Jeremiah 26 in Boko

1 Yudaↄ kí Yoakiũ, Yosia nɛ́ kpalablea gↄↄ, Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀:

2 Ma Dii ma mɛ̀, gɛ zɛ ma kpɛ́ ua, ní yã'o Yuda wɛ̃́lɛde pↄ́ lɛ́ mↄ́ lousisii ma kpɛ́ uauↄnɛ píi. Yã́ pↄ́ má dìlɛnɛↄ onɛ́ píi. Ńsu ǹ a kee too.

3 Wìliↄ dↄ̃o tó aa we n yãma, an baade i bↄ a zɛ́ vãiu, mí yã́ pↄ́ ma zɛò yãa mà yíamá an vãikɛa yã́i bↄ ma nↄ̀sɛu.

4 Onɛ́ ma Dii ma mɛ̀, tó aai swã́sɛ ma yã́i aa ma ikoyã pↄ́ má kpàmáↄ kũao,

5 tó aai swã́sɛ ma zↄ̀blena ãnabi pↄ́ miↄ dilɛnɛ́ mↄ̀ↄmↄↄↄ yã́io, lá aaì gí swã́sɛii yãawa,

6 má kɛ kpɛ́ɛ beeɛ lá má kɛ̀ Siloɛwaɛ, mí tó wɛ̃́lɛɛ beepi gↄ̃ gbɛ̃́kabↄ ũ bui píiɛ.

7 Sa'onaↄ ń ãnabiↄ ń gbɛ̃́ kĩniↄ píi yã́ pↄ́ Zelemii ò Dii uapi mà.

8 Kɛ́ Zelemii yã́ pↄ́ Dii dàɛ à o gbɛ̃́ↄnɛ ònɛ́ a làa, sa'onaↄ ń ãnabiↄ ń gbɛ̃́ kĩniↄ píi aa ↄpɛ̀lɛwà aa mɛ̀: N gaɛ.

9 Bↄ́yãi n ãnabikɛkɛ̀ n mɛ̀ kpɛ́ɛ bee a gↄ̃ lán Silowa, mɛ́ wɛ̃́lɛɛ bee a gↄ̃ bɛzia ũ wáiwaiɛi? Ɔ̃ wà lìa Zelemiizi Dii ua we.

10 Kɛ́ Yuda gbãadeↄ mà màa, aa bↄ̀ kibɛ aa gɛ̀ Dii ua, ↄ̃ aa zↄ̃̀lɛ Bↄlɛ Dafu saɛ.

11 Ɔ̃ sa'onaↄ ń ãnabiↄ ò gbãadepiↄnɛ ń gbɛ̃́ kĩniↄ píi aa mɛ̀: Wà yãda gↄ̃ɛpia wà aà dɛ, asa à àsi bɛ̃̀ɛ ò wɛ̃́lɛɛ bee musuɛ, á swã́ mà.

12 Ɔ̃ Zelemii ò gbãadepiↄnɛ ń gbɛ̃́ kĩniↄ píi à mɛ̀: Dii mɛ́ ma dilɛ mà àsi bɛ̃̀ɛ pↄ́ á mà kpɛ́ɛ bee ń wɛ̃́lɛɛ beeo yã́ musupi o.

13 À á zɛ́ ń á yãkɛaↄ lilɛ, í Dii á Lua yãma, Dii i gbasa yã́ pↄ́ à mɛ̀ á yíawá bↄ a nↄ̀sɛu.

14 Mapi sↄ̃ má na á ↄzĩ kɛ kↄ̀. À kɛmɛɛ lá à kɛ̀ɛ́ maawa.

15 Ãma àↄ dↄ̃ sã́asã, tó a ma dɛ, á tó yãesaidedɛa yã́ wí á musu ń wɛ̃́lɛɛ beeo ń gbɛ̃́ pↄ́ kú a guuↄ píiɛ, asa sĩana guu Dii mɛ́ ma zĩ sĩana mà yã́piↄ kã́ɛ́ á swã́wa.

16 Ɔ̃ gbãadepiↄ ń gbɛ̃́ kĩniↄ píi ò sa'onaↄ ń ãnabiↄnɛ aa mɛ̀, wá fↄ̃ yãda gↄ̃ɛpia wà aà dɛo. À yã'òwɛ̃ɛ ń Dii wá Lua tↄ́oɛ.

17 Ɔ̃ bùsu maezↄ̃ↄeↄ fɛ̀lɛ ò bílaɛ aa mɛ̀:

18 Mↄlɛsɛ gbɛ̃́ Mise ãnabikɛkɛ̀ kí Ezekia gↄↄ, a ò wá Yudaↄnɛ píi à mɛ̀: Dii Zĩgↄ̃de mɛ̀, wa Siↄna sa pa bua ũɛ, wa to Yelusalɛũ gↄ̃ bɛzia ũ, a kpɛ́ sĩ̀sĩ i gↄ̃ sĩ̀sĩ líkpɛde ũ.

19 Kí Ezekia ge Yuda gbɛ̃e Misepi dɛ̀e? Kɛ́ Ezekiapi Dii vĩa vĩ, i awakpaɛ̀, ↄ̃ Dii yã́ pↄ́ à mɛ̀ á yíamá bↄ̀ a nↄ̀sɛuo lé? Wápiↄ sↄ̃ wá ye yãzↄ̃ↄ i wázĩaɛ yã̀?

20 Gbɛ̃e ku à ãnabikɛkɛ̀ ń Dii tↄ́o lↄ. Aà tↄ́n Ulia, Semaia nɛ́, Kiliayaaliũ gbɛ̃́ɛ. À àsi bɛ̃̀ɛ doũ pↄ́ Zelemii ò wɛ̃́lɛɛ bee yã́ musu ò lↄ.

21 Kɛ́ kí Yoakiũ ń a nɛgↄ̃naↄ ń a kía deeↄ Ulia yã́pi mà, a wɛ̀ɛlɛ à aà dɛ. Kɛ́ Uliapi a feena mà, vĩa aà kũ̀, ↄ̃ à bàalɛ̀ tà Egipi.

22 Ɔ̃ kí Yoakiũ gbɛ̃́ↄ zĩ̀ Egipi ń Akaboo nɛ́ Ɛlenatão.

23 Aa Ulia kũ̀ sùò kíɛ, ↄ̃ à aà dɛ̀ ń fɛ̃ndao à aà gɛ sɛ zù táaaↄ vĩkĩi.

24 Bee gbɛa Safana nɛ́ Aikaũ zɛ̀ ń Zelemiio, ↄ̃ wi aà kpámá aa aà dɛ̀ lↄo.