2 Corinthians 5 in Boko

1 Wá dↄ̃ tó wá sↄ pↄ́ wá kúu kpɛ́ ũ dṹnia guuɛ bee yàa, Lua a kpɛ́ pↄ́ wi dↄ ń ↄoo kpáwá a bɛ e gↄↄpii.

2 Wi we sↄpi guu fɛ̀ɛɛ, wá ye luabɛ pↄ́pi daɛ,

3 asa tó wa bↄ sↄu, wáↄ ku mɛsaio.

4 Gↄↄ pↄ́ wá kú sↄɛ bee guu, wi we fɛ̀ɛɛ lá wá asosɛawa. I kɛ wá ye bↄ a guu no, wá ye luabɛ pↄ́ daɛ, kɛ́ wɛ̃ni wá sↄ pↄ́ ì gapi mↄ́.

5 Bee yã́i ↄ̃ Lua wá kɛ́i, ↄ̃ à a Nisĩna kpàwá gba pↄ́ à dↄ̀aa dàwɛ̃ɛ ũ.

6 A yã́i tò wá sↄ̃ ìↄ dilɛa. Wá dↄ̃ gↄↄ pↄ́ wá mɛɛ bee ku, wá kú Dii kĩ́io.

7 Asa Dii náai wá kuò, i kɛ wɛsia pↄelɛ yã́ no.

8 Wá sↄ̃ ìↄ dilɛa. Bↄa sↄu gɛa Dii kĩ́i mɛ́ maawɛ̃ɛ.

9 Kua mɛ guun nò, bↄa a guun nò, wiↄ wɛɛlɛ wá yã́ kaaàgu.

10 Asa Kilisi aↄ zↄ̃lɛa a gĩ́naa, wápii wí bↄ zɛ aà aɛ, i fĩabo wá baadeɛ aà kua mɛ guu yãkɛawa, a maa ge a vãi.

11 Lá wálɛ vĩakɛ Diiɛ màa, wi wɛɛlɛ gbɛ̃́ↄ yã́pi zɛ́ e. Lua wá sã́asã dↄ̃, mɛ́ wá ye à wá dↄ̃ á sↄ̃u màa.

12 Wálɛ wázĩa sáaukpaɛ́ lↄ no, wálɛ á gba zɛ́ à ĩ́anadã wá yã́ musuɛ, í e yã́zãsi gbɛ̃́ pↄ́ ì ĩ́anadã pↄ́ pↄ́ àlɛ e ń wɛ́o, i kɛ sↄ̃̀ yã́ nowa.

13 Tó álɛ e wá liaaaɛ, Lua yã́iɛ. Tó wa su wá dↄ̀ↄwa, á yã́iɛ.

14 Asa Kilisi yeawázi yã́ mɛ́ wá kũa gbãa. Wá è tó gbɛ̃́ mɛ̀ndo gà gbɛ̃́pii gɛ̃ɛ ũ, aa gà ḿpiin we.

15 À gà gbɛ̃́pii gɛ̃ɛ ũ, kɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ gↄ̃̀ↄ su wàↄ kú ńzĩa pↄ́ ũ lↄo, sema gbɛ̃́ pↄ́ gà ń gɛ̃ɛ ũ à vù pↄ́.

16 Bee yã́i wili gbɛ̃e gwa lá dṹnia ì aà gwawa tia lↄo. Baa kɛ́ wá Kilisi dↄ̃ lá dṹnia aà dↄ̃wa yãa, wá aà dↄ̃ màa tia lↄo.

17 Tó gbɛ̃́ naa Kilisiwa, gbɛ̃́ dafuɛ. Aà kua zi gɛ̃̀, a dafu mɛ́ mↄ̀.

18 Bee bↄ̀ Lua kĩ́i píiɛ. À wá kɛanↄ na ń Kilisi gbãao, ↄ̃ à gbɛ̃́ↄ kɛa naanↄ zĩ dàwɛ̃ɛ.

19 Kilisi sabai Lua dṹnia kɛ̀anↄ na gbɛ̃́ↄ tàaeↄ yãdasai. À gbɛ̃́ↄ kɛaanↄ napi yãdàwɛ̃ɛ.

20 Beewa Kilisi gɛ̃ɛↄn wá ũ. Lua lɛ́ gbɛ̃́ↄ sisi wá musu. Wa wabikɛ̀wá Kilisi gbɛu, à kɛ na ń Luao.

21 Lua tò duunsaide gↄ̃̀ duuna awakpabↄ ũ wá yã́i, kɛ́ naawà guu Lua i to yã́ bↄwanↄ na.