Ezekiel 37 in Boko

1 Dii gbãa kua, ↄ̃ aà Nisĩna ma sɛ gɛ̀ ma dilɛ guzulɛu, gɛwaↄ nↄnↄaau.

2 À lìaaliaamanↄ ń guu, ↄ̃ ma wáↄ è dasidasi guzulɛu, aa giigàga maamaaɛ.

3 À ma la à mɛ̀: Gbɛ̃nazĩn nɛ́, gɛwapiↄ vue? Má wèwà: Dii Lua, ḿmɛ ń dↄ̃.

4 Ɔ̃ a òmɛɛ: Ãnabikɛkɛ gɛwa giipiↄnɛ, ní onɛ́ aa ma yãma.

5 Ma Dii Lua má ò gɛwapiↄnɛ: À ma! Má tó ĩ́an wɛ̃nide gɛ̃águ, í vu.

6 Ma kĩↄ nanawá, mí báasi fĩfĩwá, mí báa naázi. Má tó ĩ́an wɛ̃nide gɛ̃águ à vu, íↄ dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii.

7 Ɔ̃ ma ãnabikɛkɛ̀ lá a òmɛɛwa. Kɛ́ málɛ ãnabikɛpi kɛ, ma kↄ̃fĩ mà wↄ̀ↄwↄↄwↄↄwↄↄ, ↄ̃ wáↄ pɛ̀pɛkↄ̃wa.

8 Kɛ́ ma gugwà, ↄ̃ má è kĩↄ ń báasio nànamá, ↄ̃ báa nàńzi, kási aa ĩ́an wɛ̃nide vĩo.

9 À ɛ̀a òmɛɛ: Ãnabikɛkɛ ĩ́anaɛ. Gbɛ̃nazĩn nɛ́, ãnabikɛkɛ, ní o ĩ́anaɛ ma Dii Lua ma mɛ̀ aà bↄ dṹnia gola síiↄ̃u, aà gbɛ̃́ pↄ́ wà ń dɛdɛpiↄ pa.

10 Ɔ̃ ma ãnabikɛkɛ̀ lá a òmɛɛwa. Ĩana ń pá, aa vù, ↄ̃ aa fɛ̀lɛ sĩ̀ zĩgↄ̃ dasidasiↄ ũ.

11 Ɔ̃ a òmɛɛ: Gbɛ̃nazĩn nɛ́, Isailiↄ píi mɛ́ gɛwapiↄ ũ. Aalɛ mɛ wá wáↄ puakũ̀, tãmaa wá nɛ́, wa gↄ̃ pↄ́ kaalɛaↄ ũɛ.

12 A yã́i tò ãnabikɛkɛ, ní onɛ́ ma Dii Lua ma mɛ̀, ma gbɛ̃́ↄ, má á miaↄ wɛ̃wɛ̃ mà á bↄlɛu, mí suánↄ á bùsuu.

13 Tó ma á miaↄ wɛ̃̀wɛ̃, mɛ́ ma á bↄ́lɛu, áↄ dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii.

14 Má a Nisĩna daágu, í vu. Má á kálɛ á bùsuu, íↄ dↄ̃ kɛ́ ma Dii má ò ↄ̃ má kɛ̀. Ma Dii mámɛ má ò.

15 Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀:

16 Gbɛ̃nazĩn nɛ́, go sɛ ǹ lákɛ̃wà ǹ mɛ, Yudaↄ ń ń gbɛ̃́ Isailiↄ pↄ́ɛ. Gò pãle sɛ lↄ, ní lákɛ̃wà ǹ mɛ, Yosɛfu pↄ́ɛ, Ɛflaiũ buiↄ ń ń gbɛ̃́ Isailiↄ píi pↄ́ɛ.

17 Gopiↄ nakↄ̃wa aa gↄ̃ gò mɛ̀ndo ũ n ↄzĩ.

18 Tó n gbɛ̃́ↄ n la aa mɛ̀, ńyↄ̃ gopiↄ yã́ bↄↄlɛkɛnɛ́o lé,

19 ní onɛ́ ma Dii Lua ma mɛ̀, málɛ Yosɛfu go pↄ́ dɛ Ɛflaiũ buiↄ ń ń gbɛ̃́ Isailiↄ pↄ́ ũ sɛ na Yudaↄ gowaɛ, mí tó aa gↄ̃ gò mɛ̀ndo ũ ma ↄzĩ.

20 Go pↄ́ ń lakɛ̃̀wàↄ dↄnɛ́ aa e,

21 ní onɛ́ ma Dii Lua ma mɛ̀, má Isailiↄ bↄ gu pↄ́ aa tàu buiↄ guu, má ń kãaa za gupiiu, mí suńnↄ ń bùsuu.

22 Má tó aa gↄ̃ bui mɛ̀ndo ũ ń bùsu gbɛ̀sĩsĩdepiuɛ, mɛ́ aaↄ kía vĩ mɛ̀ndoɛ. Aaↄ dɛ bui lɛɛ plaↄ ũ lↄo, mɛ́ an kpala aↄ kpaalɛa lɛɛ pla lↄo.

23 Aa ńzĩa gbãlɛ ń tã́aↄ lↄo ge yã́ pↄ́ má zauↄ ge tàae pãleↄ. Má ń dↄ̃́a, kɛ́ aasu pↄ̀ↄbↄzãkɛ aa duunakɛ lↄo yã́i. Má gbãbↄnɛ́, aaiↄ dɛ ma gbɛ̃́ↄ ũ, míↄ dɛ ń Lua ũ.

24 Ma zↄ̀blena Davidi bui a kiblemá. An dãna aↄ mɛ̀ndoɛ, aaiↄ ma ikoyã kũa, aaiↄ ma ↄtondↄkĩi gwa ń laaio.

25 Aaↄ ku bùsu pↄ́ má kpà ma zↄ̀blena Yakↄbuwau, bùsu pↄ́ an deziↄ kuu yãa. Ampiↄ ń ń nɛ́ↄ ń ń tↄũnaↄ aaↄ ku a guu gↄↄpiiɛ, mɛ́ ma zↄ̀blena Davidi bui aↄ dɛ ń kía ũɛ gↄↄpii.

26 Ma bàa aↄ kúńnↄ gↄↄpiiɛ. Má ń zɛdↄ, mí ń kↄ̃́, mɛ́ ma kúkĩi aↄ kú ń guu gↄↄpiiɛ.

27 Ma zↄ̃lɛkĩi aↄ kú ń guuɛ, mɛ́ máↄ dɛ ń Lua ũɛ, aaiↄ dɛ ma gbɛ̃́ↄ ũ.

28 Tó ma kúkĩi kú ń guu gↄↄpii, buiↄ dↄ̃ kɛ́ ma Dii ma Isailiↄ dìlɛ ma gbɛ̃́ↄ ũ.