Ecclesiastes 10 in Boko

1 Ũsĩn gɛↄ ì to tulalekɛna nísi gĩ ĩ́ikũ, sↄũkɛ yↄↄna ì gbɛ̃́ pↄ́ ↄ̃nↄ ń bɛɛɛo vĩ tↄ́ ↄ̃̀ↄkpa.

2 Ɔ̃nↄna làasoo ì ta ↄplaai, sↄũ pↄ́ ì ta ↄzɛɛi.

3 Baa tó sↄũ bɛ zɛ́u, aà ↄ̃nↄ ìↄ kɛ̃́sãwàɛ, ì to gbɛ̃́pii a mìsaikɛ dↄ̃.

4 Tó gbãade pↄ pànzi, ńsu go n tíao. Kua n laaiwa ì láka tàae zↄ̃ↄa.

5 Ma yãvãie è dṹniau, a dɛ gbãade zãa yã́wa ũɛ.

6 Wì sↄũↄ kpa kpala gbiau dasi, mɛ́ ↄdeↄ ìↄ ku kpala yãfũnau.

7 Ma zↄↄ è di sↄ̃́ kpɛ, mɛ́ wɛ̃́ɛↄ bɛ kɛ̀sɛ lán zↄↄwa.

8 Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ ɛyↄ̃ a zu a guu, gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ gĩ gboo, mlɛ̃ a aà só.

9 Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ gbɛwi, gbɛ a aà kɛ'ĩa, gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ lipaa, lí a aà kaikɛ.

10 Tó mↄo lɛnao, mɛ́ wi a lɛkɛo, sema ǹ gã̀sĩwa bↄbↄwà ń gbãao, ãma ↄ̃nↄ ì to wà zɛ'eɛ.

11 Tó mlɛ̃ bↄn'ãa kɛ̀ a kↄ̃̀ↄ'onaɛ à aà sò, a ài vĩ a guu lↄo.

12 Ɔ̃nↄna lɛgbɛ'i na, ãma sↄũ lɛ́ ì aà kaalɛɛ.

13 Ì na yã'owa sↄũsↄũ, ì a midɛ ń mìsaiyãvãio,

14 asa sↄũ ì da yãaɛ. Lá gbɛ̃e yã́ pↄ́ a mↄ dↄ̃o, démɛ a fↄ̃ yã́ pↄ́ a kɛ aà kpɛ oɛ̀i?

15 Sↄũ zĩ ì aà kpasa, ↄ̃ ìliↄ wɛ̃́lɛ zɛ́ dↄ̃o.

16 Waiyoo bùsu pↄ́ a kía dɛ ɛ̀waasona ũ, mɛ́ aà ìwaↄ ìↄ blɛ gbɛ̃ kↄↄ.

17 Násaa bùsu pↄ́ a kíaá kíabuiɛ, mɛ́ aà ìwaↄ ì pↄble a gↄↄwa gbãakãfĩa yã́i, i kɛ idɛkɛa yã́i no.

18 Tó gbɛ̃́ màa vĩ, aà kpɛ́ zaↄ ìↄ wozuzuaɛ, tó à ↄkpà a sì, aà kpɛ́ ì ibↄ.

19 Wì blɛ zↄ̃ↄ kɛ pↄnakɛa yã́iɛ, vɛ̃ɛmia ì mↄ́ ń yaalↄo, ãma ↄ̃a mɛ́ ì mↄ́ ń a píio.

20 Ńsu kía sↄ̃́sↄ̃o, baa n nↄ̀sɛu, ńsu ↄde kao, baa n kpɛa, asa bã a yã́pi sɛ́lɛ gɛ́ siuinɛ́ɛ.