Psalm 140 in Boko

1 Davidi lɛ.

2 Dii, ma si gbɛ̃vãiↄwa, ma dↄ̃́a gbɛ̃́ pãsĩpiↄ yã́i.

3 Aaì yãvãi wàaipa ń sↄ̃ guu, sòle lɛ́ ↄ̃ aaìↄ wɛ́ gↄↄpii.

4 Aaì ń lɛ́ kɛkɛ lán mlɛ̃wa, an lɛgbɛ'iá sↄ̀gbala sɛwɛɛ.

5 Dii, ńsu to gbɛ̃vãiↄ ↄkãao, ma si gbɛ̃́ pãsĩpiↄwa, aaì ↄzↄ̃amazi lɛkpaaĩ.

6 Waladepiↄ ɛyↄ̃̀mɛɛ, aa filifilimbakpàmɛɛ, aa baikpàmɛɛ zɛ́u.

7 Má ò Diiɛ: Ma Luan n ũ, swã́kpa ma wɛ̃na wiii, Dii.

8 Dii Lua, ma Suabana gbãa, ni ↄkumala zĩ guu.

9 Ńsu to gbɛ̃vãiↄ pↄeã zɛkɛo, Dii, ńsu to an lɛkpaaĩ kↄ̃sɛo.

10 To gbɛ̃́ pↄ́ liaamaziↄ midɛ, to vãi pↄ́ aalɛ o wí ń musu.

11 To tɛyↄ̃ wãa ɛ́lɛmá, to aa si ɛ pↄ́ aa fↄ̃ bↄuo guu.

12 Ńsu to yã́siade zɛkĩi e dṹniauo, to vãi aↄ gbɛ̃́ pãsĩ wɛ zɛsaiɛ.

13 Má dↄ̃ Dii ì yãnakpa wɛ̃nadeↄwa, ì yãkɛkɛ taasideↄnɛ a zɛ́wa.

14 Gbɛ̃maaↄ mɛ́ aa n tↄbↄ, nↄ̀sɛpuadeↄ mɛ́ aaↄ ku n kĩ́i.