Job 24 in Boko

1 Bↄ́yãi Gbãapiide ĩadamagↄↄ dilɛao ni? Gↄↄpi lí ká aà dↄ̃naↄnɛo bɛ!

2 Gbɛ̃́ↄ ì kↄↄↄ sɛ wà sↄ̃ò, aaì pↄtuoↄ kpã́i'o aaↄ dã́.

3 Aaì tonɛ pↄ́ gwana vĩo zàa'ĩna síwà, aaì gyaa gbɛ̃ando zu tↄ̀ↄmasi.

4 Aaì yɛ̃̀ɛɛsaideↄ yá zɛ́u, ↄ̃ bùsu taasideↄ ì ńzĩa kpagui.

5 Taasidepiↄ ì bɛbɛbɛbɛ sɛ̃u lán sɛ̃̀a zàa'ĩnaↄwa, aaìↄ blɛ wɛɛlɛwɛɛlɛ ń laaio, aaìↄ blɛ kpálɛkɛ sɛ̃u ń nɛ́ↄnɛ.

6 Aaì tàaa kɛ̃ bugbɛ ziu, aaì vɛ̃ɛ kↄ̃nwɛ gbɛ̃vãiↄ vɛ̃ɛbuu.

7 Aaì i bṹu kɛ́ aa pↄkasa vĩo yã́i, aa zwãa vĩ wà kúńla tó ĩ́ana bↄ̀lɛo.

8 Lou ì ń gbɛ̃ gbɛ̀sĩsĩ musu, aa ulɛkĩi vĩo, ↄ̃ aaì na gbɛwa.

9 Wì nɛ́ desai sí a dawa, wì taaside nɛ́ sí tↄ̀ↄma ũ.

10 Aa pↄkasaↄ vĩo, ↄ̃ aaìↄ bɛ bṹu, ń ń pↄ́ bàaa sɛ́sɛanɛ́kɛo, nↄa ì ń dɛɛ.

11 Aaìↄ nísi zↄ̃nɛ́ ń kaau, aaìↄ ↄ̃zↄ̃nɛ́ vɛ̃ɛwa, kási imi ìↄ ń dɛɛ.

12 Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ gaↄ lɛ́ aaukɛ wɛ̃́lɛu, gbɛ̃́ pↄ́ kɛ̀'ĩaↄ lɛ́ wiilɛ, kási Lua lí gbɛ̃e tàae eo.

13 Gbɛ̃eↄ ku aa ye gupua yã́io, aa a gbadↄ̃o, aai a zɛ́ sɛo.

14 Gbɛ̃dɛna ì fɛlɛ gufɛ̃nɛ, ì wɛ̃nadeↄ ń taasideↄ dɛdɛ, ìↄ gusia yeyewa lán kpã́iwa.

15 Gbãsĩkɛna ìↄ gubeebee dãɛ, ìliↄ e gbɛ̃e a a eo, ↄ̃ ì pↄ́ku a oaa.

16 Gbɛ̃́ↄ ì kpɛ́ gboo gusiai, aaì ńzĩa sↄlↄ kpɛ́u fãanɛ, aa gupua dↄ̃o.

17 Gusia níinii mɛ́ ń fãanɛ ũ, aa kↄ̃ dↄ̃̀ ń gwãasĩn pↄ́ↄ.

18 Aa gbiao lán í fùlawa, wà lɛkɛ̀ ń tↄↄlɛɛ, ↄ̃ aali ń vɛ̃ɛbu kↄↄ sɛ lↄo.

19 Lá tↄↄlɛ gii ì imi guantɛ̃na, màa bɛda ì duunkɛnaↄ mↄ́mↄ.

20 An yã́ ì sã́ ń da'iaↄgu, aa gↄ̃̀ kↄ̀ↄↄ blɛ ũ. Faasaidepiↄ yã́ lí dↄ gbɛ̃egu lↄo, aa gↄ̃̀ kálɛa lán yàamiↄnaↄwa.

21 Gbɛ̃́piↄ ì fĩiↄ pↄ́ↄ símá, aali yãmaakɛ gyaa gbɛ̃andoↄnɛo.

22 Lua ì gbɛ̃vãipiↄ gálɛ táńnↄ ń a gbãao, baa tó aa zɛ̀dↄ, an kua náai vĩo.

23 Ì to aaↄ dↄdↄa aaↄ ńzĩa náai vĩ, ↄ̃ ìↄ wɛ́tɛ an yãkɛaↄzi.

24 Aaì tↄbↄ gↄↄpla, ↄ̃ aaì sãalɛ, aaì wulɛ ga lán gbɛ̃́piiwa, aaì mipɛlɛ lán ése sáowa.

25 Tó màan sↄ̃o, démɛ a ma ɛɛboi? Démɛ a yã́ pↄ́ má ò dilɛ pãi?