Acts 27 in Boko

1 Kɛ́ wà zɛ̀ò wà da Itali zɛ́u, ↄ̃ wà Pↄlu ń dakpɛuna kĩnieↄ nà sosa bade pↄ́ wì mɛɛ̀ Zuliuɛ a ↄzĩ. A dɛ sosa gãli pↄ́ wì mɛ Sezaa sosaↄ dↄaanaↄ do ũ.

2 Wa gɛ̃ gó'ilɛna pↄ́ bↄ̀ Adamiti, àlɛ bↄlɛ ń Azi bùsu wɛ̃́lɛↄ guu, ↄ̃ wa dazɛu. Masedoni bùsu gbɛ̃́ Alisaka Tɛsaloni kúwanↄ.

3 Kɛ́ a gu dↄ̀ wa ka Sidↄ̃. Zuliu Pↄlu kũa ń nↄ̀sɛdoũo, ↄ̃ à aà gbà zɛ́ aà gɛ́ a gbɛ̃́ↄ gwai, kɛ́ aa e ↄdawà.

4 Bↄa we wa pɛlɛ í guo. Kɛ́ ĩ́ana lɛ́ dawálɛ yã́i wa dↄ Sipi bùsu kpɛ oi.

5 Bɛa ísia guo wa dↄ Silisi ń Pãmfili bùsuↄzi, ↄ̃ wa ka Mila, Lisi bùsuu.

6 Wekĩi sosa badepi Alɛsãndi gó'ilɛna pↄ́ lɛ́ gɛ́ Itali è, ↄ̃ à wá káu.

7 Gↄↄ plae dà wá tá kↄↄnkũ̀. Dɛ̃ɛ ń dɛ̃ɛo wa ka Sinidi lɛ́i. Kɛ́ ĩ́ana i weiwɛ̃ɛ wà gɛ́ súsuo, wa pãalɛ wa bↄ Kɛlɛti bùsu kpɛ oi Samↄnɛ saɛ.

8 Dɛ̃ɛ ń dɛ̃ɛo wálɛ dↄ Kɛlɛtizi, ↄ̃ wa ka gu pↄ́ wì mɛ Godↄkĩi Maau. A kãi ń wɛ̃́lɛ pↄ́ wì mɛ Laseo.

9 Lá wa gɛ̃gɛ̃ zɛ́u, wá táa'o gɛa aɛ gↄ̃̀ kai yã́ ũ, asa Yudaↄ lɛyegↄↄ gɛ̃̀ kↄ̀. Ayãmɛto Pↄlu lɛdàmá

10 à mɛ̀: Gbɛ̃́ↄ, má è táɛ bee a mↄ́ ń ásoo zↄ̃ↄo ń músio. I kɛ gópi ń a asoↄɛ adoo, ń wápiↄɛ lↄ.

11 Ãma sosa bade gobↄna ń godeo yã́ sì dɛ Pↄlu pↄ́a.

12 Gupi maa wà godↄu wà buziɛble weo, ↄ̃ gbɛ̃́ daside zɛ̀ ń daa zɛ́uo. Aa ye wà ka Feniki, wɛ̃́lɛ pↄ́ kú Kɛlɛti bɛ'aɛ oi, tó a zɛkɛ̀, wí buziɛble we.

13 Kɛ́ ĩ́an busɛ fɛ̀lɛ gɛↄmidↄkĩi oi, aalɛ e wà fↄ̃ ń pↄeã kɛɛ. Ɔ̃ aa ń gó pòlo aa dàzɛu, aalɛ dↄ Kɛlɛtizi kãikãi.

14 I gɛ̃gɛ̃o, zàa'ĩan gbãa pↄ́ wì mɛ ĩ́an pãsĩ pìla Kɛlɛti gbɛwa.

15 À golìaa, wi fↄ̃ dàɛ lↄo, ↄ̃ wa gↄ̃ tɛi.

16 Kɛ́ à wá kpá gũgũn nɛ́na pↄ́ wì mɛ Kodai, wa dáama'è yↄↄ. Dɛ̃ɛ ń dɛ̃ɛo wa wá gónɛ suababↄ è wá kũ̀ we.

17 Kɛ́ aa yè wa nà gó zↄ̃ↄpiwa, ↄ̃ aa kɛ̀kɛ bakã̀ gó zↄ̃ↄpiɛ. Kɛ́ aalɛ vĩakɛ pãa Libii bùsu isaaaɛ, ↄ̃ aa gó kúla pɛ̀lɛ íu, ↄ̃ aa gↄ̃̀ tɛ́ ĩ́anai.

18 Kɛ́ a gu dↄ̀, lá zàa'ĩana gì lɛ́ wá gó zãampapa gbã́ugbãu, ↄ̃ aa nà asoↄ zuzua íuwa.

19 A gↄↄ àaↄ̃de zĩ́ aa ń gó zĩkɛbↄↄ bↄ̀lɛ kↄ̀lɛ ńzĩa.

20 À kà gↄↄ ũma ĩatɛ̃ ń saanaↄ i bↄo, mɛ́ ĩ́an pãsĩpi ń louo i kpálɛo. Buaa aafia pↄ́ wá wɛ́ dↄi yãa kɛ̀ fama.

