Psalm 51 in Boko

1 Lɛ pↄ́ Davidi dà gↄↄ pↄ́ ãnabi Natã gɛ̀ aà kĩ́i aà gbãsĩkɛa ń Basɛbao gbɛa.

3 Lua, wɛ̃nadↄ̃mɛɛ n gbɛ̃kɛ guu, ma tàaeↄ midɛ n maa zↄ̃ↄ yã́i.

4 Ma gbãsĩ woloa mà gↄ̃ wásawasa, ma duuna kɛ̃a míↄmiↄ.

5 Má a tàaeↄ dↄ̃ sa, ma duuna lí sãmaguo.

6 Ḿmɛ ma duunakɛ̀nɛ, ma yã́ pↄ́ ń yeio kɛ̀. Tó n fɛlɛa ń yã́o, n yã́ aↄ naɛ, tó n yãdàmala, n yã́ aↄ zɛvĩ.

7 Za ma da nↄ̀sɛu má vãi, má duuna vĩ za ma igↄↄɛ.

8 Nↄ̀sɛmaa mɛ́ ì kangu, ↄ̃nↄ damɛɛ ma sↄ̃ guu.

9 Ma zu'o ń saoo mà zɛ̃ wásawasa, ma nↄ̀sɛ pípi mà gↄ̃ púnvlãvlã.

10 To mà pↄnakɛ ń yaalↄo, to ma wá pↄ́ ń bùsa wee.

11 Ńsu ma duuna yãdao, ma yãvãiↄ bↄ dilɛ píi.

12 Lua, nↄ̀sɛpua damɛɛ, ɛa to ma sↄ̃ àↄ dilɛa.

13 Ńsu ma vũaao, ńsu ǹ n Nisĩna siao.

14 Ɛa to ma pↄ kɛ na kɛ́ n ma suabà yã́i. To pↄeã maa dↄaamɛɛ,

15 mí n yã́ dada vãikɛnaↄnɛ, duunkɛnapiↄ i ɛa zɛnnↄ.

16 Lua, ma bↄ gbɛ̃dɛa yã́u, mí lɛsi n yãkɛa a zɛ́wa musu, Lua ma Suabana.

17 Dii, ma gba lɛ́, mí n táasilɛ.

18 Sa'oa lí kɛnɛ nao, tó bee no, dↄ̃ má ò. Sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ lí kánguo.

19 Sa pↄ́ málɛ oma mɛ́ nↄ̀sɛniɛ ũ, nili saka nↄ̀sɛniɛ sùuudeguo.

20 Lua, ɛ̀fãaikɛ Siↄnaɛ n pↄeã maa guu. Yelusalɛũ bĩ́i gba gbãa.

21 A gbɛa sa'oa a zɛ́wa a kangu ń sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũo, wi sa'o ń swanaↄ n gbagbakĩiwa.