Proverbs 25 in Boko

1 Salomↄↄ yáasi pↄ́ Yudaↄ kí Ezekia gbɛ̃́ↄ è aa kɛ̃̀ↄn kɛ:

2 Lua gawi vĩ kɛ́ à yã́ ulɛ, kíaↄ gawi vĩ kɛ́ aa yã́ tàasika.

3 Luabɛ lɛsĩ lɛ́ ń tↄↄlɛ gèele lɛ́o ń kía làasooo tàasikaa vĩo.

4 Ãnusu gbãsĩ bↄlɛ, ã́nusuzĩkɛna i pↄmaa piò.

5 Vãikɛnaↄ bↄlɛ kía ìwaↄ guu, aà kpala i zɛdↄ yã́zɛde musu.

6 Ńsu ǹ nzĩa dilɛ gbia kía aɛo, ńsu zɛ gbɛ̃zↄ̃ↄ gbɛuo.

7 Asa aà oanɛ, mↄ aɛ la, maa dɛ aà n dilɛ kɛ̃́sãa gbɛ̃́ gbiaↄ aɛa.

8 Yã́ pↄ́ n wɛ́ è ńsu ǹyↄ̃ wã ń a gↄ̃́gↄ̃aoo. Tó wà yɛlɛdìnɛ, bↄ́ ńyↄ̃ kɛ gbɛzãi?

9 Tó ńlɛ yã́gↄ̃gↄ̃ ń n gbɛ̃́deeo, ńsu bↄ ń gbɛ̃pãle asiioo.

10 Tó à su mà, a widamaɛ, n tↄ́ ĩ́i a láa lↄo.

11 Yã́na'oa a gↄↄwa kɛfɛũ lán mao tɛ̃a pↄ́ da ã́nusu tauwa.

12 Ɔ̃nↄna lɛdama maa gbɛ̃́ pↄ́ nↄ̀sɛ vĩɛ lán vua nↄamblebↄwaɛ.

13 Lá í niɛ ìↄ dɛ pↄkɛkɛnaↄnɛ, màa zĩna náaide dɛ gbɛ̃́ pↄ́ aa aà zĩↄnɛ, ì ń nↄ̀sɛ níninɛ́.

14 Gbɛ̃́ pↄ́ ì gbadaa lɛgbɛ̃ mɛ́ ìli dao dɛ lán lou pↄ́ sìsi à ĩ́ana kàka i maowaɛ.

15 Mɛnakɛa ì to kía ń yã́zɛ e, kpálɛa yã́i ì tó ń yã́ ble.

16 Tó n zↄ́ è, ble n lɛ́ lɛ́u, kɛ́ ńsu ble zↄ̃ↄ ǹ pisio yã́i.

17 Ńsu ǹ n gbɛ̃́dee bɛ zɛ́ sↄo, kɛ́ asu kpasannↄ à zanguo yã́i.

18 Gbɛ̃́ yãdↄa a gbɛ̃́deewa dɛ lá à aà kɛ̀'ĩa ń goo ge fɛ̃nda ge ń kaowaɛ.

19 Sↄ̃kpalɛa náaisaidezi taasikɛgↄↄ dɛ lán swaa gyãe ge gbá kↄ̃̀ↄwaɛ.

20 Pↄna lɛsia pↄsiadeɛ dɛ lán ulawoloama ĩ́ampuu ge yↄ̃una kaa bↄwawaɛ.

21 Tó nↄa lɛ́ n ibɛɛ dɛ, blɛ kpawà, tó imiɛ sↄ̃, ǹ aà gba í,

22 asa ńlɛ aà ↄ kaɛ̀ a lɛ́un we, mɛ́ Dii a fĩabonɛ.

23 Lá gukpɛ ĩ́ana ì mↄ́ ń louo, màa gbɛ̃pea ì mↄ́ ń oa fɛ̃́nkpaao.

24 Ia gↄ̃u zãu maa dɛ kua kpɛ́u sãnu ń nↄ sòledeola.

25 Baona bↄa bùsu zã̀zãu dɛ lán í niɛ kpaa gbɛ̃́ pↄ́ a yɛ̃̀ɛɛ làawawaɛ.

26 Gbɛ̃maa pↄ́ misìilɛ vãikɛnaɛ dɛ lán nibↄna pↄ́ a í yàwaɛ, lán lↄ̀ↄ pↄ́ a í ↄ̃̀ↄkpàwa.

27 Zↄblea gɛ̃agɛ̃a maao, gbɛ̃́ azĩa kpɛlaa gbiao.

28 Gbɛ̃́ pↄ́ azĩa kũa dↄ̃o dɛ lán wɛ̃́lɛ pↄ́ a bĩ́i gbooawaɛ.