Acts 20 in Inga

1 Chi killa­chi­na­kui ña iali­ura, Pabloka, Jesus­wa tukus­ka­kunata kaiaspa, suma iuia­chir­ka­kunata. “Sug puncha­kama” nis­paka, Masedonia alpama rirka.

2 Chi alpapi chaiag­rispa, Jesus­wa tukus­ka­kuna chipi kaug­sa­na­kus­kata unai rimaspa, suma iuia­chir­ka­kunata. Nis­paka, Gresia suti alpa­ma rirka.

3 Chi­pika, kimsa killa­mi kag­rirka. Chi­manda Siria alpa­ma iakupi rin­ga­pa ka­ura, alli­lla iachag­samurka, judiu­kuna paita wañu­chin­ga­pa muna­na­kugta. Chi­ura nirka: —Masedonia alpa­ta­mi chaki­wa kutin­ga­pa kani—.

4 Pablo­wa ri­na­kurka Berea pui­blu­manda Pirro­pa wam­bra Sopater suti, Tesa­lónika pui­blu­manda Aristarko i Segundo suti­kuna, Derbe pui­blu­manda Gaio i Timoteo; Asia alpa­manda Tíkiko i Trófimo suti runa­kuna­pas­mi sug­lla­pi ri­na­kurka.

5 Chi runa­kuna, ñug­paspa, Troas pui­blupi nukan­chita suiag­rir­ka­kuna.

6 Nukan­chika, mana liba­dura­wa tanda miku­diru puncha­kuna iali­chispa, Fili­pos pui­blu­manda iakupi llug­sir­kan­chi. Pichka puncha­pika Troas pui­bluma chaiag­rispa, chi sug­kuna­wa tari­na­kur­kan­chi. Chi­pika, kan­chis punchami chisiar­kan­chi.

7 Simana kalla­rii puncha u du­min­guka, tukui­kuna sug­lla­pi tan­da­rir­kan­chi, Iaia Jesús imasa nis­ka­sina tanda sug­lla­pi mikun­ga­pa. Chi­ura Pabloka, kaiandi rin­ga­pa iuia­kuspa, chaugpi tuta­kama­mi iacha­chirka.

8 Awa ladu ukupi tukui nukan­chi kaska­pika, achka sira lam­pa­ra­kunami sindi­na­kurka.

9 Sug musu, Eutiko suti, bin­ta­na­pi­mi tia­kurka. Chi musu, Pablo tuta unai rima­kus­kata uia­kus­paka, di­puñui sin­gu­kuspa, chi kimsa pisu awa­man­da­ta­mi urmarka. Pai alpama urmaska wañus­ka­ta­mi atari­chig­rir­kan­chi.

10 Pablo­pas, urai­kuspa, chi musuta aisaspa, marka­rispa, nirka: —Mana llaki­na­kui­chi. Kaug­sa­mi ka.

11 Chasa nis­paka, ikuti sikaspa, Jesús imasa nis­ka­sina tanda pitispa mikurka. Mikus­paka, ikuti iacha­chii kalla­rirka, ñalla paka­rin­kama. Nis­paka, rirka.

12 Chi wañuska musu­taka kaug­sa­mi apar­ka­kuna. Chi­wanka tukui­kuna, alli iuia­chii­wa kun­tin­ta­rir­ka­kuna.

13 Nukan­chika, Pablota ñug­pas­pa, Aso suti pui­bluma iakupi rir­kan­chi, chipi pai­wa tupa­na­kug­rin­ga­pa, pai imasa nis­ka­sina. Paika, chaki­wa ñambi chima ri­kurka.

14 Sutipa­mi chi pui­blupi ikuti sug­lla­pi tukur­kan­chi. Nis­paka, paita barku­lla­pita pusaspa, Mitilene suti pata­ma chaiag­rir­kan­chi.

15 Kaian­dika, iakupi ikuti rispa, Kío suti alpa ladu­lla­pi­mi ialir­kan­chi. Sug kaian­dika, chi iaku sug ladu chimba rispa, Samos sutipi saia­rig­rir­kan­chi. Ikuti sug punchamaka, Mileto sutima chaiag­rir­kan­chi.

16 Pablo iuia­riska karka, Efeso pui­bluta mana iai­kuspa­lla ialin­ga­pa; chasaka, chi Asia alpapi mana iapa una­ian­ga­pa. Pai muna­kurkami, utka­lla Jeru­sa­lenma chaiag­rin­ga­pa; chasaka, Pente­cos­tés atun puncha chipi iali­chig­rin­ga­pa.

17 Mileto pui­blu­mandaka Efeso pui­bluma kacharka, Jesus­wa tukus­ka­kuna­pura iacha taita­kunata kaian­ga­pa.

18 Pai­kuna Efeso­manda ña chaiag­ri­uraka, kasa­mi nir­ka­kunata: —Kam­kuna ñami iachan­gi­chi, nuka kai Asia alpama chaia­muska­ura­manda­ta, tukui puncha­kuna imasa kam­kuna­wa sumag­lla kaska kagta.

19 Nuka, mana iapa atun tukus­pa­lla, Iaia Jesús imasa ni­was­ka­sina­mi ruraspa kani. Judiu­kuna nukata mana alli­lla rura­wan­ga­pa muna­na­kug­manda­mi llakispa wakaspa puri­kuni.

20 Iachan­gi­chimi, nuka ñi ima­pipas mana sakispa­lla, kam­kunata sumag­lla rimaspa aidaspa kagta. Tukui­kunapa ñawi­pi, kam­kunapa wasi­kunapi­pas­mi rimaspa iacha­chispa karkani.

