Psalm 52 in Boko

1 Lɛ pↄ́ Davidi dà gↄↄ pↄ́ à gɛ̀ Aimɛlɛki bɛ, ↄ̃ Ɛdↄũ gbɛ̃́ Doegu gɛ ò Sauluɛ.

3 Nɛgↄ̃na, Lua gbɛ̃kɛ ku gↄↄpiiɛ, àkɛa ńlɛ ĩ́anadã ń yãvãioi?

4 Niↄ lɛkↄↄlɛka gbɛ̃́ↄzi gↄↄpii, n lɛ́ na lán gɛ̃ mibobↄwa, ni gbɛ̃́ↄ gbázĩna zↄ̃ò.

5 Ń ye vãii dɛ maala, ɛɛtoa ì kɛnɛ na dɛ sĩanaa.

6 Ń ye gbɛ̃kaalɛa yã́i, mↄafili mɛ́ dↄ n lɛ́u.

7 Lua a n kↄ'ɛ e gↄↄpiiɛ, a n kũ bↄnnↄ n kpɛ́u, a n wo, i n kɛ̃ gbɛ̃́ bɛ̃́ɛↄwa.

8 Tó gbɛ̃maaↄ è, vĩa a ń kṹ, aai n láanikɛ aa mɛ:

9 Gbɛ̃́ pↄ́ i Lua si a mìsina ũo gwa! À a àizɛɛ zↄ̃ↄ náaikɛ̀, à gↄ̃̀ gbãade ũ gbɛ̃kaalɛa yã́ musu.

10 Mapi sↄ̃ má dɛ lán kù lásiade pↄ́ kú Lua uawa, má zɛ ń Lua gbɛ̃kɛo gↄↄpiiɛ.

11 Máↄ n sáaukpa gↄↄpii yã́ pↄ́ ń kɛ̀ yã́i, má n tↄbↄ n yãmanaↄ wáa kɛ́ ń maa yã́i.