Hosea 7 in Boko

1 Tó má ye mà su ń ma gbɛ̃́ↄ ń pá ziuɛ, tó má ye mà Isailiↄ gba aafiaɛ, Ɛflaiũ buipiↄ duuna ì bilɛ, Samalideↄ vãikɛaↄ ì bↄ gupuau.

2 Aalɛ e ń yãkɛae dↄmaguo. An dàa kũ̀aamá, málɛ wɛsiɛ.

3 An yãvãikɛaↄ ì ka kíagu, an mↄafili ì kɛ dↄaanaↄnɛ na.

4 Gbãsĩkɛnaↄnɛ ḿpii, an mɛ ìↄ wãa lán pɛ̃ɛkpɛwa. Za pɛ̃ɛtotogↄↄ e a kã́kãgↄↄ pɛ̃ɛkɛna lí a tɛ́ kɛkɛ lↄo.

5 Kía dikpɛgↄↄ vɛ̃ɛ ì tɛ́kpa kíaↄgu, kía i ↄda kↄ̃ ↄu ń gbɛ̃́laanikɛnaↄ.

6 An mɛ wã̀ ń kↄ̃nio lán pɛ̃ɛkpɛwa, gwã́ an pↄ ì gi àↄ fɛ̃a e gu gɛ̀ dↄ̀o, ↄ̃ ì dɛdɛ kↄↄ lán tɛ́lɛpiↄwa.

7 Ampii aa wãa lán pɛ̃ɛkpɛwa, aaì bùsu yãgↄ̃gↄ̃naↄ mↄ́mↄ. An kíaↄ ì kwɛ píi, an gbɛ̃e lí lɛzumazio.

8 Ɛflaiũ buiↄ yãalɛa ń buipãleↄ, ↄ̃ aa gↄ̃̀ lán kàagbaala lilɛsaiwa.

9 Buipãleↄ lɛ́ ń gbãable, aa dↄ̃o, an mikã lɛ́ dadau, aa a fãn vĩo.

10 Isailiↄ wala ì ń dayãu, gia ń beeo aali tá Dii ń Luawao, aali aà kĩ́i wɛɛlɛo.

11 Ɛflaiũ buiↄ dɛ lán felenawaɛ. Sↄũↄnɛ, aa mi vĩo, aaì lɛzu Egipiↄzi, ↄ̃ aaì ɛa gɛ́ Asiliↄwa.

12 Tó aa dàzɛu, má táalu zuńlaɛ, mí ń kwɛ́ lán bãↄwa. Tó aa kã̀aa gudoũ, mí ń wɛtã ń vãikɛa yã́i.

13 Waiyoo ampiↄ, asa aa kɛ̃̀aɛ. Kaalɛ mɛ́ gↄ̃̀nɛ́, asa aa bↄ̀ ma kpɛɛ. Má ye mà ń bo, ↄ̃ aaì ɛɛdↄa.

14 Aali wiilɛa ń nↄ̀sɛmɛndooo, aaì wiipɛ ń lii musu. Aaì ńzĩa líli pↄ́wɛna ń vɛ̃ɛo ea yã́i, aaì kɛ̃a.

15 Ma ń toto, má tò an gã̀sa gbãakũ̀, ↄ̃ aaì làasoo vãi kɛ ma musu.

16 Ma Musude, aali suao, aa dɛ lán sá gia baiwaɛ. Fɛ̃nda mɛ́ a ń kíaↄ kwɛ́ an lɛ́'ɛaa yã́i, Egipiↄ i ń yáalↄ.