Jeremiah 48 in Boko

1 Dii Zĩgↄ̃de Isailiↄ Lua yã'ò Mↄabuↄ musu à mɛ̀: Waiyoo, wà Nɛbo ásookɛ̀. Wà Kiliataiũ sì wà a gbɛ̃́ↄ kũ̀kũ, wà ń mɛɛwiadeↄ kũ̀, aa gↄ̃̀ bíli guu.

2 Mↄabuↄ ĩ́andãa vĩ lↄo, wà lɛkpàaĩńzi Ɛsɛbↄ̃ wà mɛ̀: À mↄ wà gɛ buipi dúuzↄ̃. Á Madɛmɛdeↄ sↄ̃ á lɛ́ a gↄ̃ kpaaũaɛ, wi pɛ́wá ń fɛ̃ndao.

3 Olonaiũdeↄ wii ma dↄ: Wà wá dɛ̃ↄnzↄ̃! Wà wá kɛ́ dúuduu!

4 Wà Mↄabuↄ dúuzↄ̃̀, an nɛ́fɛ̃nɛnaↄ ↄↄlↄ ma dↄ.

5 Aalɛ wiipɛ, aalɛ Luiti sĩ̀sĩ kṹ, aalɛ búbuapɛ, aa pìla lɛ́ gɛ́ Olonaiũ.

6 À bàalɛ! À ázĩa mibↄkĩi wɛɛlɛ, íↄ ku gbáau lán sɛ̃̀a zàa'ĩnawa.

7 Lá a á yãkɛaↄ ń á àizɛɛↄ náaikɛ̀, a yã́i wa á kṹkũi, wi táánↄ bùsu pãleu ń á kíaↄ ń á tã́a Kɛmↄsio ń a gbàgbanaↄ.

8 Gudɛna a lɛ́lɛ á wɛ̃́lɛwa píiɛ, á wɛ̃́lɛe a bↄo. Wa guzulɛ ↄ̃̀ↄkpaɛ, wi gusalala dúuzↄ̃, asa Dii mɛ́ ò.

9 À gã̀sĩaↄ kpa Mↄabuↄwa aa vua taò, asa an wɛ̃́lɛↄ gↄ̃ bɛziaↄ ũɛ, gbɛ̃e aↄ ku a kee guu lↄo.

10 Gbɛ̃́ pↄ́ ì zĩkɛ Diiɛ ń zígbiaoá láaipↄɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ gì gbɛ̃dɛi ń a fɛ̃ndaoá láaipↄɛ.

11 Mↄabuↄ ku dↄdↄa za ń ɛ̀waasogↄↄ, aa zↄ̃lɛaɛ mɛ̀tɛɛɛ lán wɛ̃wa dàa guu. Wi ń lilɛ wà ń ká dàa pãleu yãao, wi ń bↄlɛ wà tàńnↄ bùsu pãleuo. Aa na e tiaɛ, an gĩ i lilɛo.

12 A yã́i ma Dii ma mɛ̀ a gↄↄ lɛ́ mↄ́ kɛ́ mà dàalɛkulɛnaↄ zĩmá, aai ń dàapiↄ lɛ́ kúlɛ aa ń bↄlɛu, aai gbasa ń dàapiↄ wíwi.

13 Wí a Mↄabuↄ kũ Kɛmↄsi yã́ musuɛ, lá wí Isailiↄ kũ̀ Bɛtɛli pↄ́ aa aà náaikɛ̀ yã́ musuwa.

14 Mↄabuↄ, kpelewa á e o nɛgↄ̃n zĩ̀kan gbãaↄn á ũi?

15 Wa si Mↄabuↄ wɛ̃́lɛↄu wà ń dɛ̃ↄnzↄ̃ɛ, an ɛ̀waaso maaↄ i gaga gbɛ̃dɛdɛa guu. Kía mɛ́ ò, aà tↄ́n Dii Zĩgↄ̃de.

16 Mↄabuↄ kɛa kɛ́lɛkɛlɛ kãikũ̀, wa yã́yiamá zɛzɛsaiɛ.

17 Á bui pↄ́ á liaańziↄ ń á gbɛ̃́ pↄ́ a ń tↄ́ màↄ píi à ázĩa gbɛ̃gbɛ̃ ń yã́i, í mɛ an gopana gbãa làa, an kpala gawi kↄ'ɛ̀.

