Ezekiel 35 in Boko

1 Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀:

2 Gbɛ̃nazĩn nɛ́, wɛbiibii Sei gbɛwa, ní ãnabikɛkɛ a yã́ musu,

3 ní o bùsupideↄnɛ ǹ mɛ: Ma Dii Lua ma mɛ̀ má fɛlɛánↄ, má ↄtↄ̃ↄlɛ á bùsuwa, i gↄ̃ da yàaa fↄ̃̀ↄↄ.

4 Má tó á wɛ̃́lɛↄ gↄ̃ bɛziaↄ ũɛ, á bùsu i gↄ̃ da yàaa, íↄ dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii.

5 Lá a íbɛlɛsɛ̀ ń Isailiↄ za zi, mɛ́ a ń kpámá wà ń dɛdɛ ń fɛ̃ndao an taasikɛgↄↄ, an ĩa gbɛzã daama guu,

6 a yã́i tò ma Dii Lua ma mɛ̀, ń ma kuao má á kpá gbɛ̃dɛnaↄwa aa pɛ́lɛázi. Lá á za gbɛ̃dɛauo, gbɛ̃dɛnaↄ pɛ́lɛáziɛ.

7 Má Sei gbɛ yaa à gↄ̃ fↄ̃̀ↄↄ, gbɛ̃e a a baa vĩ lↄo.

8 Má tó gɛↄ li á gbɛ̀sĩsĩↄa, gbɛ̃́ pↄ́ wà ń dɛdɛ zĩ guuↄ gɛ a gↄ̃ kálɛa á sĩ̀sĩↄ musu, á guzulɛↄ guu ń á swadↄↄↄ.

9 Má tó á bùsu gↄ̃ da yàaaɛ e gↄↄpii, á wɛ̃́lɛↄ gↄ̃ bɛziaↄ ũɛ, íↄ dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii.

10 Lá a mɛ̀ bui mɛ̀n plapiↄ ń ń bùsuↄ gↄ̃ á pↄ́ ũɛ, baa ń ma kua weo,

11 a yã́i ma Dii Lua ma mɛ̀, ń ma kuao má kɛɛ́ á pↄfɛ̃ańzi ń á wɛdↄanɛo ń á zaańguo lɛ́uɛ. Tó málɛ yã́kpalɛkɛánↄ sↄ̃, má tó aa ma dↄ̃,

12 ápiↄ í dↄ̃ kɛ́ ma Dii ma dↄ́ɛnnↄyã pↄ́ á ò Isaili gbɛ̀sĩsĩↄ musu mà, a mɛ̀ à gↄ̃̀ da yàaa, íↄ ble sa.

13 A lɛ'ɛ̀a, a yãpã òmɛɛ má mà.

14 Ma Dii Lua ma mɛ̀, tó dṹnia lɛ́ pↄnakɛ píi, má tó á bùsu gↄ̃ da yàaaɛ.

15 Lá a pↄnakɛ̀ gↄↄ pↄ́ Isaili bùsu gↄ̃̀ da yàaa, màa má kɛɛ́ sↄ̃. Sei gbɛ ń Ɛdↄũ bùsu píio a gↄ̃ da yàaa, íↄ dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii.