Job 25 in Boko

1 Ɔ̃ Sua gbɛ̃́ Bilidada mɛ̀:

2 Lua ì a bɛ gwa musu we yãkelesai, kíakɛ dɛ aà yã́ ũ, à kà wà vĩakɛɛ̀.

3 Aa zĩgↄ̃ↄ lɛ́ vĩe? Ali gupu gbɛ̃́piiɛo lé?

4 Kpelewa gbɛ̃́ a fↄ̃ bↄ maa Luaɛi? Kpelewa gbɛ̃́ pↄ́ nↄɛ kùlɛ ì a fↄ̃ àↄ ku gbãsĩsaii?

5 Lá mↄvua lí tɛkɛ iwesasaio, mɛ́ saanaↄ pípiaɛ̀o,

6 wa gbɛ̃nazĩna pↄ́ dɛ kↄ̀ↄbii ge kↄ̀ↄtɛ̃ ũ yã'o lↄe?