18 Dibↄ̃deↄ à á kúkĩi gawide to we, í pila zↄ̃lɛ bùsuu. Asa Mↄabuↄ kàalɛnaↄ lɛ́ mↄ́ lɛ́lɛiwá, aa á wɛ̃́lɛ bĩ́ideↄ gbooɛ.

19 Aloeedeↄ, à zɛ zɛ́ saɛ àↄ gudã, íↄ gↄ̃ɛ ń nↄɛ pↄ́ aalɛ kↄ̀sↄ fãↄ la àↄ mɛ, à kɛ̀ kpelewa ni?

20 Wí Mↄabuↄ kũ̀, wà ń dúuzↄ̃̀ɛ. À wiilɛ! À búbuapɛ, í onɛ́ Aanↄ saɛ we, wà Mↄabuↄ míↄnzↄ̃ɛ.

21 Lua yã́kpalɛkɛ̀ ń gusalaladepiↄɛ, Olonadeↄ ń Yazadeↄ ń Mɛfaadeↄ

22 ń Dibↄ̃deↄ ń Nɛbodeↄ ń Bɛdiblataiũdeↄ

23 ń Kiliataiũdeↄ ń Bɛgamuludeↄ ń Bɛmɛonadeↄ

24 ń Keliodeↄ ń Bↄzɛladeↄ ń Mↄabu bùsu wɛ̃́lɛↄ píi, a pↄ́ pↄ́ kú kãiↄ ń a pↄ́ pↄ́ kú zã̀ↄ.

25 Wà Mↄabuↄ gbãa kↄ'ɛ̀, wà ń gã̀sa wìwi. Dii mɛ́ ò.

26 Mↄabuↄ kuabìi Diiwaɛ. À íkakanɛ́, aa lɛ́lɛ ń pisi guu blàtau, aa gↄ̃ láanipↄ ũ.

27 I Isailiↄ láanikɛ yãa nolo? Tó álɛ ń yã'o, iliↄ mikɛnɛ́ déũdeũ lán kpã́i wa kũ̀wao lé?

28 Mↄabuↄ, à á wɛ̃́lɛↄ to we, í gɛ àↄ ku gbɛtↄↄu lán bã pↄ́ ì nɛ́ da wewa.

29 Wa Mↄabuↄ yↄ̃̀ↄ yãmà, an kàamai ń ń zazao kɛ̀ zài. Aa zĩasɛa lɛsĩ ń ĩ́andão vĩ, wala mɛ́ lɛ́ ń ɛ́ ń sↄ̃ guu.

30 Ma Dii ma mɛ̀, má ńzĩa sɛa lɛsĩ dↄ̃, kási pãɛ, an yãbↄlɛ lí gbɛsuo.

31 Ayãmɛto málɛ ↄ́ↄlↄ Mↄabuↄnɛ, málɛ wiipɛ ń yã́ musu, málɛ búbuapɛ Kilalɛsɛdeↄnɛ.

32 Málɛ ↄ́ↄlↄ Sibema vɛ̃ɛbuↄnɛ, ma wiipi dɛ lán Yazɛɛdeↄ pↄ́wa. Sibema gↄ̃na ↄtà yãa e ísialɛi e à gɛ̀ kà Yazɛɛwa. Ɔ̃ gbɛ̃kaalɛna mↄ̀ lɛ̀lɛ a vɛ̃ɛ kↄ́ pↄ́ màↄwa.

33 Wà pↄna ń yaalↄo bↄ̀ Mↄabuↄ kaaↄu ń ń buaↄ. Má tò vɛ̃ɛ lɛ́ bↄ a fɛ̃kĩi lↄo, gbɛ̃e lɛ́ ↄ̃zↄ̃ vɛ̃ɛwa ń wiio lↄo. Wii dↄ, kási pↄna wii no.

