fô waa bwee le, geè mwɛɛm mvù jee fô bonyii le, shiwsè bikuu binɛn, nù wɛɛ, kuulè shém,

13 yaa kɛŋke fitele fì sɛsene kɛ. Ɛ́ wee cim ge naa la fí ɛ lucɛ wee, ɛ́ wvú lɛɛshɛ nya ɛ̂ wvú. No Tata nu ɛ lɛɛshɛ wase binɛn bibefɛ, ben tɛn elɛɛshì bi bonyii bomew e.

14 Ben dioo gee mwɛɛm mvun mvunciim, no tomyi keŋkoŋɛn fwe. Keŋkoŋɛn nu fiɛɛ fì taashi mwɛɛm mvunciim ɛ mvú sɛ nu yî fiɛɛ le fimwaaŋ.

15 Ben ecinɛ ɛ́ nyɛkeey wvù nɛn'yi fô Klistu le enu ɛ̂ mvuntelem mvunɛn e duŋci ben je. Nyɛkeey wvun nu naa wvù Nyo' to teŋɛɛ ben lɛ ben ekɛŋkè no ben nu ye yimiaaŋ. Ben enyaà tɛn keyoone ɛ̂ Nyo' sekecii.

16 Ben egɛɛ ɛ́ saaka wvu ɛkumɛ Klistu enù ɛ̂ mvuntelem mvunɛn e naa ntay, ɛ́ ben eyɛɛyi bvuu teete bikuu binɛn bô bvufee bvucii. Ben eyemtè benseè Nyo' bô njoŋ fô mvuntelem mvunɛn e bô boŋkiee bò buyte ɛ̂ Ŋwa' Mbense le noo boŋkiee bomew bo mbense le, noo bò Keyoy kew nyaa ɛ̂ bonyii.

17 Ben dioo gee fiɛɛ ficii fì ben gee, kɛnɛɛ ben jemyi lo, ɛ ben no gee diɛwɛ bonyii bo Tata Jisos e, nyaà keyoone ɛ̂ Nyo' Ice fele yî ye le.

18 Bokɛnɛ, ben enyaà bikuu binɛn ɛ̂ bole' bonɛn no bonyii bo Tata Jisos e ké no gee.

19 Bolemsɛ, ben ekooŋkè bokɛ' bonɛn. Fo ben eŋasene yî bó le kɛ.

20 Boom, ben eyuukè bobwee bonɛn bô bo'icee bonɛn e yî fiɛɛ ficii le. Ɛ́ ben gee nonɛn, ɛ́ fí ejee Tata le.

21 Bocee boom, fo ben egee mwɛɛm mvù mvuntelem mvu boom bonɛn e esaase kɛ. Ɛ́ ben gee lo, ɛ́ shem ekpwee bó.

22 Bonfaw ben eyuukè bonyii bò kɛŋke ben fokuse fɛn e yî fiɛɛ le ficii. Fo ben elemtè bó le kɛ seke jise dibole nu yî yene le keegee lɛ ye ejee bó kɛ. Geenɛn, ben elemtè bô fitele fimwaaŋ, fanè ɛ ɛ̀ nu Tata.

23 Wee dioo lemte fiɛɛ ficii fì wvú lemte, no lemte bô fitele fiew ficii lɛ wen lemte ɛ ɛ̀ nu Tata le ɛ ɛ̀ yaa nu wee le kɛ.

24 Ben ekeè lɛ wee nu ke ekɛŋkɛ fiɛɛ fì bó nu ɛ seyse ɛ gɛɛ fì ɛ̀ nu mmawcɛ we ɛ ɛ̀ nu ɛ̂ Tata. Ɛ̀ nu Tata Klistu wvù ben lemte wvú le.

25 Geenɛn, fô bonyii bò gee kebefɛ le nu ɛ Nyo' nu ke elaw bó yî kebefɛ kè bó gee le. Ben ekeè lɛ kɛ Nyo' ké no duŋci kejɛɛy jɛɛy ɛ̂ bonyii kɛ.