2 Corinthians 3 in Boko

1 Wa ɛa su wázĩa sáaukpaawa yã̀? Wá bàa kú ń seela lá pↄ́ wa kɛ̃̀ɛ́ ge pↄ́ á kɛ̃̀nɛ́o lán gbɛ̃eↄwa yã̀?

2 Ámɛ á wá taalapi ũ, a kɛ̃a wá sↄ̃wa. Gbɛ̃́pii a fↄ̃ dↄ̃, i a kyokɛ.

3 Á yã́ bↄ̀ gupuau, á dɛ lá pↄ́ Kilisi kɛ̃̀ a nà wá ↄzĩ ũ. I lápi kɛ̃́ ń gàalula ío no, a kɛ̃̀ ń Lua bɛ̃́ɛ Nisĩnaoɛ. I kɛ̃ gbɛ̀ pɛ̀pɛɛwa no, a kɛ̃̀ á sↄ̃waɛ.

4 Wá a náai vĩ màa Lua aɛ ń Kilisi gbãao.

5 I kɛ ń wázĩao wi ka wà mɛ zĩpi bↄ̀ wá gã̀uɛo, Lua mɛ́ wá káwà.

6 Ɔ̃mɛ wá káwà, ↄ̃ wá dɛ aà bàa kua ń gbɛ̃́ↄ yã́ dafu zĩkɛnaↄ ũ. I kɛ ikoyã no, Lua Nisĩna yã́ɛ. Asa ikoyã ì ga inɛ́ɛ, Nisĩnapi sↄ̃ ì wɛ̃ni inɛ́.

7 Kɛ́ Lua ikoyã kɛ̃̀ gbɛ̀ pɛ̀pɛɛwa, a gawi bↄ̀ Mↄizi oawa. Ń a tɛkɛa gɛ̃azɛakɛo Isailiↄ i fↄ̃ gwào. Tó zɛ́ pↄ́ ì ga inɛ́pi bↄ̀ ń gawi bee taao,

8 Nisĩnapi zɛ́ gawi dɛai?

9 Lá zɛ́ pↄ́ ì yãdańla gawi vĩ, zɛ́ pↄ́ ì to yã́ bↄńnↄ na gawi dɛa zↄ̃ↄ.

10 Pↄ́ pↄ́ gawi vĩ yãa gawi vĩ lↄo, gawi pↄ́ dɛaàlapi yã́i.

11 Tó pↄ́ gↄↄsoplana bↄ̀ ń gawio, pↄ́ pↄ́ ìↄ ku gawi dɛa zↄ̃ↄ.

12 Wɛdↄa beei guu wi yã'o seasai.

13 Wá dɛ lán Mↄiziwao. À sálana kù a oaa, kɛ́ Isailiↄ su a oa tɛkɛa pↄ́ lɛ́ gɛ̃zɛa láaa eo.

14 An nↄ̀sɛ tàta, asa e gbã tó aalɛ Luabaakuańnↄ lá kyokɛ, sálana doũpi ìↄ kua ń làasooaɛ. Ìli goo, sema tó gbɛ̃́ naa Kilisiwa bàasio.

15 E tia tó wàlɛ Mↄizi yã́ kyokɛ, sálanapi ìↄ kua ń làasooaɛ.

16 Ãma tó aa zɛ̀ ń Diio, sálanapi a go ń làasooa.

17 Diipi mɛ́ Lua Nisĩnapi ũ, mɛ́ gu pↄ́ Dii Nisĩnapi kuu, we wì gↄ̃ wɛ̃́ɛↄ ũ.

18 Wá gbɛ̃́ pↄ́ pↄ́ gò wá oawaↄ, wálɛ Dii gawi ↄlↄnɛ́ lán díiwa, wiↄ li laaàwa, wá gawi iↄ kã́fĩ. Dii pↄ́ dɛ Lua Nisĩna ũpi zĩn we.