Ezekiel 30 in Boko

1 Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀:

2 Gbɛ̃nazĩn nɛ́, ãnabikɛkɛ ǹ mɛ ma Dii Lua ma mɛ̀ wiipɛ ǹ mɛ, agya! A gↄↄ kà!

3 Asa gↄↄpi kà kãi, Dii gↄↄpi kãikũ̀. Guduuduu gↄↄɛ! Buiↄ yã'egↄↄɛ!

4 Wa mↄ lɛ́lɛ Egipiↄwa ń fɛ̃ndao, sↄ̃ i kɛ̃ Etiopiↄgu. Tó wà gbɛ̃́ↄ dɛ̀dɛ Egipi, wa aà àizɛɛↄ sɛ́lɛ, wi aà gbãa'ekĩi gboo.

5 Etiopiↄ ń Putiↄ gagańnↄ sãnu zĩu ń Ludiↄ ń Laalubuↄ píi ń Libiiↄ ń bùsude pↄ́ aa lɛdoũkɛ̀ńnↄↄ.

6 Ma Dii ma mɛ̀ gbɛ̃́ pↄ́ ì Egipi gba gbãaↄ lɛ́lɛ, gbãa pↄ́ Egipiↄ ì ĩ́anadãò kↄ a ɛ́. Wa gaga zĩ guu za Midoli e Asuã, ma Dii Lua mámɛ má ò.

7 An bùsuↄ gↄ̃ bɛzia ũ dɛ bùsu píia, an wɛ̃́lɛ ↄ̃̀ↄkpaa aↄ dɛ wɛ̃́lɛ píia.

8 Tó ma tɛsↄ̃̀ Egipiwa, an dↄnlɛdeↄ kɛ kɛ́lɛkɛlɛ ḿpiiɛ, aaiↄ dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii.

9 Gↄↄ bee má zĩnaↄ gbaɛ ń gó'ilɛnaↄ, aai gili gɛ̃ Etiopi pↄ́ kálɛa dↄdↄaↄgu. Sↄ̃ a kɛ̃́ńgu Egipi yã'egↄↄ. Gↄↄpi lɛ́ mↄɛ fá!

10 Ma Dii Lua ma mɛ̀ má tó Babɛli kí Nɛbukanɛza Egipi zĩgↄ̃ dasiↄ míↄnzↄ̃.

11 Má mↄaànↄ ń aà zĩgↄ̃ↄ, bui pãsĩpiↄ i Egipi dúuzↄ̃. Aa ń fɛ̃ndaↄ wo Egipiↄzi, aai to bùsu pa ń gɛↄ.

12 Má tó a swaↄ í ba, mí bùsupi na gbɛ̃vãipiↄnɛ ń ↄzĩ. Má tó bui zĩ̀loↄ bùsupi ↄ̃̀ↄkpa ń pↄ́ pↄ́ kú a guuↄ. Ma Dii mámɛ má ò.

13 Ma Dii Lua ma mɛ̀ má tã́aↄ midɛ, mí Mɛfisi dii pãpiↄ míↄnzↄ̃. Kíae aↄ ku Egipi lↄo, má tó vĩa Egipiↄ kũ ḿpiiɛ.

14 Má tó Egipi gɛↄmidↄkĩi oi gↄ̃ bɛzia ũɛ, mí tɛsↄ̃ Zoãwa, mí yã́kpalɛkɛ ń Tɛbɛsio.

15 Má pↄkũmabↄbↄ Egipi wɛ̃́lɛ bĩ́ide Pelusiwa, mí Tɛbɛsi gbɛ̃́ dasipiↄ tↄ̀lↄzↄ̃.

16 Má tɛsↄ̃ Egipiwa, Pelusi i luukpa, wi Tɛbɛsi bĩ́i gboo, Mɛfisi i loo fãanɛ.

17 Ɛliↄpↄli ń Bubasio ɛ̀waasoↄ gaga zĩ guuɛ, wi tá ń wɛ̃́lɛpideↄ zĩ̀zↄↄ ũ.

18 Tó ma Egipiↄ zuu bↄlɛ gbɛ̃́ↄnɛ, má ń gbãa pↄ́ aaì ĩ́anadãò kↄ'ɛ. Gu a si Tapanɛsi fãanɛ, lou guduuduu i daa, wi a zↄ̃ɛwiadeↄ kṹkũ zĩ̀zↄↄ ũ, wi táńnↄ.

19 Màa má yã́kpalɛkɛ ń Egipiↄ, aaiↄ dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii.

20 Wá kua zĩ̀zↄↄ ũ wɛ̃̀ kuɛdode, a mↄ sɛ̃́ia gↄↄ soplade zĩ́ Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀:

21 Gbɛ̃nazĩn nɛ́, ma Egipiↄ kí Falaↄ̃ↄ gã̀sĩ ɛ̀, ↄ̃ wi dↄ à gbã̀gbão, wi zwãa yewà à gbãakũ̀, kɛ́ à e fɛ̃nda kũo.

22 A yã́i tò ma Dii Lua ma mɛ̀ má ɛa fɛlɛ ń Egipiↄ kí Falaↄ̃ↄoɛ, mí aà gã̀sĩ ɛ́'ɛ pla píi, a gbãa ń a gyãeo, fɛ̃nda i piliwà à lɛ́lɛ.

23 Má Egipiↄ fãaa buiↄ guu, mí ń fã́ndaiada bùsu ń bùsuo.

24 Má Babɛli kía gba gbãa, mí a fɛ̃nda naɛ̀ a ↄzĩ, mí Falaↄ̃ↄ gã̀sĩ ɛ́'ɛ, i oi'oikɛ Babɛli kíapi aɛ lán gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ gawa.

25 Ma Babɛli kía gba gbãa, Falaↄ̃ↄ ↄ i gↄ̃ dↄ̀lↄlↄ. Tó ma a fɛ̃nda nà Babɛli kíaɛ a ↄzĩ, mɛ́ a sɛ dↄ Egipiↄ bùsua, aaↄ dↄ̃ sa kɛ́ mámɛmaa Dii.

26 Má Egipiↄ fãaa buiↄ guu, mí ń fã́ndaiada bùsu ń bùsuo, aaiↄ dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii.