2 Peter 3 in Noone

1 Nsáa yɛm shém, ŋwa' wvu keseen wvun nu wase wvu bokaŋ bofɛɛ wvù me nsaŋ fô ben e. Ɛ̂ boŋwa' ban e bocii nu ɛ me nsaŋ diɛwɛ ntamcɛ le keeŋkamse ben ɛ́ ben ekɛŋke boŋkpwawcɛ bo lɛŋ.

2 Me ŋgomte lɛ ben ekumyì mwɛɛm mvù bonyii bo ntum Nyo' le bò yuule to jemyɛɛ lɛ mvú nu ke ekooy, ebvuu ekumyì tɛn mwɛɛm mvù boom bo ntum e bo Jisos e to jemyɛɛ ɛ̂ ben lɛ Tata bô Mboyse nu ɛ gay lɛ ben egeè.

3 Fiɛɛ fi baay nu lɛ ben ekiɛɛ lɛ ɛ̀ nu ke edioo nu ɛdiuw yo fokemɛse le, ɛ́ bonyii bo kensɛwse le enɛ ekɛw esɛwsee ben, gee mwɛɛm mvù nyam ye yibo gomte.

4 Bó nu ke esɛwsee ben duu lɛ, “Kɛ wvú to nu ɛ kaw lɛ wen nu ke ekase eto, wvú ɛ fɛɛ keseen? Naa no bo'icee bosɛɛbeene to yuuɛ kpwekɛn, mwɛɛm mvunciim leeme kɛ bikaa le no mvú to shee nu ɛ kɛw foŋkɛw no Nyo' to bomɛɛ woŋ.”

5 Bó jemyi nonɛn kee kɛ naa ntay sɛ tune lɛ Nyo' to jeme kɛ ɛ ɛ̀ nu diɛw fwele ɛ ɛbulɛ mum no nu. Ɛ wvú jeme ɛ nshɛ buy ɛ̂ joo, ɛ wvú to ge nshɛ yidvu bô joo.

6 Ɛ wvú ke kase jeme kɛ ɛ ɛ̀ nu diɛw, ɛ joo baŋ nshɛ yidvu yì yí to geɛ ɛ yí buy, mum lɛse mwɛɛm mvunciim.

7 Ɛ̀ nu kɛ tɛn diɛw yidvu yì wvú nu ɛ gɛɛ ɛbulɛ ke keseen bô nshɛ, ɛ no cɛyte ŋguy dvú. Ɛ wvú cɛyte ɛ ɛ̀ nu diuu dì wvú nu ke esaw bonyii bò maa lo wvú, elɛse bó.

8 Geenɛn nsáa yɛm shém, fo ben edaayì lɛ fô Tata le nu ɛ diuu dimwaaŋ nu kɛ lɛŋlɛŋ diɛwɛ bilum ntfuke le, ɛ bilum ntfuke nu kɛ lɛŋlɛŋ diɛwɛ diuu dimwaaŋ e kɛ.

9 Kɛ Tata guute lo ye no bonyii bomew kpwaake, keege no wvú to kawɛɛ kɛ. Wvú kuule ɛ ɛ̀ nu shém bô ben. Wvú shieele lɛ bonyii bocii ekumɛn mvuntelem mvubole njefo kɛ wvú gomte lɛ wee mvu ke ela kɛ.

10 Diuu dì Tata nu ke ekase eto nu ke enu kɛ diɛwɛ di cooŋ e. Ɛbvubwɛ nu ɛ ɛbulɛ nu ke edvûm foweɛwe emum ela, ɛ́ ŋguy ebuŋse mwɛɛm mvunciim mvù nu we, ɛ́ nshɛ bô mwɛɛm mvù nu yî dvú le efie ebvuw.

11 No ŋguy nu ke efiese mwɛɛm mvunciim ɛ̂ yiyin je le, ben kpwaake lɛ ben nulo ecee nce ɛ ɛ̀ nu wvu nɛɛ? Ben kɛŋke keecee nce ɛ ɛ̀ nu wvù yuule ɛ ben ɛ nya bikuu binɛn ɛ̂ Nyo',

12 ɛ no cɛyte Diuu di Nyo' le din, momte keege lɛ dí eyaŋsɛn eto. Ɛ̀ nu diuu dì ŋguy nu ke efiese ɛbulɛ ɛ́ kí efie, ɛ́ mwɛɛm mvunciim mvù nu we ebuŋ.

13 Geenɛn, beene cɛyte ɛ ɛ̀ nu ɛbulɛ ke kefɛ bô nshɛ yi fiɛ yì Nyo' to kawɛɛ, ɛ wvuwvun woŋ nu wvù ɛ̀ nu ke enu kɛ nce wvu teytey fó maaŋ.

14 Nonɛn nsáa yɛm shém, no ben cɛyte mwɛɛm mvun nɛn, ben emomtè naa ntay keenu sɛ nlom kɛnɛɛ fiɛɛ fimew fì befe ɛ̂ Nyo' ɛjise, noo keenu yî kenlɛɛtɛn e ben ɛ bo Nyo'.

15 Ben ekumyì lɛ Tata wesebeene kuule shém nɛn, nyaa ɛ ɛ̀ nu kefew ɛ̂ bonyii lɛ bó ke eboy. Fiɛɛ fin nu kɛ fì waa bwee wesebeene wvù Baul wvù nu fitele fisɛɛbeene to saŋɛɛ fô ben e bô bvufee bvù Nyo' nu ɛ nya ɛ̂ wvú le.

16 Ɛ̂ boŋwa' bocii bò wvú saŋ e nu ɛ wvú jemyi kɛ jó ɛkumɛ fiɛɛ fin. Wvú saaŋke mwɛɛm mvumew ɛ mvú tɛmyi fô bonyii le keekiɛɛ, nonɛn ɛ bimaante bi bonyii le bò yaa kee kɛ fò bó leeme mum toysee kenyi ke mwɛɛm mvudvu le, ɛ ɛ̀ nu kɛ lɛŋlɛŋ no bó toysee tɛn mvu ɛ̂ mondvuum momew e ɛ̂ Ŋwa' Nyo' le. Bó gee nonɛn, teŋe ɛ ɛ̀ nu ŋgɛw yî bikuu bibole.

17 Nsáa yɛm shém, no ben kee wase mwɛɛm mvun nɛn, ben emum eyɛnè fo bonyii bò maa lo Nyo' ban ke egufe ben bô gee dibole dì befe ɛ́ ben enɛ fô ben leeme wase ekase egbwe lo.

18 Geenɛn, ben ekuù lo yî mbuwma wvù Tata wesebeene wvù Jisos Klistu wvù Mboyse wesebeene nu ɛ buw ben dvú, ebvuu ekeè wvú gɛne lo fwe fwe. Mbense enù fô wvú le keseen noo sekecii sɛ ŋka. Fí enù nonɛn.