Psalm 141 in Boko

1 Davidi lɛ. Dii, málɛ wiilɛnzi, kɛ kpakpa, tó ma lɛzùnzi, swã́kpa ma yã́i.

2 Ma wabikɛa a kama lán tulaleti súɛlɛwa, ma ↄ dↄa musu iↄ dɛnɛ sa oosi oa ũ.

3 Dii, ma lɛ́na dↄ̃́amɛɛ. To mà a lɛ́ fↄ̃́.

4 Ńsu to ma nↄ̀sɛ ta yãvãiwa mà gↄ̃ dàade ũ ń vãikɛnaↄ, mà ↄdaaańnↄ ń blɛnablea guuo.

5 Tó gbɛ̃maa ma gbɛ̃, gbɛ̃kɛkɛaɛ! Tó à ma swãgàga, má gíio, à nísikà ma miwa. Miↄ wabikɛ kɛ́ gbɛ̃vãiↄ yãkɛaↄ su zɛkɛo.

6 Tó wà ń gbɛ̃zↄ̃ↄↄ kwɛ̀ yãtɛ̃u, wa si sa kɛ́ ma yã́ mɛ́ na.

7 Lá wì yàa paa a fɛ́ɛnaↄ fãaa, màa an wá aↄ kálɛ ń mia'ɛlɛ.

8 Dii Lua, ḿmɛ ma wɛ́ pɛ́ma, ma nanziɛ, ńsu ma kpámáo.

9 Ma suaba ń mↄ pↄ́ aa kpàmɛɛo, to mà zã bai pↄ́ vãikɛnaↄ kpàmɛɛi.

10 To gbɛ̃vãipiↄ si ńzĩa bai guu, mapi sↄ̃ mí dↄi aafia.