Jeremiah 27 in Boko

1 Yudaↄ kí Zedekia, Yosia nɛ́ kpalablea gↄↄ, ma Zelemii, Dii yã'òmɛɛ

2 à mɛ̀: Zuu fↄ̃́fↄ̃, ní ba kákau ǹ da n nↄɛ,

3 ní bↄ gɛ lɛdi kíaɛ beeↄ zĩna pↄ́ aa mↄ̀ Zedekia kĩ́i Yelusalɛũↄnɛ: Ɛdↄũↄ kía ń Mↄabuↄ kíao ń Amↄniↄ kíao ń Tiideↄ kíao ń Sidↄ̃deↄ kíao.

4 Lɛdinɛ́ aa o ń diiↄnɛ, ma Dii Zĩgↄ̃de Isailiↄ Lua ma mɛ̀,

5 mámɛ ma ↄ pòo ma dṹnia kɛ̀ ń gbɛ̃nazĩnaↄ ń nↄ̀bↄ pↄ́ kú a guuↄ ń ma iko zↄ̃ↄo, ↄ̃ mi kpa gbɛ̃́ pↄ́ má yeiwa.

6 Málɛ á bùsuↄ na ma zↄ̀blena Babɛli kí Nɛbukanɛzaɛ a ↄzĩ sa. Baa sɛ̃̀anↄbↄↄ aaↄ dɛ aà pↄ́ ũɛ.

7 Bui píi i zↄbleɛ̀ ń aà nɛ́o ń aà tↄũnao aà kpɛ e aà bùsu iko lɛ́ àↄ ká, bui dasiↄ ń kía zↄ̃ↄↄ i gbasa aà bùsudeↄ ka zↄbleu.

8 Bui ge bùsu pↄ́ a gbɛ̃́ↄ i Babɛli kí Nɛbukanɛza zuu sɛ à zↄbleɛ̀o, má buipi naɛ̀ a ↄzĩɛ, i ń wɛtã ń fɛ̃ndao ń nↄanao ń gagyão e aa gɛ midɛ.

9 Ásu swã́sɛ á ãnabiↄ yã́io ge á màsokɛnaↄ ge á nana yãbↄↄlɛkɛnaↄ ge á wɛlɛndeↄ ge á ɛsɛde pↄ́ aalɛ oɛ́ á zↄble Babɛli kíaɛoↄ.

10 Ɛɛ pↄ́ aalɛ ãnabikɛkɛoɛ́ mɛ́ a to wà á kũkũ táánↄ, íↄ zã̀ ń á bùsuo. Má ↄzↄ̃áziɛ, we á gagau.

11 Bui pↄ́ aa Babɛli kía zuu sɛ aa zↄbleɛ̀ↄ sↄ̃, má tó aaↄ kú ń bùsuu aaↄ sɛ̃wauɛ, aaiↄ ku we. Ma Dii mámɛ má ò.

12 Ma yã́pi ò Yudaↄ kí Zedekiaɛ píi ma mɛ̀: À Babɛli kía zuu sɛ à zↄbleɛ̀ ń aà gbɛ̃́ↄ, kɛ́ à e àↄ ku.

13 Á ye à gaga ń zĩo ń nↄanao ń gagyão lá Dii ò bui pↄ́ i zↄble Babɛli kíaɛo a gawa yã̀?

14 Ásu swã́sɛ ãnabi pↄ́ aaì oɛ́ á zↄble Babɛli kíaɛoↄ yã́io. Ɛɛ ↄ̃ aaì ãnabikɛkɛoɛ́.

15 Dii mɛ̀ i ń zĩo, ɛɛ aaìↄ ãnabikɛkɛò ń a tↄ́o. An yã́i á ↄzↄ̃ázi, í midɛ, ápiↄ ń ãnabi pↄ́ aaìↄ ãnabikɛkɛɛ́piↄ sãnu.

16 Ɔ̃ ma yã'ò sa'onaↄnɛ ń gbɛ̃́ kĩniↄ ma mɛ̀, Dii mɛ̀ ásu swã́sɛ á ãnabi pↄ́ aaìↄ ãnabikɛkɛɛ́ↄ yã́io. Aaì mɛ wa Dii kpɛ́ pↄ́ↄ sɛ́lɛ Babiloni bùsuu wà suò tiatiaɛ. Ɛɛ ↄ̃ aaìↄ ãnabikɛkɛoɛ́.

17 Ásu swã́sɛ ń yã́io. Àↄ a zↄbleanankɛ Babɛli kíaɛ, kɛ́ à e àↄ ku. Á ye á mɛɛwiaɛ bee gↄ̃ bɛzia ũ yã̀?

18 Tó ãnabiↄn ń ũ sĩana, mɛ́ Dii yã́ ↄ̃ aalɛ o, a maa aa kulɛkɛ Dii Zĩgↄ̃deɛɛ, kɛ́ wasu pↄ́ pↄ́ gↄ̃̀ aà kpɛ́uↄ ń Yudaↄ kía bɛo ń Yelusalɛũo sɛ́lɛ taò Babilonio yã́i.

19 Asa kɛ́ Babɛli kí Nɛbukanɛza Yudaↄ kí Yɛkↄnia, Yoakiũ nɛ́ kũ̀ tàò Babɛli ń Yelusalɛũ gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń Yuda gbɛ̃zↄ̃ↄↄ píi, i Dii kpɛ́ mↄ̀pɛlɛↄ ń íkakĩio ń tadibↄↄ ń pↄ́ kĩni pↄ́ gↄ̃̀ wɛ̃́lɛpiuↄ sɛ́lɛo.

21 Yã́ pↄ́ Dii Zĩgↄ̃de Isailiↄ Lua ò pↄ́ pↄ́ gↄ̃̀ a kpɛ́uↄ ń Yudaↄ kía bɛo ń Yelusalɛũo musun kɛ:

22 À mɛ̀ wa pↄ́piↄ sɛ́lɛ taò Babɛliɛ. We pↄ́piↄ aaↄ kuu e àↄ gɛ́ sɛ́lɛi à suò a gbɛu la.