Romans 12 in Inga

1 Taitakuna i mamakuna, Taita Dius suma kuiaspa llakiskamandami kasa mañaikichita: kam kikinkuna, Taita Diusta kamarikusina iukachiriichi, paimandalla kaugsangapa; chasaka, pai suma kuntintulla kamkunata kawangapa. Chasami kamkunata chaiaku, tukui iuiaiwa Taita Diusta suma atuniachingapa.

2 Mana kaugsaichi, kai alpamandakunallawa iuiarispa. Iukangichimi, Taita Dius kamkunapa iuiaita sug rigcha iuiachiskakunawa mas suma iuiarispa kaugsangakuna. Chasa kaugsaspaka, iachankangichimi, Taita Dius ima munakuskata rurangapa. Paipa ñawipi sumaglla kagta kawachispami tukuipi allilla ruraspa iukangichi kaugsanga.

3 Taita Dius suma kuiawaskamandami tukui kamkunata kasa niikichita: imasa kikinmanda iuiai iukaskamanda mas atun mana iukangichi iuianga. Chasapaka, imasami Taita Dius, pai imasa munaskasina sug sugta karamú, paiwa suma iuiarispa kangapa: chasallatami iukangichi iuiaringa.

4 Imasami suglla kuirpupi, chaki, maki, uma, imapas achka iukagpipas, sug sug rigcha, sug sug rigcha rurankuna:

5 chasallatami nukanchipas, achkakuna kaspapas, Cristowa suglla kagsina kanchi. Nukanchi tukuikunami suglla kuirpu niraianchi.

6 Taita Diuska, nukanchita sugta sug rigcha, sugta sug rigcha, pai imasa munaskasinami karamú, nukanchi kikinpura aidanakuspa kaugsangapa. Pai kikin Santu Ispirituwa rimangapa karamugpika, pai imasa iuiachiskasina willasunchi, paiwa suma iuiarispa.

7 Sugkunamanda tukuipi allilla rurangapa karamugpika, paikunamanda allilla suma rurasunchi. Sugkunata iachachingapa karamugpika, paikunata allilla iachachisunchi.

8 Sugkunata sumaglla iuiachingapa karamugpika, paikunata sumaglla iuiachisunchi. Kulki u imapas karangapa chaiagpika, mana karagsina iuiarispa karasunchi. Mandag kangapa chaiagpika, allilla iuiarispa suma mandachu. Ministiskakunata suma kawaspa, imapas karangapa chaiagpika, alli iuiachiiwa karasunchi.

9 Tukui iuiaiwa sutipa allilla kuianakuichi. Mana munaichi jiru ruraikunata. Ikuti tukui allilla ruraikunataka suma ruraspa kaugsaichi.

10 Waugkindikunasina parijuma kuianakuichi. Sugkunata: “Nukanchimanda mas allimi ka” kam kikinpuramanda iuiarispa kaichi.

11 Ima ruraikunapas allilla ruraichi, mana killaspalla. Iaia Jesús imasa munakuskasina tukuipi allilla iuiarispa ruraichi.

12 Paita suma iuiaiwa suiaspa, alli iuiachiiwa kaichi. Iapa llakiikuna chaiamugpika, mana llakiiwa kagsina kawachiichi. Mana sakiichi, Taita Diusta mañaspa kaugsangapa.

13 Taita Diuspalla kagkunata ima ministiriska karaichi. Kamkunapa wasima pipas chaiagrigpika, sumaglla “Iaikui” niichi.

14 Kamkunata jiru rurangapa iuiaspa kawagkunataka niichi: “Taita Dius, kamta iapa kuiaspa kawapuachu”. Paikunata mana randichingapa iuiaichi. Chasapaka, Taita Diusta paikunamanda mañapuichi.

15 Alli iuiachiiwa kagkunawa kangapa chaiagpika, chasallata alli iuiachiiwa kaichi. Chasallata, wakanakuskawa kangapa chaiagpika, paikunawa llakii iukaichi.

16 Kam kikinpura sugllasina iuiarispa kaugsanakuichi. Atun tukugsina iuiarispa mana kaichi. Chasapaka, uchulla kaskakunawa sugllapi tukuichi. Mana iuiarispa kaichi: “Nuka, tukuimi iachani”.

17 Kamkunata mana allilla ruragkunataka mana randichiichi. Iuiariichi, tukuikunapa ñawipi allilla ruraspa kaugsangapa.

18 Kamkunata imapas rurangapa chaiagpika, allilla ruraichi; chiwanka, tukuikunawa sumaglla kaugsanakungapa.

19 Nukapa kuiaskakuna, kamkunata mana munagkunataka mana chasallata randichiichi. Chasalla sakiichi. Taita Diusmi paikunata justisiangakunata. Chasallatami ñugpamanda librupi willaraiá, kasa nispa: Atun Taita Diusmi ni: “Nukami justisiasa. Paikuna jiru ruragpikunaka, nukatami chaiawaku, chasallata paikunata rurangapa”.

20 Ikuti: Kamta mana munag iarkaiwa kagpika, kam iukangimi mikui karanga. Iakunaiwa kagpika, iukangimi upiangapa karanga. Kam chasa allilla ruragpika, paitaka ñawi ruparispa, pingaisinami iuiachinga.

21 Kamta ima jirukuna rurangapa iuiaita mana sakiringi. Chasapaka, alli ruraikunawa jiru iuiaikunata binsingi.