Obadiah 1 in Boko

1 Yã́ pↄ́ Abadia èn kɛ: Yã́ pↄ́ Dii Lua ò Ɛdↄũↄ musuɛ. Wa baomà à bↄ̀ Dii kĩ́i, à gbɛ̃́ zĩ̀ buiↄwa aà onɛ́: À fɛlɛ! Wà gɛ́ Ɛdↄũↄwa zĩu.

2 Ɛdↄũↄ, à ma! Má tó à gↄ̃ kpɛɛ buiↄ guuɛ, wa sakaágu à kɛ zài.

3 Á kàamai mɛ́ á sãsã. Á gbɛ̃́ pↄ́ a gbɛ kɛ̀ á kpɛ́ ũ á zↄ̃lɛu musumusuↄ, i o á sↄ̃ guu à mɛ, i gbɛ̃e e à fↄ̃ á bua à á nɛ́ zĩ́lɛo.

4 Baa kɛ́ á da musumusu lán baɛwa, mɛ́ a á sakpɛ dà saanaↄ sↄ̀ↄu, má á bãɛ za weɛ. Ma Dii mámɛ má ò.

5 Tó kpã́iↄ mɛ́ gɛ̃̀ázi gwã́, ge tó kpã́iwɛliwɛↄ sìázi yãa, pↄ́ pↄ́ an pↄ dↄwà ↄ̃ aa sɛ adoo lò? Tó vɛ̃ɛkↄzↄ̃zↄ̃naↄ mↄ̀ sì á búu sↄ̃, vɛ̃ɛ kↄ̃na ↄ̃ aa tóɛ́o lò? Kási á kaalɛɛ.

6 Esau buiↄ, wa á pↄ́ↄ naaaɛ míↄ, wa á àizɛɛ pↄ́ ulɛaↄ sɛ́lɛ.

7 Bui pↄ́ an lɛ́ doũánↄↄ á yá á bùsuu, gbɛ̃́ pↄ́ naánↄↄ á sã́sã, aai zĩblewá, gbɛ̃́ pↄ́ i ↄkãaaↄ filifilimbakpaɛ́, áↄ a yã́ dↄ̃o.

8 Ma Dii ma mɛ̀, má Ɛdↄũ bui ↄ̃nↄnaↄ dɛdɛ gↄↄ bee, yãdↄ̃nae a gↄ̃ Esau gbɛ̀sĩsĩ musuo.

9 Gili a gɛ̃ Temani nɛgↄ̃naↄgu, aa midɛ ḿpii Esau gbɛ̀sĩsĩdeↄ dɛdɛau.

10 Á gↄ̃ ń wío, wi á midɛ, áↄ ku lↄo, yãpãsĩ pↄ́ á kɛ̀ á dãuna Yakↄbu buiↄnɛ yã́i.

11 Kɛ́ buipãleↄ lɛ́ ń àizɛɛ sɛ́lɛ, kɛ́ bui zĩ̀lopiↄ gɛ̃̀ Yelusalɛũ, aalɛ líkpa a yã́ musu, á kú we lá á doũńnↄwaɛ.

12 A maa yãa á dãuna buiↄ gwaa kɛɛ́ na an wɛtãgↄↄo. I kṹ á pↄ kɛ na Yudaↄ kaalɛgↄↄo, i kũ à yamↄsɛkpa an taasikɛapi guuo.

13 A maa yãa à si ma gbɛ̃́ↄ wɛ̃́lɛu an yã'eapi guuo. I kũ an gwaa kɛɛ́ na an yã'eapi guuo, i kũ à ń àizɛɛ naaa an yã'eapi guuo,

14 A maa yãa àↄ zɛa zɛnankpaau an gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ bàalɛ dɛa yã́io. I kũ à ń gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ↄ kṹkũ à kpámá an wɛ́tɛ̃agↄↄpio.

15 Ma fɛlɛa ń bui píio gↄↄ kà kãi, mí kɛɛ́ lá á kɛ̀nɛ́wa. Á yãkɛaↄ wi á musu.

16 Lá a imì ma sĩ̀sĩ pↄ́ a kua adoa musu, màa bui píi a imi we zɛsai. Aa ma pↄkũmabↄbↄma ípi gbɛ̃, aai gↄ̃ lán wi ń i yãaowa.

17 Má gbɛ̃́ↄ suaba Siↄna gbɛ musu. Aↄ dɛ ma pↄ́ ũ, Yakↄbu buiↄ i ɛa ń pↄ́ sí.

18 Yakↄbu buiↄ aaↄ dɛ lán tɛ́wa, Yosɛfu buiↄ aaↄ dɛ lán tɛ́vuawa, Esau buiↄ iↄ dɛ lán sɛ̃̀ giiwa. Aa kũ Esau buipiↄwaɛ míↄmiↄ, an gbɛ̃e a bↄo. Ma Dii mámɛ má ò.

19 Ma gbɛ̃́ pↄ́ kú Nɛgɛvɛↄ i gↄ̃ Esau gbɛ̀sĩsĩↄ vĩ, an gusalaladeↄ i Filitɛ̃ↄ bùsu sí ń Ɛflaiũ bùsuo ń Samali bùsuo. Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ sↄ̃ aai gↄ̃ Galada bùsu vĩ.

20 Isaili zĩ̀zↄↄ i gↄ̃ Kanaa bùsu vĩ e za Salɛpa, Yelusalɛũ zĩ̀zↄ pↄ́ kú Sefalaↄ i gↄ̃ Nɛgɛvɛ wɛ̃́lɛↄ vĩ.

21 Suabanaↄ dɛdɛ Siↄna gbɛ̀sĩsĩwa, aai yã́kpalɛkɛ ń Esau gbɛ̀sĩsĩdeↄ, kpala i gↄ̃ Diiɛ.