2 Corinthians 4 in Boko

1 Ayãmɛto lá Lua zĩ bee dàwɛ̃ɛ a sùuu guu, wá kúsu lí kwɛ́o.

2 Wa ↄkpà asii wisaiyãↄzi, wili yãkɛ ń wɛzɛ̃oo, mɛ́ wili Lua yã́ koleo. Wi sĩana'ònɛ́ wásawasa wà wázĩa kɛkɛ gbɛ̃́piiɛ Lua dↄ̃a guuɛ.

3 Tó baona pↄ́ wálɛ kpá ulɛaɛ, gbɛ̃́ vũaaaↄ ↄ̃ a ulɛanɛ́.

4 Asa dṹniaɛ bee dii Yesusaideↄ wɛ́ vĩ̀akũ̀, kɛ́ aasu baona sí, Kilisi pↄ́ dɛ Lua taa ũ gawi gupunɛ́o yã́iɛ.

5 Wá zĩa kpàwa wálɛ kɛo, Yesu Kilisi diikɛ kpàwa wálɛ kɛ, mɛ́ wálɛ zↄbleɛ́ aà yã́i.

6 Lá Lua ò yãa, gu pu gusiau, à gupù wá sↄ̃u màa lↄ. Gupuapi dɛ aà gawi pↄ́ lɛ́ tɛkɛ Kilisi oawa dↄ̃a ũ.

7 Ń beeo wá gbɛ̃́ pↄ́ wá àizɛɛ bee kũaↄ, wá dɛ lán gĩ̀ oowa, kɛ́ wà e dↄ̃ gbãa zↄ̃ↄ ì bↄ Lua kĩ́iɛ, wá kĩ́i no.

8 Wìↄ ĩadawá gupiiuɛ, ń beeo wili fuo. Wi bílikɛ, ãma wá wɛ́ dↄa Luazi lí busao.

9 Wì wá wɛtã, ãma Lua lí wá tó weo. Wì wá pã́lɛ, ãma wili gao.

10 Gↄↄpii wá kú Yesu ga suawá guu, kɛ́ aà wɛ̃ni e bↄ gupuau wá mɛwa yã́i.

11 Wá gbɛ̃́ bɛ̃́ɛↄ wiↄ ku ga lɛ́zĩ Yesu yã́i, kɛ́ aà wɛ̃ni e bↄ gupuau wá mɛ pↄ́ a ga guu yã́i.

12 Màa gapi lɛ́ zĩkɛ wá guu, mɛ́ wɛ̃nipi lɛ́ zĩkɛ á guu.

13 A kɛ̃a Lua taalau wà mɛ̀: Ma Lua náaikɛ̀ ↄ̃ ma yã'ò. Wápiↄ sↄ̃ wa Lua náai doũpi kɛ̀, ↄ̃ wálɛ yã'o a yã́i.

14 Asa wá dↄ̃ lá Lua Dii Yesu bↄ̀ gau, a wá bↄaànↄ gau sↄ̃, i wá kpá a kùɛ sãnu ń ápiↄ.

15 Beeↄ lɛ́ wá le píi á yã́i, Lua gbɛ̃kɛ i li gbɛ̃́ dasidea, aà sáaukpaa i kã́fĩ aà tↄbↄa yã́i.

16 Ayãmɛto wá kúsu lí kwɛ́o. Baa tó wá mɛkaa lɛ́ yaikɛ, wá guu ìↄ dafukũ lá gu lɛ́ dↄɛ.

17 Wá ĩadama gↄↄ do lɛɛnaɛ bee lɛ́ gawi zↄ̃ↄ láasai iwɛ̃ɛ, a dɛ beeao.

18 Wá wɛ́ kú pↄ́ pↄ́ wì wɛsiɛ kĩ́io, sema pↄ́ pↄ́ wìli wɛsiɛo. Asa pↄ́ pↄ́ wì wɛsiɛá gↄↄpla pↄ́ɛ. Pↄ́ pↄ́ wìli wɛsiɛo sↄ̃ ìↄ ku gↄↄpiiɛ.