21 Wa gↄↄplakɛ̀, wi e pↄblèo, ↄ̃ Pↄlu fɛ̀lɛ ònɛ́: Gbɛ̃́ↄ, tó a ma yãmà yãa, dↄ̃ wi fɛlɛ Kɛlɛti, músi ń ásooɛ beeↄ gbàsa wá léo.

22 E tia málɛ lɛdawá, à sↄ̃dilɛ! Á gbɛ̃e a gao, sema gópi wíwi bàasio.

23 Gĩa gwã́ Lua pↄ́ má dɛ aà pↄ́ ũ mɛ́ mi zↄbleɛ̀, aà malaika bↄ̀ mↄ̀a

24 à mɛ̀: Ńsu vĩakɛo, Pↄlu. Sema ǹ Sezaa aɛ le. Lua gbɛ̃́ pↄ́ kúńnↄ gó guuↄ bↄ̀nɛ aafia ḿpii.

25 Ayãmɛto gbɛ̃́ↄ, à sↄ̃dilɛ! Má Lua náai vĩ kɛ́ a kɛ lá a òmɛɛwa.

26 Sema wà ka gũgũnae isaaa.

27 A gↄↄ gɛ̃o mɛ̀ndosaide gwã́ ĩ́an pãsĩpi lɛ́ wá gálɛ Adiati ía e tia. Ɔ̃ wɛɛdo ígbɛ̃ↄ lɛ́ e wa kãikũ̀ ń gↄ̃sↄ̃lɛoɛ.

28 Ɔ̃ aa bà i'ɛgwabↄ gbàɛ íu, aa è a ɛ gã̀sĩsuu basiiↄ̃. Kɛ́ à kɛ̀ sàa yↄↄ aa gbàɛ lↄ, aa è a ɛ gã̀sĩsuu bàaↄ̃.

29 Aalɛ pãa gbɛwa vĩakɛ, ↄ̃ aa kúla mɛ̀n síiↄ̃ gbàɛ gó pↄ̀ↄkpɛ, ↄ̃ aalɛ Lua sisi gu dↄnɛ́ kpakpa.

30 Gópi zĩkɛnaↄ lɛ́ zɛwɛɛlɛ wà bↄlɛ gó guu wà bàalɛ, ↄ̃ aalɛ gó suababↄpi pila aa da ía, aalɛ kɛ lá wa ye kúlaↄ gbaɛ go'aɛwa.

31 Ɔ̃ Pↄlu ò sosa badeɛ ń aà sosanɛↄ: Tó gbɛ̃́ beeↄ i gↄ̃ gó guuo, á e bↄo.

32 Ɔ̃ sosaↄ gó suababↄ baↄ zↄ̃̀zↄ̃, aa tò à lɛ̀lɛ íu.

33 Kɛ́ gu ye dↄi, Pↄlu awakpànɛ́ ḿpii aa pↄble à mɛ̀: A gↄↄ gɛ̃o mɛ̀ndosain gbã a gↄ̃ looa pↄblesai.

34 Málɛ awakpaɛ́ à pↄble, asa a maa á pↄlɛba àↄ dↄaɛ, í e bↄ aafia. Baa á mikã mɛ̀ndo a vũaao.

35 Pↄlu yã́pi oa gbɛa à pɛ̃ɛ sɛ̀ à Lua sáaukpà gbɛ̃́pii wáa, ↄ̃ a ɛ̀ àlɛ só.

36 Ampii aa sↄ̃dìlɛ aa pↄblè sa.

37 Wá gbɛ̃́ pↄ́ wá kú gó guuↄ píi, wa ka gbɛ̃ↄn ↄ̀aa do ń basiiↄ̃ síiↄ̃saio (276).

38 Kɛ́ aa pↄblè aa kã̀, aa pↄ́wɛna bↄ̀lɛ zù íu, kɛ́ gó e yãfũkũ yã́i.

39 Kɛ́ gu dↄ̀ aa gↄ̃sↄ̃e è, aai dↄ̃o. Kɛ́ aa ísia sↄ̀ↄmiboa è a gↄ̃sↄ̃ daaĩa, ↄ̃ aa zɛ̀ò wà gɛ́ ń góo isaaa we, tó wa fↄ̃́.

40 Aa kúlaↄ wòlo aa tò í guu, ↄ̃ aa golilibↄↄ ba pòlo gↄ̃̀ↄ. Aa go'aɛ zwãa pòo ĩ́anaɛ, ↄ̃ aa mipɛ̀ gↄ̃sↄ̃piwa.

41 Ɔ̃ aa sì ũfãau ń saɛ, ↄ̃ gó zɛ̀ we. Ũfãapi go'aɛ kũ̀ gíũgiũ, i fↄ̃ dèeo, ↄ̃ ikooa pↄ́ lɛ́ vĩvĩ ń gbãao lɛ́ gó pↄ̀ↄkpɛ wiwi.

42 Sosaↄ zɛ̀ò wà dakpɛunaↄ dɛdɛ, kɛ́ an gbɛ̃e su kpáa'o pilimáo yã́i.

43 Ãma sosa bade ye Pↄlu misi, ↄ̃ à gìnɛ́ aa ń pↄeã kɛ. A ò kpadↄ̃naↄ dↄaa kusi íwa aa bua,

44 gbɛ̃́ kĩniↄ iↄ tɛ́ ń kpɛ lipɛpɛɛↄ ge gó kasoↄ musu. Beewa ↄ̃ gbɛ̃́pii baa lè aafia.