34 An wii dↄ za Ɛsɛbↄ̃ e Ɛleale ń Yaazao, za Zoaa e à gɛ̀ pɛ̀ Olonaiũ ń Egala Selisiaowa, asa baa Niũliũ í bà lↄɛ se.

35 Gbɛ̃́ pↄ́ aaì sa'o gulɛsĩↄwa, aaì tulaletikatɛa ń diiↄnɛↄ, má ń midɛ Mↄabu bùsuuɛ. Ma Dii mámɛ má ò.

36 A yã́i ma nↄ̀sɛ lɛ́ ↄ́ↄlↄ lán kulɛ'ↄwa Mↄabuↄnɛ, ma nↄ̀sɛ lɛ́ ↄ́ↄlↄ lán kulɛ'ↄ wà Kilalɛsɛdeↄnɛ, asa an àizɛɛ pↄ́ aa nàaaↄ gɛ̃̀zɛaɛ.

37 An baade migbaa lɛ̀, aa ń lɛkãna wà, aa ń ↄↄ lìli ḿpii, aa zwã̀nkasaↄ dↄ̀dↄ ń pi.

38 Mↄabuↄ lɛ́ búbuapɛ ń kpɛ́ↄ musu píi ń ń gãaɛↄ píi, asa ma ń wiwi lán ta pↄ́ gbɛ̃e yeiowaɛ. Ma Dii mámɛ má ò.

39 Bíli Mↄabuↄ kũ̀, ↄ̃ aalɛ wiipɛ, aalɛ kpɛkpa ń wío. Mↄabuↄ gↄ̃̀ láanipↄ ũ, sↄ̃kɛ̃ngu pↄ́ ũ gbɛ̃́ pↄ́ liaańziↄnɛ.

40 Ma Dii ma mɛ̀: À gwa, wàlɛ yàakpa Mↄabuↄla, wà kúu'ò lɛ́ sumá.

41 Wa lɛ́lɛ Keliowa, wa wɛ̃́lɛ bĩ́ideↄ sí. Zĩ́ bee sↄ̃ a kɛ̃ Mↄabu nɛgↄ̃naↄgu lán nↄɛ pↄ́ lɛ́ nɛ'i wãwãkɛwa.

42 Wa Mↄabuↄ míↄnzↄ̃, an bui aↄ ku lↄo, kɛ́ aa kuabìia yã́i.

43 Ma Dii ma mɛ̀, Mↄabuↄ, yãpãsĩ ń ɛo ń baio lɛ́ á dã́.

44 Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ bàalɛ yãpãsĩpiɛↄ zu ɛuɛ, mɛ́ bai a gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ ɛpi guuↄ kṹ, asa má tó Mↄabuↄ wɛtãgↄↄ kaɛ. Ma Dii mámɛ má ò.

45 Òlo'olobonaↄ yɛ̃̀ɛɛ làa, aalɛ mikpakĩi wɛɛlɛ Ɛsɛbↄ̃ uei, ↄ̃ tɛ́ fɛ̀lɛ Ɛsɛbↄ̃, tɛ́lɛpiↄ bↄ̀ kí Siↄ̃ wɛ̃́lɛpiu, àlɛ kṹ Mↄabuↄ miwa, àlɛ kṹ zↄakanapiↄ dↄ́wa.

46 Waiyoo á Mↄabuↄ! Kɛmↄsi gbàgbanaↄ mìdɛ! Wà á nɛgↄ̃ɛↄ kũ̀kũ zĩ̀zↄↄ ũ, wà á nɛnↄɛↄ nàaa wà tàńnↄ.

47 Ma Dii ma mɛ̀ gↄↄgbɛzãzĩ má su ń Mↄabuↄ ń pá ziu. Lá yã́ a zↄ̃lɛ Mↄabuↄwan we.