21 Judiu­kunata i mana judíu kag­kuna­ta­pas­mi rima­kurkani, kasa nispa: “Tukui panda­ris­ka­kunata sakis­pa, Taita Dius­wa tigrai­chi. Chasa­lla­ta, nukan­chipa Iaia Jesus­wa suma iuia­rii­chi”.

22 —Kuna­uraka, Santu Ispí­ritu wata­waspa apa­wa­kug­sina­mi Jeru­sa­lenma ri­kuni. Chi­pika mana iacha­ni­chu, ima nukata pasa­ri­wan­ga­pa kagta.

23 Kai­lla­mi iachani: tukui pui­blu­kunama chaiag­ris­kapi, Santu Ispi­ri­tu­wa iuiag­kuna­mi kasa willa­wa­nakú: sug runa­kuna suia­wa­na­kun­si, nukata maki wata­waspa, kar­sil­pi chura­waspa, llakii pasa­chi­wan­ga­pa.

24 Chasa kagpi­pas, nuka kikinpa kaug­sai­manda mana llaki­wanchu. Kasa­lla­mi nuka muna­ni: nukata imasa­mi ruran­ga­pa chaia­wa­ku: chasa­mi ima­pipas ruran­ga­pa munani. Chi­wanka, imasa­mi Iaia Jesús, nukata minga­warka, Taita Diuspa suma kuiai­manda willaita willaspa purin­ga­pa: chi­kuna­ta­mi ruran­ga­pa munani.

25 —Kasapas. Kam­kuna­pag­pi­mi puri­kurkani, Taita Dius imasa suma manda­kuska­manda willaspa. Nuka iacha­nimi, kuna­ura­mandaka kam­kuna manima ikuti kawa­wan­ga­pa kagta­kuna.

26 Chi­manda­mi nuka kuna puncha alli­lla rimai­ki­chita: mai­kan­pas nuka iacha­chis­kata mana alli­lla rurag­manda Taita Dius justi­siai rurag­pika, nuka­waka mana llaki­ri­na­kun­gi­chi.

27 Tukui Taita Dius ima munas­ka­ta­mi willarkai­ki­chita, ñi ima mana pakaspa­lla.

28 Kam kikin­kuna, suma iuia­ri­puan­gi­chi. Chasa­lla­ta, tukui kam­kuna­wa sug­lla­pi Jesus­wa iuia­rig­kunata suma kawa­puan­gi­chi. Kam­kunata, Santu Ispí­ritu churarka, pai­kunata suma kawag taita­kuna­sina kan­ga­pa. Jesus­wa tukui tukus­ka­kuna, maipi kaska­pi­pas, kikin Iaia Jesuspa iawarwa randis­ka­sina­mi ni­raian­chi.

29 —Nuka kasa­mi iachani: imasa­mi mana alli sacha alku­kuna, ubija­kuna­pagma iai­kuspa, mana sakispa­lla puchukan­kuna: chasa­lla­ta­mi, nuka riska­ura­mandaka, sug rigcha iuia­chig­kuna, kam­kuna­wa iai­kuspa, Jesus­wa suma iuia­ri­na­kus­kata waglli­chin­ga­pa samun­ga­pa kan­kuna.

30 Kam kikin­pura­pas­mi sug­kuna, sug rigcha iacha­chispa purin­ga­pa kan­kuna. Chasaka Jesus­wa suma iuiag­kuna­pas, tun­tia­chii tukuspa, pai­kunata kati­chinga­pa­mi kan­kuna.

31 Chi­manda, rigcha­ris­ka­sinalla kan­gi­chi, kasa iuia­rispa: nukaka, tukui kam­kuna­manda kimsa wata tuta i puncha mana samaspa­lla wakaspa­mi suma iuia­chirkai­ki­chita.

32 —Kuna­ura, Taita Dius­ta­mi kam­kuna­manda maña­pui­ki­chita, paipa suma kuiai­manda Suma Rimai­wa kam­kunata kawa­puachu; chi Rimaita tukui suma uiag­kuna, wiña­chis­ka­sina kan­ga­pa. Chasaka, paipalla kag­kuna­wa, kikin Taita Dius suma luarpi karan­ga­pa ni­ra­ias­kata tukui­kuna chaskig­rin­ga­pa.

33 —Nuka mana muna­rirka­ni­chu ñi pipa kulki, ñi pipa kuri ñi pipa katanga.

34 Kam kikin­kuna, alli­lla­mi iachan­gi­chi: nuka kikinpa maki­wa­mi tra­ba­jarka­ni, nuka i nuka­wa purig­kuna­manda ima minis­ti­ris­ka­kuna­pas iukan­ga­pa.

35 Chasa ruras­paka, tukui­pi­mi iacha­chispa kawa­chi­rirkai­ki­chita: chasaka, kam­kuna­pas iukan­gi­chimi, chasa tra­ba­jaspa, minis­tis­ka­kuna­ta­pas aidanga. Iaia Jesús kasa rimas­kata iuia­rii­chi: “Mai­kan karagka, chaskig­kuna­manda­pas mas alli iuia­chii­wa kun­tin­tu­lla­mi tukug­samú”.

36 Chasa rimas­paka, Pablo i tukui chipi kag­kunaka, kungu­rispa, Taita Diusta pai­pura­manda mañai kalla­rir­ka­kuna.

37 Chi­ura tukui­kuna, iapa wakaspa, paita ugllaspa muchar­ka­kuna.

38 “Nukata mana ikuti kawa­wan­ga­pa kan­gi­chi­chu” niska­manda­mi tukui­kuna iapa llaki­rir­ka­kuna. Nis­paka, Pablo­wa rir­ka­kuna barku saia­kuska­ma.