Isaiah 28 in Boko

1 Waiyoo wɛ̃́lɛ pↄ́ Ɛflaiũ bui idɛkɛnaↄ aaì ĩ́anadãò, mɛɛwia pↄ́ kú guzulɛ táaede sĩ̀sĩ musu lán kíafuawa! A kɛfɛnkɛ gawi lɛ́ láa lá lávu ì wolowa.

2 Dii gↄ̃sa gbãa vĩ, a mↄ wɛ̃́lɛpi wí lán lou maa ń gbɛo zàa'ĩan gbãa pↄ́ ì pↄ́ músikɛwa, lán lou zàa'ĩan gbãa pↄ́ ì to í daguawa.

3 Wa ↄ̃zↄ̃ wɛ̃́lɛ pↄ́ Ɛflaiũ bui idɛkɛnapiↄ ì ĩ́anadãòwa.

4 A kɛfɛnkɛ gawi pↄ́ kú guzulɛ táaede sĩ̀sĩwa lán lávuwa a kwɛ́ lán kaadↄɛn nɛ́ maà sɛ̃́iawa. Tó wa è, wa sɛ zu lɛ́u gↄ̃̀ↄ bló.

5 Gↄↄ bee Dii Zĩgↄ̃de aↄ dɛ lán kíafua gawidewa a gbɛ̃́ kↄ̃naↄnɛ, ↄ̃mɛ aↄ dɛnɛ́ lán tulu kɛfɛnawa.

6 A tó yã́zɛde dↄaa yã́kpalɛkɛnaↄnɛ, a gbɛ̃́ↄ gba gbãa aa zĩ yoaa bĩ́ibↄlɛu.

7 Vɛ̃ɛ ì sa'onaↄ tàlaatalaazↄ̃, í gbãa ì ãnabiↄ pãpãzɛa. Í gbãa ì ń tàlaatalaazↄ̃, vɛ̃ɛ ì zↄ̃lɛmá. Í gbãa ì ń pãpãzɛa, aaì tàlaatalaabo ń ãnabikɛ guu, yã́ ì yamá ń yã́gↄ̃gↄ̃a guu.

8 Pisi dà ń táabũnuↄla, gue fòona vĩo ń gbãsĩo.

9 Aaì o ma yã́ musu: A ye dↄ̃a kɛwɛ̃ɛ yã̀? Àlɛ wɛɛlɛ ãnabikɛ dadawɛ̃ɛ yã̀? Nɛ́ dɛ̀ɛũnaↄn wá ũa?

10 Asa ì mɛ: Sá, sà, sá sà, ká, kà, ká, kà, la yↄↄ, le yↄↄ.

11 A yã́i tò Dii a yã'o gbɛ̃́piↄnɛ ń buipãle yã́ pↄ́ aalɛ maoo.

12 Asa a ònɛ́ yãa: Kã́mabokĩi kɛ! Ĩampakĩi kɛ! À to gbɛ̃́ pↄ́ kpàsaↄ kã́mabo! Kási aai swã́sɛ aà yã́io.

13 Ɔ̃ Dii yã́ dɛnɛ́: Sá, sà, sá, sà, ká, kà, ká, kà, la yↄↄ, le yↄↄ, kɛ́ aa bↄlɛlɛ kpaanla, aai wíwi, bai i ń kṹ, wi ↄdiɛmá.

14 A yã́i tò à Dii yãma, á gbɛ̃́laanikɛna pↄ́ álɛ kible gbɛ̃́piↄwa Yelusalɛũↄ.

15 A mɛ̀ a kↄ̃ yãmà ń gao, a lɛdoũkɛ̀ ń bɛdao. A mɛ̀ lↄ, tó músi lìgua, àlɛ pãála, a á leo, asa ɛɛ mɛ́ á ulɛkĩi ũ, mↄafili mɛ́ á mikpakĩi ũ.

16 A yã́i tò ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀: Gwa! Málɛ gbɛ gbãa dilɛ Siↄna, kpɛ́ gbɛ̀ bɛɛɛde mide pↄ́ wa ɛ̃ kpálɛò ũ. Wí a gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ aà náaikɛ kũo.

17 Yã́zɛde mɛ́ aↄ dɛ kpɛ́pi yↄ̃ba ũ, mɛ́ maakɛa aↄ dɛ a gĩsusugwabↄ ũ. Lougbɛ a ɛɛ pↄ́ dɛ á ulɛkĩi ũpi gbɛ̃, í a da á mikpakĩia.

18 Á kↄ̃ yãmaa ń gao a midɛ, á lɛdoũkɛa ń bɛdao a gboo. Tó músi lìgua, àlɛ pãála, a ↄ̃zↄ̃wáɛ.

19 Tó à mↄ̀, ali á sɛ́lɛ táánↄɛ, aↄ pãála lá gu lɛ́ dↄ fãanɛ ń gwãasĩnao. Gili a gɛ̃ gbɛ̃́ pↄ́ yã́pi zɛ́ dↄ̃u.

20 Wúlɛbↄ kɛ geseũ, a ń pooo, zwãa kɛ̀ teeeũ, a kúńlao.

21 Dii a fɛlɛ ń a zĩo, lá a kɛ̀ Pelaziũ gbɛ̀sĩsĩ saɛwa, a bↄ ń a dabudabu zĩo, lá a kɛ̀ Gabaↄ̃ↄ guzulɛuwa.

22 Ásu àↄ dɛ gbɛ̃́laanikɛnaↄ ũo, kɛ́ ba pↄ́ wa dↄ̀wá su nao yã́i. Asa má mà Dii Lua Zĩgↄ̃de mɛ̀ a zɛ ń á bùsu kaalɛao píiɛ.

23 À swã́kpa ma yã́ ma, à laaidↄ yã́ pↄ́ málɛ oɛ́wa.

24 Zↄ̃ɛ ìↄ kpase kɛ̃ gↄↄpii yã̀? Ìↄ gubi àↄ sapa zɛsai yã̀?

25 Tó à tↄↄlɛ dàaĩ, ì dosiona ba, ì ɛfↄ kɛɛlɛ, ì mase tↄ̃́ dↄ̀ↄdↄↄ, ì naa ba a bakĩi, ì gbɛ́'a pɛ́ kↄↄ lɛ́zĩ.

26 Aà Lua ì dↄaaɛ̀, ì aà da zĩpi zɛ́wa súsu.

27 Ìli dosiona gbɛ̃ ń ɛ̃́ngooo, ìli ɛfↄ wɛ́ suumpa ń zugo gbáoo. Ì dosiona wɛbↄ ń gongbãanaoɛ, ì ɛfↄ wɛ́ suumpa ń ↄoɛ busɛbusɛ.

28 Ì pↄ́wɛna lↄ́ɛ, ìliↄ gbɛ̃ gↄↄpiio. Baa tó à táa'òwà ń zugo gbáo, ìli a tí bↄo.

29 Yã́pi bↄ̀ Dii Lua Zĩgↄ̃de kĩ́iɛ lↄ, aà lɛdama ì bↄ ń saɛ, aà ↄ̃nↄ zↄ̃ↄ.