Job 27 in Boko

1 Yobu ɛ̀a pɛ̀ a yã́lɛ lↄ à mɛ̀:

2 Lua ku! À gì yãnakpáia, Gbãapiidepi tò ma pↄ yà.

3 Gↄↄ pↄ́ Lua ĩ́an wɛ̃nide ku ma mɛu, e ma wɛ̃ni lɛ́u,

4 yãfaasai a bↄ ma lɛ́uo, máↄ mↄafili vĩo.

5 Kai! Má o á yã́ mɛ́ kú bauo. E mà gɛ gaò má zɛ ń ma yãnakɛoɛ.

6 Ma maakɛ ↄ̃ ma zɛò, má bↄ a kpɛo, ma làasoo a ma dayãuo e ma wɛ̃ni lɛ́u.

7 Lua to gbɛ̃́ pↄ́ íbɛlɛsɛ̀manↄ gↄ̃ lán gbɛ̃vãiwa, aà to gbɛ̃́ pↄ́ fɛ̀lɛmanↄ gↄ̃ lán faasaidewa.

8 Tó Lua tò a yãmansai ã́nuatò, bↄ́ aà wɛ́ aↄ dↄii?

9 Lua a swã́sɛ aà wiilɛai gↄↄ pↄ́ wɛ́tɛ̃a aà lèe?

10 Aà pↄ a kɛ na Gbãapiidewae? Aↄ Lua sisi mↄ̀ↄmↄↄe?

11 Má Lua gbãa yã́ bↄↄlɛkɛɛ́, má Gbãapiide yãkɛae ulɛɛ́o.

12 Ápii á è lá a dɛ. Bↄ́yãi álɛ yãpã bↄlɛi?

13 Baa pↄ́ Lua dìlɛ gbɛ̃́ pãsĩɛn kɛ, zia pↄ́ Gbãapiide dìlɛ gbɛ̃vãiɛ.

14 Baa tó aà nɛ́ↄ dasi, wa ń dɛdɛ ń fɛ̃ndaoɛ, blɛ ali mↄ́ aà buiↄwao.

15 Gagyã a aà nɛ́ pↄ́ gↄ̃̀ aà kpɛↄ sɛ́lɛ, aà gyaaↄ nɛ́piↄ ga ↄ́ↄlↄ.

16 Baa tó à ã́nusu kã̀aaazi lán bùsuwa, mɛ́ à pↄkasa nↄ̀nↄaaazi lán bɛ̀lɛ zɛwa,

17 gbɛ̃maaↄ mɛ́ aa aà pↄ́piↄ da, yãesaideↄ mɛ́ aa aà ã́nusupiↄ kpaalɛkↄ̃ɛ.

18 Kpɛ́ pↄ́ a dↄ̀ dɛ lán dã̀nsakpɛwaɛ, lán gudↄ̃ana kolakpɛwa.

19 A wúlɛ ↄde ũ, ãma a fɛlɛ lↄo, tó aà wɛ́ wɛ̃̀, a e á kú ã́nuau lↄo.

20 Pↄ́ pↄ́ ì to vĩa ń kṹↄ daaàla lán íwa, zàa gwãasĩna a aà sɛ́.

21 Gukpɛ ĩ́ana a aà sɛ gɛ̃ò zɛ́a, i aà go a tía.

22 Lua a kakpálɛwà aà wɛ̃nagwasai, gbɛ̃vãipi i tílɛ àↄ bↄ Lua ↄzĩ.

23 Wì ↄtaakãaawà, wìↄ fionadadawà e aà go a tía.